Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Návštěvy blízkých osob po dobu 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce. Nestanoví-li vnitřní řád věznice počet vyšší, mohou odsouzeného současně navštívit nejvýše 4 osoby včetně nezletilých dětí. Nezletilé děti ve věku do 15 let se mohou zúčastnit návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

 • V odůvodněných případech může ředitel věznice rozdělit na základě řádně odůvodněné žádosti odsouzeného dobu návštěvy na více oddělených časových úseků rozvržených do kalendářního měsíce.
 • Návštěvu z naléhavých rodinných nebo osobních důvodů lze povolit častěji i mimo původně určený čas.
 • V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému povolit návštěvu jiných než blízkých osob. Řádně odůvodněná žádost sepsaná odsouzeným je zpracována a předložena k posouzení řediteli věznice.
 • Návštěvy odsouzených umístěných v lůžkové části zdravotnického zařízení jsou možné jen se souhlasem ošetřujícího lékaře. Je-li odsouzený umístěn ve zdravotnickém zařízení mimo objekty spravované vězeňskou službou, projedná podmínky uskutečnění návštěvy vězeňská služba se zdravotnickým zařízením.
 • Ve zvlášť odůvodněných případech lze povolit návštěvu mezi odsouzenými, kteří jsou blízkými osobami. Náklady předvedení hradí v takovém případě odsouzení rovným dílem, nedohodnou-li se jinak. Řádně odůvodněná žádost sepsaná odsouzeným je zpracována a předložena k posouzení řediteli věznice.
 • Ředitel věznice může povolit uskutečnění návštěvy odsouzeného bez zrakové a sluchové kontroly zaměstnanců vězeňské služby v prostorách k tomu určených. Řádně odůvodněná žádost sepsaná odsouzeným je zpracována a předložena k posouzení řediteli věznice.
 • Dále může ředitel věznice v odůvodněných případech rozhodnout, že se návštěva z bezpečnostních důvodů uskuteční v místnosti, kde je návštěvník od odsouzeného oddělen přepážkou.
 • Ředitel věznice může povolit v souvislosti s návštěvou opuštění věznice, pokud tím nebude ohrožen účel výkonu trestu.
 • Při návštěvách jsou odsouzení povinni chovat se k ostatním osobám přítomným při návštěvách slušně a ohleduplně. Nesmějí odevzdávat nebo přijímat peníze, dopisy nebo jiné věci, s výjimkou věcí povolených ředitelem věznice nebo jím pověřeným zaměstnancem vězeňské služby. Zaměstnanec vězeňské služby je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit, jestliže odsouzený nebo návštěvníci přes upozornění porušují pořádek, kázeň nebo bezpečnost věznice.
 • Návštěvy odsouzených se konají zpravidla v místnostech k tomu určených.
 • Jsou organizovány v denní době zpravidla ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu.
 • Vstup do prostor věznice vyhrazených pro provádění návštěv odsouzených se návštěvníku staršímu 15 let umožní po předložení platného občanského průkazu, pasu nebo jiný průkaz totožnosti, vydaný cizím státem, který ČR uznává. Vstup osob na základě předložení potvrzení o ztrátě občanského průkazu se umožní pouze společně s předložením jiného dokladu totožnosti, případně jiného dokladu opatřeného fotografií.
 • Pro návštěvníky odsouzených je zřízena vhodně vybavená čekárna. V čekárně jsou k dispozici právní předpisy, vnitřní řád věznice.

Podmínky realizace návštěv v prostorách věznice a na návštěvní místnosti – Věznice Bělušice

Návštěvy ve Věznici Bělušice jsou prováděny v návštěvní místnosti. Zde je několik základních informací pro návštěvníky, tak aby jejich návštěva odsouzených proběhla bez závad.

·         Návštěvy jsou realizovány na základě schváleného rozpisu pro všechny oddíly věznice. Vzhledem ke kapacitním možnostem jsou termíny návštěv pro jednotlivé oddíly pevně stanoveny. Rozpis termínů na dané pololetí – viz příloha

·         V písemné žádosti o návštěvu uvede odsouzený datum plánované návštěvy, jména, příjmení a adresy osob včetně nezletilých dětí. Žádost spolu s nadepsanou obálku odevzdá vychovateli v dostatečném předstihu – nejpozději do posledního dne měsíce předcházejícího návštěvě. V odůvodněných případech nebo ze závažných důvodů může být povolen jiný termín konání návštěvy.

·         Na základě vychovatelem vystavené povolenky může být návštěva, při dodržení dalších stanovených pravidel, vpuštěna do věznice.

·         Návštěvy jsou realizovány v návštěvní místnosti, kde odsouzený sedí s návštěvníky u jednoho stolu.

·     V průběhu návštěvy je zakázáno kouřit, odsouzeným a návštěvníkům je povoleno konzumovat pouze potraviny a nápoje zakoupené v automatech v prostorách věznice. Odsouzeným je zakázáno obsluhovat nápojové automaty.

·         Předávání jakýchkoliv věcí mezi návštěvou a odsouzeným není povoleno, s výjimkou věcí povolených vychovatelem. Předání nárokového balíčku je možné na základě platného potvrzení o právu na přijetí balíčku. Při návštěvě lze odsouzenému předat balíček obsahující oděv a prádlo za účelem jeho výměny. Balíčky se odsouzeným vydávají první pracovní den po návštěvě.

·         Fyzický kontakt mezi návštěvou a odsouzeným je omezen na přivítání a rozloučení realizované společensky uznávanou formou. Jakýkoliv další fyzický kontakt není povolen a bude důvodem k napomenutí zaměstnancem věznice a při opakování tohoto jednání k ukončení návštěvy.

