Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

PRAVIDLA PRO REALIZACI NÁVŠTĚV CHOVANCŮ - ve Věznici a ÚVZD Opava – objekt Krnovská 68

1. Chovanec má právo během pobytu v ústavu přijímat návštěvy nejméně dvakrát týdně vždy po dobu nejméně dvou hodin. Pokud je chovanec dočasně umístěn ve zdravotnickém zařízení mimo objekty spravované Vězeňskou službou ČR, projedná podmínky uskutečnění návštěvy ředitel ústavu se zdravotnickým zařízením.

2. Chovance mohou v ústavu navštívit současně nejvýše čtyři povolené osoby včetně nezletilých dětí, nestanoví-li ředitel ústavu vyšší počet. Nezletilé děti ve věku do 15 let se mohou zúčastnit návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

3. Vnitřní řád pro chovance určuje čas pro přijímání návštěv v ústavu takto:

- každou středu v době od 10:00 hodin do 12:00 hodin,

- každou sobotu a neděli v době od 13:30 hodin do 15:30 hodin.

Při plánování návštěv jsou zohledňovány zájmy nezletilého dítěte vězněného rodiče.

4. Návštěva se uskuteční na základě písemného povolení, které vystaví příslušný vychovatel k odeslání. Obsahuje den a hodinu konání návštěvy, jmenný seznam povolených osob s uvedením jejich adresy a závazné poučení pro návštěvníky. Součástí je také doporučení dostavit se k návštěvě s dostatečným časovým předstihem (30 min.).

5. Vstup do prostor ústavu se návštěvníkům povolí po předložení písemného povolení k návštěvě a platného občanského průkazu nebo cestovního pasu. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek nebude vstup do ústavu umožněn.

6. Každý z návštěvníků je podroben bezpečnostní kontrole se zaměřením na nebezpečné předměty. Nepovolené věci (mobilní telefony nebo jiné komunikační zařízení, nosiče dat, alkohol, drogy, zbraně, léky, apod.) a nejnutnější osobní věci jsou uloženy do uzamykatelných úložných prostor.

7. Po realizaci kontrolních procesů na vstupu jsou návštěvníci nejprve umístěni v čekárně, kde mají k dispozici základní právní předpisy včetně vnitřního řádu pro chovance.

8. Návštěva se uskutečňuje v prostorách k tomu účelu připravených – návštěvních místnostech. Návštěvníci se v prostorách ústavu pohybují pouze v doprovodu personálu Vězeňské služby ČR. Při návštěvě jsou chovanci i návštěvníci povinni chovat se slušně a ohleduplně k ostatním přítomným osobám.

9. Chovanec se může s návštěvníky přivítat a rozloučit běžným společenským způsobem. Intimní kontakt není v průběhu návštěv povolen. Návštěvníci odpovídají za chování svých nezletilých dětí přítomných na návštěvě. Součástí návštěvní místnosti je dětský koutek.

10. V průběhu návštěv je zakázána konzumace vlastních potravin a nápojů a platí také zákaz kouření.

11. Při návštěvě může chovanec na základě přechozího povolení přijmout balíček s trvanlivými potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg (NB), popř. povolený balíček s prádlem, oděvem a obuví (CV), balíček s knihami a tiskovinami (T) a balíček s věcmi potřebnými k realizaci příslušného programu (PZ). Každý povolený balíček musí splňovat náležitosti poštovní zásilky – pevně zabalen, označen povolenkou a jménem odesilatele. Balíčky nepovolené, nesplňující náležitosti poštovní zásilky, volně v taškách nebo s nadváhou nebudou převzaty.

12. Jestliže chovanec nebo návštěvník závažným způsobem naruší kázeň, pořádek nebo bezpečnost v ústavu, návštěva se přeruší, případně ukončí.

13. V odůvodněných případech může ředitel ústavu rozhodnout, že z bezpečnostních důvodů se návštěva uskuteční v místnosti, kde je návštěvník od chovance oddělen přepážkou.

14. Ředitel ústavu může na doporučení ošetřujícího lékaře zakázat plánovanou návštěvu, vyžaduje-li to zdravotní stav chovance.

