Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Program zacházení slouží k dosažení účelu výkonu trestu a je dle zákona o výkonu trestu odnětí svobody č. 169/1999 Sb. souhrnem konkrétních činností, kterých je odsouzený se povinen účastnit nebo které může vykonávat. 

Programy zacházení jsou zaměřeny na práci s identifikovanými riziky ve smyslu jejich snižování, podporu a rozvoj protektivních faktorů a trestnou činnost, za kterou jsou odsouzení aktuálně ve výkonu trestu. Zacházení s odsouzenými je realizováno ve dvou rovinách. V první je směřováno ke snižování jejich rizik, která by v budoucnu mohla vést k opakovanému selhání a návratu do výkonu trestu. Působení na odsouzené je cíleno na jejich rizika a kriminogenní potřeby, systematické a odborné, tak aby vedlo k snižování těchto rizik a kriminogenních potřeb. V druhé rovině je směřováno na práci s trestnou činností. Uvědomění si souvislostí jejího páchání a předcházení situací, ve kterých k tomu dochází. Jsou realizovány v rámci konkrétně zaměřených, strukturovaných penitenciárních programů. 

K realizaci aktivit s odsouzenými nám slouží terapeutické a víceúčelové místnosti, k dispozici je také tělocvična, posilovna a herna.

Jednotlivé složky (části) programu zacházení

Pracovní aktivity

Téměř všichni odsouzení, kteří ve Vazební věznici Olomouc vykonávají trest odnětí svobody, jsou pracovně zařazeni a to jednak v rámci střežených pracovišť uvnitř věznice, nestřeženého pracoviště v areálu vazební věznice, tak smluvně na pracovištích mimo vazební věznici. V rámci pracovních aktivit odsouzení také vykonávají pomocné úklidové a další obdobné činnosti sloužící k zajištění každodenního provozu vazební věznice.

 • Pracovní činnosti – práce ve prospěch oddělení výkonu trestu a vazební věznice

Vzdělávací aktivity

Aktivity jsou orientovány jak na získávání vědomostí potřebných pro aktivní přístup k dalšímu životu po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Svým obsahem jsou zaměřeny na předávání informací z oblasti zdravého způsobu života, společenských i přírodních věd, cizích jazyků, právních předpisů a vzdělávání ve všeobecných předmětech.

 • Svět financí – sociální pracovník – rizika v oblasti financí, zaměstnání, bydlení a rodiny
 • Člověk a jeho život – sociální pracovník – rizika v oblasti zaměstnání, bydlení a primární rodiny
 • Komunikace kolem nás – speciální pedagog – rizika v oblasti výchovy a vzdělání

Speciálně výchovné aktivity

Tyto aktivity jsou zaměřené na práci s riziky a kriminogenními potřebami a trestnou činnost. Obsahují základní i rozšiřující informace v oblasti sebepoznání, sociálních kompetencí, společenského chování a vystupování, trénink zvládání vlastní agresivity, sociálně právní Cílem je zprostředkování nového náhledu na chybné postoje a chování. Cílem je zprostředkování nového náhledu na chybné postoje a chování.

 • Sociální komunikace a kultura osobnosti – speciální pedagog – rizika v oblasti osobnosti, výchovy a vzdělání
 • Zdravý životní styl – speciální pedagog – rizika v oblasti výchovy a vzdělání, osobnosti a závislostí
 • Program řešení dluhů – sociální pracovník ( organizace Podané ruce ) – rizika v oblasti financí
 • Předvýstupní a reintegrační poradenství – sociální pracovník
 • Encounter skupina – psychologové – rizika v oblasti osobnosti
 • Život bez drog – psycholog + sociální pracovník + speciální pedagog (organizace Podané ruce) – rizika v oblasti osobnosti a závislosti

Zájmové aktivity

 • Kroužek kondičního posilování – vychovatel
 • Čtenářská gramotnost – vychovatel
 • Zahradnický kroužek – vychovatel
 • Akvaristický kroužek – vychovatel
 • Sportovní hry – vychovatel
 • Organizované samostudium cizích jazyků – speciální pedagog
 • Včelaření – speciální pedagog, vychovatel
 • Biblická hodina  – aktivita kaplana vazební věznice zaměřená na rizika v oblasti rodiny a sociálních kontaktů

Oblast utváření vnějších vztahů

Formou pravidelných besed jsou odsouzeným poskytovány informace o činnosti státních i nestátních institucí a organizací. K udržování nebo obnovení kontaktu s prostředím, situacemi a lidmi mimo věznici realizujeme extramurální aktivity, kdy s vybranými odsouzenými navštěvujeme památky a další kulturní a společenská místa v Olomouci a jeho okolí.

 • Besedy s pracovníky pomáhajících organizací – sociální pracovník
 • Interaktivní seminář – sociální pracovník
 • Extramurální aktivity – psycholog + sociální pracovník + speciální pedagog + vychovatel