Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Do výkonu vazby jsou umísťováni obvinění muži i ženy na základě rozhodnutí soudu. Ihned po přijetí se obvinění seznamují se všemi právními normami upravujícími výkon vazby a s prostředím v němž budou vazbu vykonávat. Obvinění jsou ve Vazební věznici Teplice umísťováni na celách nejvíce po šesti osobách. Pokud obviněný požádá o samostatné umístění případně o umístění do nekuřácké cely, je mu vyhověno, pokud to dovolují podmínky věznice. 

K základnímu vybavení každé cely v celé věznici ( včetně prostor kde se vykonává trest odnětí svobody ) patří : tři nebo šest lůžek podle druhu cely, stejný počet židlí, uzamykatelné skříňky na osobní věci vězněných osob, stolek, osvětlení, WC se zástěnou, tísňová přivolávací signalizace a vnitřní rozhlas ( rádio ). Vazební věznice má celkem tři ubytovací patra s barevným rozlišením. Vazbu zde vykonávají dospělí i mladiství muži a ženy. 
V letech 2007 a 2008 byly původně z administrativních prostor vybudovány dvě větší cely určené pro výkon vazby se zmírněným režimem v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 293/1993 Sb. o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů. Kapacita těchto dvou cel je až 12+7 osob. 

Všem obviněným jsou nabízeny aktivity vedené specialisty věznice ( psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník, vychovatel ). Jedná se o vzdělávací, preventivně výchovné, zájmové a sportovní aktivity. Největší zájem je o stolní tenis, sledování TV, sociální minimum, drogovou prevenci, biblioterapii a arteterapii. Do věznice dále docházejí zástupci církví. Největší pozornost je věnována mladistvým a mladým obviněným, u kterých je hlavním cílem aktivit snaha pomoci neztratit kontakt s běžným životem a eliminovat jejich další kriminogení jednání, snížit negativní dopady výkonu vazby, nezanedbatelným úkolem u mladistvých je vytvořit podmínky pro ukončení základního vzdělání. Tento úkol v našem zařízení zvládáme za pomoci stávajících pedagogů. Podmínky pro výkon vazby ve vazební věznici jsou srovnatelné s podmínkami ve vyspělých demokratických státech Evropy.

Realizace práv obviněných

Vazební věznice Teplice zajišťuje v průběhu výkonu vazby obviněným všechna práva a vyžaduje plnění povinností v souladu se zákonem č. 293/1993 Sb. o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MS č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů a Vnitřním řádem Vazební věznice Teplice. Jedná se zejména o právo na:

  • pravidelnou stravu za podmínek a v hodnotách, které odpovídají udržení zdraví obviněných a přihlížejí k jejich zdravotnímu stavu, věku a požadavkům kulturních a náboženských tradic
  • používání vlastního oděvu, prádla a obuvi za předpokladu, že splňují podmínky hygienické a estetické nezávadnosti a obvinění mají zajištěnu jejich výměnu na vlastní náklady
  • přijímání a na náklady obviněného odesílání písemných sdělení bez omezení
  • návštěvy obviněných, které jsou organizovány v pracovních dnech v době od 7:00 do 11:30 hod. a od 12:30 do 14:00 hod. Obviněný může přijmout návštěvu v počtu nejvýše 4 osob jednou za 2 týdny v trvání devadesáti minut
  • poskytování duchovních a sociálních služeb
  • nákup potravin a věcí osobní potřeby nejméně jednou týdně
  • objednání knih, denního tisku a časopisů na svůj náklad, zapůjčování společenských her, beletrie, odborných publikací a právních předpisů z vězeňské knihovny
  • každodenní vycházku ve vymezeném prostoru věznice v trvání nejméně jedné hodiny
  • zdravotní péči

Podrobnosti týkající se realizace práv a povinností obviněných, denního pořádku ve vazební věznici, zejména časový rozvrh preventivně výchovných, vzdělávacích, zájmových a sportovních programů, vycházek, koupání, nákupů, půjčování knih a společenských her, poskytování diagnostické a léčebné péče a uspokojování dalších nároků obviněných atd., jsou upraveny ve Vnitřním řádu VV Teplice, který si lze stáhnout prostřednictvím následujícího odkazu:

Vnitřní řád VV TP pro obviněné