Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Součástí vazební věznice je oddělení výkonu trestu žen, které je umístěno v Domově sv. Karla Boromejského v Řepích.

Domov sv. Karla Boromejského

Domov sv. Karla Boromejského (dále jen „Domov“) poskytuje dlouhodobě nemocným starým lidem komplexní ošetřovatelskou a sociální péči. Domov je majetkem Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, která byla založena v polovině 17. století ve francouzském městě Nancy v Lotrinsku. Již v roce 1865 byla budova Domova pronajata vládě, která zde zřídila ženskou trestnici a její správu včetně převýchovy trestanek svěřila Kongregaci. Avšak po 83 letech existence byla ženská trestnice v roce 1948 zrušena. Následně o dva roky později došlo v roce 1950 k násilnému opuštění Domova řepskými sestrami. K plnohodnotnému návratu Kongregace mohlo dojít až po roce 1989, kdy došlo k převratu na politické scéně. 

V roce 1996 byla završena rozsáhlá rekonstrukce Domova a jeho velmi nákladné přebudování a vybavení za pomoci sponzorských darů a přispění mnoha lidí. V tomto roce také došlo ve spolupráci Kongregace s Vězeňskou službou ke vniku oddělení v Domově se záměrem napomáhat člověku potřebnému pomoci tj. poskytovat péči o nemocné a nabízet pracovní příležitosti pro odsouzené ženy.

Charakter oddělení

V souladu se Zákonem o výkonu trestu odnětí svobody je oddělení profilováno jako oddělení pro výkon trestu odsouzených žen, zařazených do věznice s dozorem a dohledem. Dalšími hledisky pro zařazování odsouzených do oddělení je zejména jejich pracovní zařaditelnost, splnění podmínek pro udělení volného pohybu mimo věznici. Dále se při výběru zohledňuje osobnost odsouzené, charakter trestné činnosti, nařízení ústavní či ambulantní léčby (protitoxikologická, protialkoholní aj.) atd. 

Normová ubytovací kapacita je stanovena na 56 míst. Ložnice odsouzených jsou soustředěny do dvou pater Domova. V oddělení je celkem 10 ložnic po 5 místech. K dispozici odsouzeným jsou také 2 kulturní místnosti, 1 jídelna, 2 kuchyňky, 2 sportovní a zájmové místnosti a 1 učebna. Pro další aktivity jsou využívány také prostory Domova.

Podmínky výkonu trestu v oddělení

Po přijetí do oddělení se nově přijaté odsouzené věnují zaměstnanci tzv. nástupního oddělení. Po dobu pobytu v nástupním oddělení se odsouzená seznamuje s režimem oddělení a s prostředím, se všemi právními normami upravujícími výkon trestu odnětí svobody tj. zejména se Zákonem o výkonu trestu odnětí svobody (dále jen „zákon“), Řádem výkonu trestu odnětí svobody (dále jen „řád“) a Vnitřním řádem oddělení výkonu trestu – Řepy (dále jen „vnitřní řád“). Současně je odbornými zaměstnanci oddělení zpracována komplexní zpráva o odsouzené a program zacházení. 

Výkon trestu odnětí svobody probíhá ve třech prostupných skupinách vnitřní diferenciace, které jsou jedním z prostředků motivace odsouzených k aktivnímu a důslednému plnění jednotlivých oblastí programů zacházení. Diferencovaný způsob realizace práv a povinností je základním motivačním činitelem při zacházení s odsouzenými. Program zacházení je v souladu s řádem členěn na pracovní, vzdělávací, speciálně výchovné a zájmové aktivity a dále na oblast utváření vnějších vztahů.

Přehled alternativ jednotlivých oblastí zacházení s odsouzenými

Pracovní aktivity

Odsouzené jsou pracovně zařazeny uvnitř i vně oddělení. Nejrozsáhlejší pracovní příležitosti vytváří Domov, kde jsou odsouzené zařazeny v kuchyni, prádelně, při úklidu, ale i jako pomocné síly na stanicích. Odsouzené mají možnost absolvovat Sanitářský kurs sv. Zdislavy z Lemberka a následně zde pracovat jako kvalifikované ošetřovatelky. Zejména při ošetřovatelské činnosti dochází k reálnému kontaktu s životem ve stáří, bezmocností a umíráním, což vede jednoznačně k přehodnocení dosavadních priorit a postojů odsouzených žen. Vlídný přístup, práce v příjemném prostředí a osvojení si pracovních návyků jsou základní kameny účinné resocializace. 

Odsouzené jsou zaměstnávány nejen v Domově, ale i u dalších zaměstnavatelských subjektů. Jedná se o Generální ředitelství VS ČR, Zotavovnu VS ČR, Místní úřad Praha 17 – Řepy, Tělovýchovnou jednotu Sokol – Řepy, kde odsouzené provádí zejména úklidové popřípadě administrativní činnosti. V souvislosti s pracovním zařazením mimo věznici je odsouzeným udělován volný pohyb při plnění pracovních povinností.

Vzdělávací aktivity

Oblast vzdělávání reprezentuje Sanitářský kurz sv. Zdislavy z Lemberka, na jehož realizaci se podílí Domov a Vězeňská služba. Úspěšné absolventky získají osvědčení pro činnost kvalifikované ošetřovatelky, které je uplatnitelné i v civilním sektoru a umožňuje snadnější pracovní uplatnění po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. 

V posledním období se ze strany odsouzených zvýšil zájem o umožnění dalšího vzdělávání formou dálkového studia na některých specializovaných školách, který je ze strany věznice podporován.

Speciálně výchovné aktivity a zájmové aktivity

V této oblasti se činnost personálu zaměřuje na individuální nebo skupinové aktivity např. psychologická skupina, relaxační cvičení, diskusní klub. Při zacházení s odsouzenými je věnován také dostatečný prostor zájmovým aktivitám jako jsou např. kroužky zeměpisný, zahrádkářský, sportovní, dramatický, výtvarný, vaření, pečení, pletení, háčkování, vyšívání, šití, reportérský a literární, chovatelský, sportovní, hudební, zdravotnický, historický, turistický, výuky cizích jazyků, práce na PC, křesťanský, pastorační rozhovory, hra na klavír, sborový zpěv, sociální tolerance aj. V této oblasti je podporována charitativní a veřejně prospěšná činnost odsouzených nejen pro Domov. Významná je také spolupráce se Speciální mateřskou školou v Praze – Čimicích. Odsouzené ženy pro děti vyrábějí různé dárky, hračky, ošacení (pletené i šité) opravují i jejich poškozené oblečení a pořádají pro ně zábavné a velmi úspěšné odpoledne včetně představení pohádek. Velmi úspěšná byla Dětská pouť organizovaná ve spolupráci s Domovem a dalšími civilními subjekty. O pozitivním ohlasu svědčí celková účast cca 500 dětí a 1000 dospělých.

Oblast utváření vnějších vztahů

Koncepce oddělení je směřována především na podporu extramurálních vztahů, udržování pozitivních vazeb s dětmi, rodinami a přáteli, popř. pomoc při obnovování těchto vazeb, k jejichž narušení mohlo dojít nástupem výkonu trestu. Při podpoře těchto vazeb je využívána především možnost udělení volného pohybu mimo věznici v souvislosti s návštěvou a přerušení výkonu trestu. 

Vznikem oddělení výkonu trestu – Řepy v Domově sv. Karla Boromejského došlo k realizaci zcela ojedinělého projektu, který spojuje velmi rozdílné světy – nemocné, řádové sestry, civilní personál a odsouzené ženy.

Pobočky