Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Obecné informace

Návštěvy vězněných osob probíhají v čase určeném ředitelem Vazební věznice Teplice, a to v místnostech k tomu určených. Jsou uskutečněny v denní době zpravidla ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu pro odsouzené a v denní době v pracovních dnech pro obviněné.

Vstup do prostor se návštěvníkovi umožní po předložení platného dokladu totožnosti (občanského průkazu nebo pasu) a povolení k realizaci návštěvy, které předem poštou zasílá vězněná osoba návštěvníkovi. Nezletilé děti ve věku do 15 let se návštěvy mohou účastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Vstup na základě potvrzení o ztrátě občanského průkazu nebude umožněn.

Stanovený termín a čas návštěvy jsou závazné a jeho nedodržením se návštěvník vystavuje riziku neuskutečnění návštěvy. Z organizačních důvodů doporučujeme příchod o 20-30 minut dříve.

Při vstupu je u návštěvníka provedena osobní prohlídka a prohlídka zavazadel i za využití detekčních prostředků. Návštěvníkům není povoleno vnášet komunikační, záznamová nebo jiná zařízení, a další nepovolené věci, které by mohly narušit účel výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody nebo ohrozit bezpečnost ve vazební věznici.

Vězněnou osobu mohou navštívit současně nejvýše 4 osoby, a to včetně nezletilých dětí. V případě dětských návštěvníků je v odůvodněných případech vězněným osobám umožněno rozdělit časovou dotaci pro návštěvu na více časových úseků a navýšit počet návštěvníků. V případě, kdy počet osob s dětmi vězněného rodiče přesahuje 4 osoby a vězněná osoba si o navýšení počtu osob požádá, rozhodne o žádosti ředitel vazební věznice s přihlédnutím k aktuálním organizačním, personálním a materiálně-technickým možnostem vazební věznice.

Návštěvu může z naléhavých rodinných nebo osobních důvodů ředitel vazební věznice nebo jím pověřený zaměstnanec Vězeňské služby povolit častěji i mimo původně určený čas.  Je-li vězněná osoba umístěna ve zdravotnickém zařízení mimo objekty spravované Vězeňskou službou, projedná podmínky uskutečnění návštěvy Vězeňská služba se zdravotnickým zařízením. 

Ředitel vazební věznice může v odůvodněných případech rozhodnout, že se návštěva z bezpečnostních důvodů uskuteční v místnosti, kde je návštěvník od vězněné osoby oddělen přepážkou. 

Návštěva probíhá v souladu se zásadami slušného chování. Během návštěv jsou vězněné osoby povinny chovat se k ostatním přítomným osobám slušně a ohleduplně, dále je jim zakázáno, odevzdávat nebo přijímat jakékoliv nedovolené předměty (peníze, dopisy a jiné věci) s výjimkou věcí povolených ředitelem vazební věznice nebo jím pověřeným zaměstnancem Vězeňské služby a jejich předání proběhne prostřednictvím příslušného zaměstnance Vězeňské služby, kdy bude provedena kontrola obsahu. Zaměstnanec Vězeňské služby je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit, jestliže vězněná osoba nebo návštěvníci přes upozornění porušují kázeň, pořádek nebo ohrožují bezpečnost ve vazební věznici.

V čekárně pro návštěvy jsou k dispozici právní předpisy, vnitřní řády vazební věznice a základní informace, tj.

  • zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby,
  • vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby,
  • zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů,
  • vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody,
  • vnitřní řád Vazební věznice Teplice pro obviněné,
  • vnitřní řád Vazební věznice Teplice pro odsouzené.

Pravidla návštěv obviněných

Obviněný má právo na přijetí návštěvy v počtu nejvýše 4 osob jednou za 2 týdny v trvání 90 minut. V odůvodněných případech může ředitel vazební věznice povolit přijetí návštěvy i většího počtu osob nebo za dobu kratší než 2 týdny. Do počtu osob, jež mohou obviněného současně navštívit, se započítají i nezletilé děti, které se však mohou návštěvy zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let. U obviněných, u nichž je důvodem vazby obava, že budou mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, bez zbytečného odkladu stanoví podmínky pro uskutečnění návštěvy, kterými jsou zejména termín návštěvy, okruh osob a přítomnost orgánu činného v trestním řízení, v přípravném řízení státní zástupce, v řízení před soudem příslušný soudce. 

Nejsou-li u obviněných, u nichž je důvodem vazby obava, že budou mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, splněny výše uvedené podmínky, Vězeňská služba návštěvu neumožní. U osob v předběžné, vydávací nebo předávací vazbě stanoví podmínky pro uskutečnění návštěvy, v rámci předběžné vazby státní zástupce, v rámci vydávací nebo předávací vazby příslušný soudce. 

Obviněný má právo přijímat ve vazební věznici návštěvy obhájce neomezeně. Obviněný má právo přijímat ve vazební věznici návštěvy advokáta, který ho zastupuje v jiné věci, jestliže orgán činný v trestním řízení, je-li obviněný ve vazbě z obavy, že budou mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, nestanoví jinak. V případě, že je třeba ověřit podpis obviněného, může se takové návštěvy zúčastnit i notář. 