 

PRAVIDLA PRO REALIZACI NÁVŠTĚV ODSOUZENÝCH - ve věznici a ÚVZD Opava - objekt Olomoucká 27a

1. Odsouzený má právo přijímat v čase určeném ředitelem věznice návštěvy blízkých osob na dobu 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce. Odsouzeného mohou navštívit zpravidla nejvýše 4 osoby včetně nezletilých dětí. Nezletilé děti ve věku do 15 let se mohou zúčastnit návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

2. Návštěvy odsouzených umístěných v lůžkové části zdravotnického zařízení jsou možné jen se souhlasem ošetřujícího lékaře. Je-li odsouzený umístěn ve zdravotnickém zařízení mimo objekty spravované vězeňskou službou, projedná podmínky uskutečnění návštěvy vězeňská služba se zdravotnickým zařízením.

3. V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému povolit návštěvu jiných než blízkých osob. Ve zvlášť odůvodněných případech lze povolit návštěvu mezi odsouzenými, kteří jsou blízkými osobami. Náklady předvedení hradí v takovém případě odsouzení rovným dílem, nedohodnou-li se jinak.

4. Návštěvy odsouzených jsou organizovány v denní době ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu. Termíny návštěv na kalendářní rok jsou odsouzeným k dispozici na nástěnkách oddílů.

5. V odůvodněných případech lze na základě žádosti odsouzeného rozdělit dobu návštěvy na více oddělených časových úseků rozvržených do kalendářního měsíce, popř. z naléhavých rodinných nebo osobních důvodů povolit, s přihlédnutím ke kapacitním možnostem věznice, realizaci návštěvy i v jiných než původně určených termínech nebo i povolit vyšší počet osob.

6. Nevyčerpaná doba návštěv za kalendářní měsíc se do následujících kalendářních měsíců nepřevádí.

7. O povolení návštěvy žádá odsouzený. Na základě písemné žádosti, kde odsouzený uvede datum plánované návštěvy, jména, příjmení a adresy osob včetně nezletilých dětí, vystaví pověřený zaměstnanec věznice povolenku k návštěvě. Povolenka obsahuje datum a čas návštěvy, jména, příjmení a adresy osob povolených k návštěvě, včetně vztahu k odsouzenému a základní poučení pro osoby přicházející na návštěvu. Vystavená povolenka je předána odsouzenému, který ji na vlastní náklady odešle návštěvníkům. Návštěvníci jsou povinni se seznámit s poučením uvedeným v povolence k návštěvě a povolenku předložit při vstupu do věznice. Vystavenou povolenku není povoleno upravovat.

8. Návštěvy odsouzených ve Věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence v Opavě probíhají v objektu věznice na Olomoucké ulici.

9. Stanovený termín a čas návštěvy jsou závazné. Doporučujeme příchod minimálně 30 minut před zahájením návštěvy. Nedodržením stanoveného termínu a času návštěvy se návštěvník vystavuje riziku zkrácení doby návštěvy, popř. neuskutečnění návštěvy.

10. Návštěvníci do prostoru brány věznice vstupují jednotlivě.  V případě návštěvy s nezletilými dětmi je povolen vstup v maximálním počtu 1 dospělého a 3 dětí.

11. Vstup do věznice je umožněn po předložení povolenky k návštěvě, a to pouze osobám, které jsou uvedeny v povolence uvedeny.

12. Osobě starší 15 let je vstup umožněn po předložení platného občanského průkazu, pasu nebo jiného průkazu totožnosti vydaného cizím státem, který Česká republika uznává za platný. Vstup na základě potvrzení o ztrátě občanského průkazu se neumožní, pokud není opatřeno fotografií.

13. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek nebude vstup umožněn. V případě podezření na užití alkoholu nebo jiné návykové látky, je každá osoba povinna podrobit se orientační dechové zkoušce na alkohol nebo orientačnímu testu na přítomnost návykových látek. Pokud se odmítne podrobit této zkoušce nebo testu, nebude do věznice vpuštěna.

14. V době návštěv vězněných osob je na vstupu umístěna informativní cedule k odkládání mobilních telefonů a další elektroniky. K uložení mobilních telefonů, nosičů dat, tzv. chytrých hodinek a další elektroniky, popř. drobných předmětů, které s ohledem na jejich charakter není z bezpečnostních důvodů povoleno vnášet do věznice jsou v prostoru vstupu instalovány schránky. U odkládaného zařízení je osoba povinna toto zařízení vypnout (zejména vypnout zvonění). Klíče od schránek jsou návštěvníkům vydávány při příchodu a při odchodu odebírány.