·         Pohyb dětí bez dohledu a doprovodu dospělých návštěvníků v návštěvní místnosti a dalších prostorech není povolen.

·         V průběhu standardní návštěvy je povolen osobní kontakt mezi odsouzeným a nezletilým dítětem (pochování apod.). V případě, že vznikne důvodné podezření, že je dítě využíváno jako prostředek k pronášení nepovolených věcí, je zaměstnanec věznice oprávněn kontakt přerušit.

·         Jestliže odsouzený nebo návštěvníci i přes upozornění porušují pořádek, kázeň nebo bezpečnost věznice je zaměstnanec věznice oprávněn návštěvu předčasně ukončit.

Pravidla vstupu do věznice za účelem realizace návštěv

Návštěvník je povinen dostavit se do věznice s dostatečným časovým předstihem (cca. 30 min.) z důvodu realizace kontrolních procesů na vstupu do věznice. Při příchodu do věznice je návštěvník poučen službu konajícím příslušníkem, jak se má chovat během realizace kontrolních procesů na hlavním vstupu do věznice. 

Při příchodu do věznice je povinen návštěvník odložit všechny nedovolené předměty a zavazadla do schránky umístěné na hlavním vstupu do věznice. Zavazadla velkého objemu nebudou uložena.

Návštěvník je povinen přeložit na hlavním vstupu do věznice platný občanský průkaz, pas nebo jiný průkaz totožnosti, vydaný cizím státem, který ČR uznává k ověření totožnosti návštěvníka a dále platnou navštívenku, která musí být podepsána. 

Poté je u návštěvníka provedena prohlídka za pomocí detekčního rámu, ručního detektoru kovů a prohlídka věcí pomocí rentgenového zařízení za účelem, zda u sebe návštěvník nemá nedovolené předměty.

Po této prohlídce je návštěvník předveden na návštěvní místnost.

Vstup do věznice nebude umožněn návštěvníkovi, pokud bude pod vlivem návykových látek (včetně alkoholu), odmítne se podrobit osobní prohlídce, nebo nebude respektovat pokyny službu konajících příslušníků.

·         Vstup na návštěvu je povolen s drobnými mincemi, platební kartou, návštěvníkovi s diabetem je umožněn vstup se stravou, déle věci povolené ředitelem věznice (balíček aj.)

Nedovolené předměty jsou: zbraně a střelivo, mobilní telekomunikační a radiokomunikační technika, záznamová a výpočetní technika a její součásti, datové nosiče, návykové látky včetně rostlin či jejich částí nebo chemikálie k jejich přípravě, jedy, výbušné nebo pyrotechnické látky, výbušné předměty, alkoholické nápoje, tiskoviny nebo materiály propagující národnostní, etnickou, rasovou, náboženskou nebo sociální nesnášenlivost, fašismus, komunismus a podobná hnutí, násilí a hrubost a také tiskoviny nebo jiná média obsahující popis výroby a použití návykové látky, jedu, výbušniny, zbraně a střeliva a případně další předměty, o kterých rozhodne příslušník vykonávající osobní prohlídku při vstupu do věznice.

Se vstupem do střeženého prostoru věznice se zakazuje návštěvníkům navazovat jakékoliv nepovolené styky s odsouzenými. Po celou dobu se návštěvníci řídí pokyny předvádějících příslušníků VS ČR. Při nedodržení těchto pokynů se návštěvník vystavuje riziku neuskutečnění návštěvy.

 Informace o možnostech realizace návštěv zohledňujících zájem dítěte

Věznice v souladu se ZVTOS a dále za splnění stanovených podmínek umožňuje vězněným rodičům několik variant návštěv, které zohledňují zájmy a potřeby dítěte a díky kterým jsou udržovány a upevňovány vztahy s jejich dětmi během výkonu trestu odnětí svobody.

 Patří mezi ně:

·         v rámci standartních návštěv realizace návštěvy v návštěvní místnosti, kde je zřízen dětský koutek

·         návštěvy bez zrakové a sluchové kontroly

·         videohovor prostřednictvím platformy Skype

·         návštěvy na Relaxační zahradě Věznice Bělušice

·         opuštění věznice v souvislosti s návštěvou na Okrasné zahradě Věznice Bělušice

·         Rodinná bohoslužba ve vnitřních prostorách

·         Rodinná bohoslužba na Okrasné zahradě Věznice Bělušice

Ve spolupráci s neziskovými organizacemi:

·         Všední den s dítětem

A další projekty uskutečňované při příležitosti oslav mezinárodních svátků na Okrasné zahradě Věznice Bělušice:

·         Dětský den v rámci projektu Pappaprogram

·         Den otců

·         Dětský den

Výše uvedené možnosti návštěvy s dítětem lze realizovat pouze za splnění stanovených zákonných a dalších interně stanovených podmínek a dále dle organizačních, personálních a materiálně-technických možností věznice. Každý případ se následně posuzuje individuálně.

https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/belusice/aktuality/standardni-navstevy-2-pol-2024.JPG
https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/belusice/aktuality/bezkontaktni-navstevy-2-pol-2024.JPG
https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/belusice/aktuality/termin-standardnich-navstev-1-pol-2024.JPG
https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/belusice/aktuality/terminy-navstev-pro-1-pololeti-roku-2024-2.JPG
https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/belusice/aktuality/05-okrasna-zahrada-detska-cast.jpg
https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/belusice/aktuality/01-a-nm-standart-1.jpg


 

https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/belusice/aktuality/01-nm-c-2-detsky-koutek-1.jpg
https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/belusice/aktuality/04-detsky-koutek-multifunkcni-mistnost.jpg
https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/belusice/aktuality/03-relaxacni-zahrada.jpg

Věznice Bělušice