Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Dnem 1. 1. 2009 nabyl účinnosti Zákon č. 129/2008 Sb. o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů. Zabezpečovací detence se dle tohoto zákona vykonává v ústavech se zvláštní ostrahou a s léčebnými, psychologickými, vzdělávacími, pedagogickými, rehabilitačními a činnostními programy. Ústavy pro výkon zabezpečovací detence spravuje Vězeňská služba ČR a byly s účinností zákona zřízeny v Brně a v Opavě. Do výkonu zabezpečovací detence se umísťují osoby pouze na základě soudem nařízeného výkonu zabezpečovací detence. Podmínky uložení zabezpečovací detence upravuje Zákon č. 40/2009 Sb. – trestní zákoník. 

Ústav pro výkon zabezpečovací detence v Opavě začal svůj úkol plnit v únoru roku 2013, kdy zde byli přemístěni první chovanci mužského pohlaví po naplnění ubytovací kapacity nástupního ústavu ve Vazební věznici a ÚVZD Brno. V současné době je ve Věznici a ÚVZD Opava v objektu na Krnovské ulici umístěno v upravených prostorách s nezbytným bezpečnostním vybavením celkem 50 chovanců, čímž je naplněna reálná ubytovací kapacita našeho zařízení pro osoby ve výkonu zabezpečovací detence s ohledem na možná bezpečnostní rizika. 

Realizace komplexního zacházení a působení na osoby ve výkonu zabezpečovací detence včetně odborného, obsahového, technického a organizačního zajištění je ve Věznici a ÚVZD Opava v kompetenci oddělení výkonu zabezpečovací detence a zdravotnického střediska ústavu. 

Jejich hlavním společným úkolem je zabezpečit, aby výkon zabezpečovací detence byl vykonáván v souladu se zákony a příslušnými právními předpisy a aby plnil účel zajištění ochrany společnosti od těch pachatelů trestné činnosti, jejichž pobyt na svobodě je nebezpečný a nelze očekávat, že by uložené ochranné léčení s přihlédnutím k povaze duševní poruchy a možnostem působení na pachatele vedlo k dostatečné ochraně společnosti.

Zacházení s chovanci zajišťuje tým specialistů ve složení:

  • psychiatr
  • praktický lékař
  • psycholog
  • speciální pedagog
  • vychovatel-terapeut
  • sociální pracovnice
  • vychovatel
  • zdravotnický personál
  • právník

Výčet některých práv chovanců

Chovancům je umožněno na vlastní náklady užívání ústavního telefonu ke kontaktu s blízkými osobami, opatrovníkem, právníkem nebo orgány či organizacemi zabývajícími se ochranou lidských práv. Dále mají právo přijímat návštěvy blízkých osob nejméně dvakrát týdně po dobu nejméně dvou hodin, návštěvy obhájce nebo advokáta oprávněného chovance zastupovat, soudem ustanoveného opatrovníka a duchovní služby. Mezi další práva patří možnost přijetí balíčku s trvanlivými potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg jedenkrát za tři měsíce. 

Bez omezení časovým intervalem mohou přijímat povolené balíčky obsahující prádlo, oděv, obuv, knihy, tiskoviny a další věci potřebné k realizaci příslušného programu. Chovancům je umožněno v rámci doplňkových nákupů v ústavní prodejně nakupovat potraviny a věci osobní potřeby, případně věci pro zájmovou a vzdělávací činnost nebo k realizaci příslušného programu.

Trvání zabezpečovací detence

Zabezpečovací detence potrvá, dokud to vyžaduje ochrana společnosti. Soud, v jehož obvodu se zabezpečovací detence vykonává, nejméně jednou za 12 měsíců přezkoumá důvody jejího pokračování na základě zpracované odborné souhrnné zprávy o dosavadním průběhu zabezpečovací detence včetně zhodnocení míry připravenosti chovance na případný přechod do režimu ústavního ochranného léčení nebo na propuštění na svobodu.

Ke stažení