Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Výkon trestu muži

Muži, kmenově umísťovaní do Vazební věznice Teplice, jsou odsouzeni k výkonu trestu ve věznici s ostrahou, se středním stupněm zabezpečení a vysokým stupněm zabezpečení. Po celou dobu svého umístění ve zdejší věznici  jsou pracovně zařazováni na pracoviště a to z části do vnitřního provozu, kde zajišťují běžný chod vazební věznice a z části na pracoviště mimo objekt vazební věznice na základě dohody se státními nebo soukromými subjekty. Vybíráni jsou odsouzení, kteří mají požadovanou úroveň chování a vystupování, včetně pracovních dovedností a návyků. Hlavní důraz v průběhu pracovní činnosti je kladen na řádně odvedenou práci, slušné vystupování a dodržování stanovených pravidel.

Výkon trestu ženy

Ve Vazební věznici Teplice, jsou dva oddíly pro odsouzené ženy zařazené do věznice s ostrahou, jeden ve středním stupni zabezpečení a druhý ve  vysokém stupni zabezpečení. V obou případech se jedná o tzv. trvale pracovně nezařaditelné ženy, tedy ženy, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo důchodovému věku nelze zařadit do práce. 

Výkon trestu odnětí svobody se v obou případech řídí zákonem č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody a vyhláškou MS ČR  č. 345/1999 Sb. kterým je upraven řád výkonu trestu odnětí svobody.

Vnitřní řád pro odsouzené

V souladu s § 14 zák. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody, stanoví ředitel se souhlasem generálního ředitelství Vězeňské služby vnitřní řád věznice, kterým se je upraven denní rozvrh chodu věznice, činnost odsouzených a jejich podíl na řešení otázek souvisejících se životem ve věznici. Vnitřní řád VV Teplice je možné si stáhnout prostřednictvím následujícího odkazu:

Volný čas odsouzených

Důležitou součástí resocializačního působení jsou nejen pracovní činnosti, ale i smysluplné vyplnění volného času odsouzených. za tímto účelem věznice organizuje efektivně aktivity, kterých se odsouzení zúčastňují.

Vzdělávací aktivity 

S ohledem na plné pracovní vytížení odsouzených zařazených ve VTOS ve vazební věznici Teplice vychází účast na vzdělávacích aktivitách z principu dobrovolnosti a skutečného zájmu. V současné době využíváme vlastní možnosti. Jedna část odsouzených se učí základům cizího jazyka, trvalý je i zájem o kurz psaní na stroji spojený se získáváním vědomostí o správném vedení a psaní korespondence a právních podání. 

Speciálně výchovné aktivity 

Speciálně výchovné aktivity jsou realizovány výhradně pod vedením specialistů oddělení výkonu vazby a trestu. Zahrnují individuální nebo skupinová pedagogická a psychologická poradenství, sociálně právní výcvik. Cíle jsou stanovovány na základě zájmu a osobnostních aspektů účastníků. 

Zájmové aktivity 

Sportovní činnost je s ohledem na technické a prostorové možnosti velmi omezená, tuto skutečnost se snaží pracovníci věznice kompenzovat náhradními programy. Jako příklad lze uvést volnou vycházku mimo objekt vazební věznice (s účastní zaměstnance VS ČR) nebo pracovně-sportovní činnost v objektu základní školy poblíž vazební věznice (s účastí zaměstnance VS ČR). Mezi nejčastější aktivity patří společenské hry, sledování vybraných pořadů a filmů, kdy u výběru a doporučení preferujeme vzdělávací a duchovní aspekty. 

Uspokojování kulturních a duchovních potřeb 

Uspokojování kulturních potřeb je zajišťováno možností každodenního nepřetržitého sledování televizních pořadů, možností odběru denního tisku i jiných periodik. Další možností je půjčování knih z vězeňské knihovny, která má ve Vazební věznici Teplice dobrou úroveň. K dispozici je běžná beletrie, řada náboženské a odborné literatury. Do věznice pravidelně dochází zástupci z řad církví a dalších nevládních organizací, možnost účastnit se na těchto setkáních je neomezená.