Návštěvy obviněných probíhají v místnostech k tomu určených za přítomnosti orgánů Vězeňské služby, případně též orgánu činného v trestním řízení. Návštěvy se uskutečňují zpravidla v pracovních dnech, v denní době v návštěvní místnosti vazební věznice, která je za tímto účelem vhodně upravená a vybavená.

Těhotným ženám, osobám starším, tělesně postiženým nebo s malými dětmi se umožní návštěva přednostně.

Pokud obviněný požádá o umožnění návštěvy příbuzného v řadě přímé (děti, vnuci, rodiče, prarodiče), manžela nebo sourozence, který je rovněž ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody a nejde o obviněného, u něhož je důvodem vazby obava, že bude mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, může v odůvodněných případech, zejména z naléhavých osobních nebo rodinných důvodů, ředitel vazební věznice takovou návštěvu zprostředkovat přímo ve vazební věznici. Skutečně vynaložené náklady dopravy a ostrahy vynaložené k provedení takové návštěvy ve vazební věznici hradí obviněný, popř. odsouzený.

Návštěva probíhá v souladu se zásadami slušného chování. Během návštěv, jsou vězněné osoby povinny chovat se k ostatním přítomným osobám slušně a ohleduplně, dále je jim zakázáno, odevzdávat nebo přijímat jakékoliv nedovolené předměty (peníze, dopisy a jiné věci) s výjimkou věcí povolených ředitelem vazební věznice nebo jím pověřeným zaměstnancem Vězeňské služby a jejich předání proběhne prostřednictvím příslušného zaměstnance Vězeňské služby, kdy bude provedena kontrola obsahu. Zaměstnanec Vězeňské služby je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit, jestliže obviněný nebo návštěvníci přes upozornění porušují kázeň, pořádek nebo ohrožují bezpečnost ve vazební věznici. Stejná oprávnění má, jde-li o návštěvu u obviněných ve vazbě z důvodu § 67 písm. b) trestního řádu, přítomný orgán činný v trestním řízení, jestliže v průběhu návštěvy zjistí, že dochází nebo má dojít k maření objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání.

Vstup do prostor se návštěvníkovi umožní po předložení platného dokladu totožnosti (občanského průkazu nebo pasu) a povolení k realizaci návštěvy, které předem poštou zasílá vězněná osoba návštěvníkovi. Vstup na základě potvrzení o ztrátě občanského průkazu nebude umožněn.

Pravidla návštěv odsouzených

Odsouzený má právo přijímat v čase určeném ředitelem vazební věznice návštěvy blízkých osob po dobu celkem 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce. Nestanoví‑li vnitřní řád vazební věznice počet vyšší, mohou odsouzeného současně navštívit nejvýše 4 osoby včetně nezletilých dětí. Nezletilé děti ve věku do 15 let se mohou zúčastnit návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

V odůvodněných případech může ředitel vazební věznice nebo vedoucí oddělení výkonu vazby a trestu na základě žádosti odsouzeného rozdělit dobu návštěvy stanovenou dle § 19 odst. 1 vyhlášky č. 345/1999 Sb. na více oddělených časových úseků rozvržených do kalendářního měsíce.

Návštěvu z naléhavých rodinných nebo osobních důvodů může ředitel vazební věznice nebo jím pověřený zaměstnanec Vězeňské služby povolit častěji i mimo původně určený čas. 

V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému povolit návštěvu jiných než blízkých osob.

Návštěvy odsouzených umístěných v lůžkové části zdravotnického zařízení jsou možné jen se souhlasem ošetřujícího lékaře. Je-li odsouzený umístěn ve zdravotnickém zařízení mimo objekty spravované Vězeňskou službou, projedná podmínky uskutečnění návštěvy Vězeňská služba se zdravotnickým zařízením. 

Ve zvlášť odůvodněných případech lze povolit návštěvu mezi odsouzenými, kteří jsou blízkými osobami. Náklady předvedení hradí v takovém případě odsouzení rovným dílem, nedohodnou‑li se jinak.

Ředitel vazební věznice může v odůvodněných případech rozhodnout, že se návštěva z bezpečnostních důvodů uskuteční v místnosti, kde je návštěvník od odsouzeného oddělen přepážkou.

Odsouzenému může ředitel vazební věznice povolit v souvislosti s návštěvou opuštění věznice, lze-li mít důvodně za to, že tím nebude ohrožen účel výkonu trestu.

Návštěva probíhá v souladu se zásadami slušného chování. Během návštěv, jsou vězněné osoby povinny chovat se k ostatním přítomným osobám slušně a ohleduplně, dále je jim zakázáno, odevzdávat nebo přijímat jakékoliv nedovolené předměty (peníze, dopisy a jiné věci) s výjimkou věcí povolených ředitelem vazební věznice nebo jím pověřeným zaměstnancem Vězeňské služby a jejich předání proběhne prostřednictvím příslušného zaměstnance Vězeňské služby, kdy bude provedena kontrola obsahu. Zaměstnanec Vězeňské služby je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit, jestliže odsouzený nebo návštěvníci přes upozornění porušují kázeň, pořádek nebo ohrožují bezpečnost ve vazební věznici.

Vstup do prostor se návštěvníkovi umožní po předložení platného dokladu totožnosti (občanského průkazu nebo pasu) a povolení k realizaci návštěvy, které předem poštou zasílá vězněná osoba návštěvníkovi. Vstup na základě potvrzení o ztrátě občanského průkazu nebude umožněn.