Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Organizační členění Vazební věznice Teplice respektuje ustanovení § 3 zákona č. 555/1992 Sb. o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky.  Vazební věznice je základní jednotkou organizace Vězeňské služby České republiky, kterou zřizuje a zrušuje ministr spravedlnosti. V čele vazební věznice stojí ředitel, kterého ustanovuje, popřípadě jmenuje a odvolává generální ředitel Vězeňské služby ČR. Ředitele vazební věznice v době nepřítomnosti zastupuje 1. zástupce ředitele vazební věznice, příp. zástupce ředitele vazební věznice. 

Vazební věznice zabezpečuje úkoly tak, aby vazba plnila zákonem stanovený účel a byla vykonávána v souladu se zákonem č. 293/1993 Sb, o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů. Na základě rozhodnutí generálního ředitele zabezpečuje vazební věznice i výkon trestu odnětí svobody a dbá, aby trest odnětí svobody plnil svůj účel a byl vykonáván v souladu se zákonem č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů. Kromě toho zabezpečuje poskytování zdravotnických služeb obviněným a odsouzeným.

Vazební věznice se dále člení následovně:

Ředitel vazební věznice

Řídí věznici a odpovídá za dodržování právních předpisů týkajících se jejího chodu. Přímo řídí své zástupce i vedoucí oddělení správního a samostatných referátů personálního, prevence a stížností, dále právníka, technika požární ochrany a bezpečnosti práce a ekologa. Je přímo podřízený generálnímu řediteli VS ČR.

1. zástupce ředitele

Zastupuje ředitele v jeho nepřítomnosti. Přímo řídí vedoucí oddělení vězeňské stráže a výkonu vazby a trestu. Odpovídá řediteli za stav a plnění úkolů v činnostech, které řídí.

Zástupce ředitele

Zastupuje ředitele v jeho nepřítomnosti. Přímo řídí vedoucí oddělení logistiky, ekonomického, samostatného referátu informatiky a vedoucího lékaře zdravotnického střediska. Odpovídá řediteli za stav a plnění úkolů v činnostech, které řídí.

Oddělení prevence a stížností

Provádí úkony policejního orgánu v řízení o trestných činech spáchaných vězněnými osobami v prostorách vazební věznice. Provádí všechna potřebná šetření a úkony k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin a směřující ke zjištění jeho pachatele. Úzce spolupracuje s příslušnými orgány policie a generální inspekcí bezpečnostních sborů a s dalšími státními orgány (např. ombudsman, dozorový státní zástupce, státní zástupce apod.). Zajišťuje poznatky týkající se vnitřní bezpečnosti ve vazební věznici a překládá návrhy na opatření. Prošetřuje všechny mimořádné události vzniklé ve vazební věznici, zejména za účelem zjištění systémových nedostatku a porušení právních a vnitřních předpisu. Přijímá a ve stanoveném rozsahu prošetřuje stížnosti a oznámení. Provádí prevenci na úseku nežádoucích jevů. Dále prošetřuje veškerá podání s charakterem stížnosti jak od zaměstnanců, tak od vězněných a civilních osob, v souvislosti s činností Vězeňské služby ČR.

Personální oddělení

Zajišťuje výběr, přijímání zaměstnanců Vězeňské služby ČR a jejich obsazování do určených funkcí organizace, dbá na průběžné doplňování početního stavu zaměstnanců, zpracovává personální rozhodnutí ředitele Vazební věznice Teplice, vyhodnocuje právní náležitosti zaměstnanců vyplývající ze služebního nebo pracovního poměru a předkládá podklady k jejich realizaci, vede personální evidenci zaměstnanců organizace, vede přehled kvalifikačních kurzů a zajišťuje vyslání zaměstnanců do těchto kurzů, poskytuje metodickou pomoc při plnění úkolů v oblasti personální práce vedoucím zaměstnancům, podílí se na uspokojování potřeb zaměstnanců na úseku ozdravných pobytů příslušníků, vyplývajících z jejich oprávněných nároků, aj.

Správní oddělení

Plní úkoly podatelny Vazební věznice Teplice a zodpovídá za příjem a odesílání jak listinných, tak i elektronických zásilek. Vede elektronickou a listinnou evidenci osob ve výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody, výkonu trestního opatření a ve výkonu zabezpečovací detence, a plní úkoly související se zajištěním administrativních a správních činností ve vztahu k omezování osobní svobody vězněným osobám, a to zejména v oblasti přijímání, převodu, přeřazení, ujednocení, přemístění, přerušení výkonu trestu odnětí svobody, podmíněného propuštění, propuštění. Zpracovává a vede stanovené evidence vězněných osob a zpracovává statistiky z této evidence. Zajišťuje činnosti spojené s realizací volebního práva vězněných osob, sčítání lidu, domů a bytů a obdobných projektů.

Tiskový mluvčí

Poskytuje informace sdělovacím prostředkům o dlouhodobé i aktuální činnosti věznice, a to formou ústní i písemnou. Zpracovává informace o věznici, zobrazované na webových stránkách. Ve svých vyjádřením prezentuje oficiální názory a stanoviska vedení věznice při respektování zvláštních předpisů.

Oddělení vězeňské stráže

Má postavení ozbrojeného sboru a člení se na strážní směny, eskortní směnu a justiční stráž. Strážní směny zajišťují nepřetržitý výkon služby po celých 24 hodin ve VV Teplice při výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody. Denní směna zajišťuje zejména předvádění vězněných osob, např. provádění návštěv vězňů, vycházek a všech druhů předvádění k orgánům činným v trestním řízení, lékaři apod. Eskortní směna pak provádí všechny druhy eskort k soudům, do zdravotnických zařízení, ostatních věznic atd.