15. Návštěvníci v prostoru vstupu dbají pokynů přítomného příslušníka. V případě, že vstupující nebo odcházející osoba má zavazadlo, je tato osoba povinna zavazadlo předložit ke kontrole přes RTG pás. Před průchodem detekčním rámem při vstupu do věznice návštěvníci odkládají všechny předměty, které mají u sebe (např. klíče, mince, peněženku apod.), včetně dalších předmětů, které lze bez vynaložení většího úsilí sejmout (např. hodinky) do plastové krabičky a dávají ke kontrole pomocí RTG pásu, popř. dle charakteru odložených osobních věcí (např. volné mince, svazek klíčů, hodinky) je obsah zkontrolován vizuálně příslušníkem zabezpečujícím kontrolu. V případě, že mají pokrývku hlavy, před průchodem detekčním rámem při vstupu si ji odloží a předloží ke kontrole.

16. V případě, že osoby přicházející na návštěvu neodloží nepovolené věci: mobilní telefony, návykové látky apod. bude návštěva realizována za přepážkou (bezkontaktně). Osobní kontakt mezi odsouzeným a nezletilým dítětem není v případě realizace návštěvy za dělící přepážkou povolen.

17. Pro návštěvníky odsouzených je zřízena čekárna. Čekárna je vybavena židlemi a skříňkami k odložení osobních věcí, které není povoleno vnášet do prostoru návštěvní místnosti. Upozorňujeme na skutečnost, že instalované skříňky umožňují uložení věcí pouze v omezené míře, není zde možné uložit objemnější zavazadla, nákupní tašky apod. V čekárně je umístěn automat na kávu. Návštěvníci si zde mohou zakoupit kávu pro sebe i pro odsouzené. Automat umožňuje pouze platbu mincemi. V čekárně je k dispozici zákon o výkonu trestu, vyhláška, kterou se vydává řád výkonu trestu, vnitřní řád a základní informace, zejména o finančních a materiálních náležitostech odsouzených a o zabezpečení zdravotních služeb pro odsouzené.

18. Zaměstnanec vězeňské služby před návštěvou poučí návštěvníky o stanovených pravidlech chování při návštěvě a oprávnění návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit, jestliže odsouzený nebo návštěvníci přes upozornění porušují pořádek, kázeň nebo bezpečnost věznice.

19. Návštěvy probíhají v návštěvní místnosti. Součástí návštěvní místnosti je dětský koutek.

20. V průběhu návštěv je zakázána konzumace vlastních potravin a nápojů a platí zákaz kouření. Konzumovat je možné v čekárně zakoupenou kávu, v návštěvní místnosti je k dispozici voda.

21. Návštěvníci se s odsouzeným mohou přivítat a rozloučit běžným společenským způsobem. Návštěva probíhá v souladu se zásadami slušného chování. Intimní kontakt není v průběhu návštěv povolen.

22. Návštěvníci odpovídají za chování nezletilých dětí při návštěvě, pohyb dětí bez dohledu a doprovodu dospělých návštěvníků v návštěvní místnosti a dalších prostorech není povolen. V průběhu návštěvy je povolen osobní kontakt mezi odsouzeným a nezletilým dítětem (pochování apod.). V případě důvodného podezření, že je dítě využíváno k pronášení nepovolených věcí, je zaměstnanec věznice oprávněn kontakt přerušit.

23. Při návštěvách jsou odsouzení povinni chovat se ohleduplně k ostatním přítomným osobám. Nesmějí odevzdávat nebo přijímat peníze, dopisy nebo jiné věci, s výjimkou věcí povolených ředitelem věznice nebo jím pověřeným zaměstnancem vězeňské služby.

24. Zaměstnanec vězeňské služby je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit bez náhrady, jestliže odsouzený nebo návštěvníci přes upozornění porušují pořádek, kázeň nebo bezpečnost věznice.

25. U návštěvy je možné předat odsouzenému prostřednictvím zaměstnance věznice na základě předem vydaného povolení balíček. Balíček musí splňovat náležitosti poštovní zásilky, tzn. musí být řádně zabalen, na obalu musí být nalepena průvodka se jménem adresáta a uveden odesílatel. Balíčky nepovolené, nesplňující náležitosti poštovní zásilky, volně v taškách nebo s nadváhou nebudou převzaty!

26. Ve věznici není zřízen prostor pro možnost realizace návštěv bez zrakové a sluchové kontroly.

27. V odůvodněných případech může ředitel věznice rozhodnout, že se návštěva z bezpečnostních důvodů uskuteční v místnosti, kde je návštěvník od odsouzeného oddělen přepážkou.

28. Ředitel věznice může povolit v souvislosti s návštěvou opuštění věznice, pokud tím nebude ohrožen účel výkonu trestu.