Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Realizace návštěv pro odsouzené ženy v objektech Velké Přílepy a Řepy

Odsouzené mají právo přijímat v čase určeném ředitelem vazební věznice návštěvy blízkých osob po dobu celkem 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce. Odsouzené mohou současně navštívit maximálně 4 osoby včetně nezletilých dětí, nestanoví-li vnitřní řád vazební věznice počet vyšší. Nezletilé děti ve věku do 15 let se mohou zúčastnit návštěvy pouze 
v doprovodu osoby starší 18 let. V odůvodněných případech, zejména pak při návštěvě odsouzeného rodiče zjevně malými dětmi, může být na základě žádosti odsouzené ředitelem vazební věznice nebo jím pověřeným zaměstnancem rozhodnuto o rozdělení návštěvy na více časových úseků rozvržených do kalendářního měsíce či navýšení počtu návštěvníků, stejně tak lze povolit i návštěvy osoby jiné než blízké (u odsouzených žen s dětmi do 15 let včetně je v případě žádosti odsouzené návštěva rozdělena na 1,5 hodiny ve dvou termínech v měsíci).

Návštěvu z naléhavých rodinných nebo osobních důvodů může ředitel věznice nebo jím pověřený zaměstnanec Vězeňské služby povolit častěji i mimo původně určený čas. Termíny návštěv jsou pro objekt Velké Přílepy určeny zpravidla středy a soboty (ve středu mají návštěvy nepracující odsouzené) v časovém úseku od 8:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termíny návštěv jsou pro objekt Řepy určeny zpravidla v sobotu v časovém úseku od 8:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:30 hod. do 16:30 hod.

V odůvodněných případech může ředitel vazební věznice rozhodnout, že z bezpečnostních důvodů se návštěva uskuteční v místnosti, kde je návštěvník od odsouzené oddělen přepážkou.

Vstup do prostor vazební věznice vyhrazených pro provádění návštěv odsouzených se návštěvníku staršímu 15 let umožní po předložení platné navštívenky k realizaci návštěvy dané odsouzené, platného občanského průkazu, pasu nebo jiného průkazu totožnosti, vydaného cizím státem, který ČR uznává (doklad musí být vydán příslušným správním úřadem s údaji o jménu, příjmení a datu narození, opatřený fotografií - např. řidičský průkaz, zbrojní průkaz, povolení k pobytu). Vstup na základě potvrzení o ztrátě občanského průkazu se neumožní, pokud není opatřeno fotografií. Od 01.07.2024 se vstup do vazební věznice za účelem návštěvy umožní také prostřednictvím eDokladu. Těhotným ženám, osobám starším, tělesně postiženým nebo s malými dětmi se umožní návštěva přednostně. Návštěvníci jsou povinni se do vazební věznice dostavit s dostatečným časovým předstihem před počátkem návštěvy s odsouzeným, v souvislosti s realizací vstupních procedur návštěvníků.

Po příchodu do vazební věznice je návštěvník povinen odložit všechny nedovolené předměty 
a zavazadla do schránky umístěné na hlavním vstupu do věznice. Vstup je povolen jen 
s věcmi bezprostředně souvisejícími s účelem návštěvy (např. balíček, věci povolené vychovatelem apod.). Poté je u návštěvníka provedena prohlídka za pomocí detekčního rámu, ručního detektoru kovů a prohlídka věcí pomocí rentgenového zařízení za účelem zjištění, zda u sebe návštěvník nemá nedovolené předměty. Po této prohlídce je návštěvník předveden do návštěvní místnosti. Návštěvníci, kteří se odmítnou podrobit prohlídce anebo nebudou respektovat pokyny službu konajících příslušníků, nebudou vpuštěni do vazební věznice, stejně tak v případě, že budou návštěvníci pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky.

Po dobu přítomnosti návštěvníků v prostorách vazební věznice, jsou návštěvníci povinni se řídit pokyny příslušníků či zaměstnanců Vězeňské služby ČR, v opačném případě může dojít k neuskutečnění návštěvy.

Návštěvníci se s odsouzenými mohou přivítat a rozloučit běžným společenským způsobem. Intimní kontakt není v průběhu standardních návštěv povolen. Během realizace návštěv jsou odsouzení a návštěvníci povinni dodržovat zásady slušného jednání. Nesmějí odevzdávat nebo přijímat peníze, dopisy nebo jiné věci, s výjimkou věcí povolených ředitelem věznice nebo jím pověřeným zaměstnancem Vězeňské služby ČR. V průběhu standardní návštěvy je povolen osobní kontakt mezi odsouzeným a nezletilým dítětem (pochování apod.)

Zaměstnanec Vězeňské služby ČR je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit, jestliže odsouzený nebo návštěvníci přes upozornění porušují pořádek, kázeň nebo bezpečnost vazební věznice. 

Návštěvy jsou prováděny v místnosti k tomu určené, která je vybavena zákonnými předpisy související s výkonem trestu odnětí svobody, dále je vybavena automatem pro drobné občerstvení a dětským koutkem. V případě příznivého počasí mohou být návštěvy v objektu Velké Přílepy realizovány u vytypovaných odsouzených v zahradní pergole. Návštěvy v objektu Řepy se uskutečňují v jídelně Domova sv. Karla Boromejského.