Oddělení výkonu vazby a trestu odnětí svobody

Realizuje plnění práv a povinností obviněných, jako např. vycházky, návštěvy, příjem balíků, nákupy potravin, věcí osobní potřeby, denního tisku a časopisů, koupání, výměny prádla, duchovní a sociální služby atd. Prostřednictvím pracovníků odborného zacházení (pedagogů, vychovatelů a psychologa) zajišťuje preventivně výchovné, vzdělávací, zájmové a sportovní aktivity pro obviněné i odsouzené. Komplexně zabezpečuje, aby vůči obviněným a odsouzeným byla realizována pouze ta omezující opatření, která jsou nutná k zajištění účelu výkonu vazby a trestu, bezpečnosti, ochraně života a zdraví osob a majetku věznice, zajišťuje plnění a dodržování Vnitřního řádu vazební věznice obviněnými a odsouzenými, všemi dostupnými prostředky a opatřeními chrání životy obviněných a odsouzených

Oddělení logistiky

Zajišťuje efektivní hospodaření s materiálem, výstrojí, výzbrojí a proviantem, spravuje slaboproudá a telekomunikační zařízení, realizuje správu a údržbu objektů, realizuje výběrová řízení, investiční činnost a vykonává veškeré další související úkony.

Ekonomické oddělení

Komplexně zabezpečuje úplné, průkazné a pravdivé sledování stavu a pohybu hospodářských prostředků, majetku, závazků a pohledávek ve vazební věznici, zpracovává a vyplácí mzdové náležitosti příslušníků, občanských zaměstnanců a vězněných osob. Zajišťuje evidenci pohybu peněžních prostředků vězňů na kontech úložek. Zabezpečuje agendu ve vztahu k zaměstnávání vězněných osob. Vytváří rozpočet v souladu s pokyny nadřízeného orgánu, přičemž dodržuje stanovené závazné ukazatele a zodpovídá za celoroční rovnoměrné čerpání rozpočtových prostředků. Ve spolupráci s oddělením personálním zajišťuje agendu FKSP Průběžně analyzuje čerpání přidělených rozpočtových prostředků, zejména ostatních věcných výdajů a současně hodnotí jejich účelnost, hospodárnost a efektivnost. Jeho úkolem je taktéž zabezpečování vymáhání pohledávek státu a naplňování stanovených příjmů.

Zdravotnické středisko

Poskytuje a zajišťuje závodní preventivní, diagnostickou, léčebnou a posudkovou péči příslušníkům a občanským zaměstnancům VS ČR, osobám ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody. Poskytuje a zabezpečuje ambulantní primární zdravotnickou péči v rozsahu praktického lékaře, psychologa a nutričního terapeuta. Specializované výkony jsou zajišťovány ve smluvních zdravotnických zařízeních. Spolupracuje se zdravotními pojišťovnami, Českou správou sociálního zabezpečení. Provádí edukační činnost a proškolování zaměstnanců v před-lékařské první pomoci.

Oddělení informatiky

Hlavním úkolem oddělení informatiky je zajištění nepřetržitého provozu výpočetní techniky a rozvoj informačních technologií ve Vazební věznici Teplice. Součástí pracovní náplně oddělení informatiky je rovněž poskytování metodické a technické podpory pro uživatele počítačové sítě. Komplexně zabezpečuje správu počítačové sítě, chod výpočetní techniky a realizuje správu software.  Oddělení informatiky plní úkoly stanovené jak vedením věznice, tak i nadřízenou složkou GŘ OI.

Energetik

Zajišťuje dodávky energií, evidence smluv s dodavateli energií, vedení statistik spotřeb a finančních nákladů. Vytváření plánu revizí vyhrazených technických zařízení, servisních a periodických prohlídek, zajištění revizí, údržby a oprav. Dbá na hospodárné využití energií a navrhuje opatření ke snížení spotřeb energií. V souvislosti s provozem energetických technologických celků vede odpovídající provozní dokumentaci. Zajišťuje a spolupracuje při provádění energetických auditů v organizačních jednotkách VS.

Ekolog

Je odborným a poradním garantem ředitele organizační jednotky v oblasti ochrany životního prostředí. Zastává funkci odpadového hospodáře, zpracovává vnitřní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí s platností v dané organizační jednotce, zabezpečuje ekologické vzdělávání zaměstnanců, provádí kontrolní činnost v oblasti ochrany životního prostředí na jednotlivých pracovištích organizační jednotky, jedná a spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy v oblasti ochrany životního prostředí, zajišťuje pravidelné technicko-ekonomické rozbory podle potřeby a požadavků orgánů státní správy a samosprávy, GŘ VS ČR a vedení organizační jednotky, vede centrální evidenci odpadů, nebezpečných látek a přípravků, vede evidenci bezpečnostních listů nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, zpracovává havarijní plán pro případ úniku závadných látek do životního prostředí a podílí se na přípravě hospodářských smluv s firmami, které provádějí jakékoliv práce v organizační jednotce, které by mohly potenciálně ovlivnit kvalitu životního prostředí.

Technik PO a BOZP

Technik požární ochrany a bezpečnosti práce, který stanovuje požární strategii, metodicky vede vedoucí zaměstnance v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce, poskytuje informační servis a školení zaměstnanců a příslušníků VV Teplice v souladu s platnou právní úpravou ČR.