Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Telefonování odsouzených se řídí zákonem o výkonu trestu a řádem výkonu trestu. Odsouzeným je umožněno telefonovat z telefonních automatů na telefonní kartu.

Užívání telefonu je upraveno v § 18 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody

  • Odsouzenému se v odůvodněných případech umožní použití telefonu ke kontaktu s osobou blízkou.
  • V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému povolit použití telefonu ke kontaktu s jinou osobou, než je osoba blízká.
  • Náklady spojené s použitím telefonu hradí odsouzený.
  • Nejde-li o telefonáty s osobou uvedenou v § 17 odst. 3 (Kontrola korespondence mezi odsouzeným a advokátem zmocněným odsouzeného zastupovat, mezi odsouzeným a státními orgány České republiky nebo diplomatickou misí anebo konzulárním úřadem cizího státu, anebo mezi odsouzeným a mezinárodní organizací, která podle mezinárodní úmluvy, jíž je Česká republika vázána je příslušná k projednávání podnětů týkajících se ochrany lidských práv, je nepřípustná. Tato korespondence se adresátu odesílá a odsouzenému doručuje neprodleně), nebo § 61 odst. 9, je Vězeňská služba oprávněna se seznamovat formou odposlechu s telefonáty uvedenými v odstavcích 1 a 2 a pořizovat jejich záznam.