Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Ředitel vazební věznice

Řídí věznici a odpovídá za dodržování právních předpisů týkajících se jejího chodu. Koordinuje a sjednocuje činnost 1. zástupce ředitele, zástupce ředitele a všech oddělení vazební věznice, přímo řídí vedoucího oddělení správního, personálního, oddělení prevence a stížností, právníka a asistentku ředitele. Je přímo podřízený generálnímu řediteli VS ČR.

1. zástupce ředitele vazební věznice

zastupuje ředitele v době jeho nepřítomnosti. Přímo řídí vedoucího oddělení výkonu vazby a trestu, vězeňské stráže, justiční stráže a kaplana. Odpovídá řediteli vazební věznice za stav a plnění úkolů v činnostech, které řídí.

Zástupce ředitele vazební věznice

zastupuje ředitele a 1. zástupce ředitele v době jejich nepřítomnosti. Přímo řídí vedoucího oddělení logistiky, ekonomického, informatiky a vedoucí lékařku zdravotnického střediska. Odpovídá řediteli vazební věznice za stav a plnění úkolů v činnostech, které řídí.

Právník

Právník vazební věznice komplexně zabezpečuje legislativně-právní chod vazební věznice. Zejména zastupuje vazební věznici před státními orgány, soudy a jinými právními subjekty. Poskytuje právní stanoviska, rady, konzultace a doporučení vedoucím jednotlivých oddělení při realizaci vnitřních norem věznice. Ve spolupráci s vedoucími zajišťuje přípravu smluv vazební věznice. Metodicky zabezpečuje a koordinuje zadávání veřejných zakázek. Ve spolupráci s personálním oddělením se podílí a dozoruje na rozhodování ve věcech služebního poměru. Dle pokynů plní úkoly v rámci stanoveného regionu.

Kaplan

Je podřízen vedoucímu oddělení výkonu vazby a trestu. Realizuje vlastní duchovenské aktivity jako bohoslužby, křesťansky zaměřené skupinové aktivity nebo individuální pastorační rozhovory. Koordinuje činnost církví a dobrovolně docházejících duchovních. Podílí se na organizaci kulturních a společenských aktivit v práci s vězněnými osobami.

Tisková mluvčí

Poskytuje informace sdělovacím prostředkům o dlouhodobé i aktuální činnosti věznice, a to formou ústní i písemnou. Zpracovává informace o věznici, zobrazované na webových stránkách. Ve svých vyjádřením prezentuje oficiální názory a stanoviska vedení věznice při respektování zvláštních předpisů.

Oddělení správní

Zabezpečuje podmínky pro plnění úkolů vazební věznice na úsecích všeobecné i vězeňské administrativy, evidence a statistky vězněných osob a administrativy spojené s přemísťováním obviněných a odsouzených. Důsledně dbá na to, aby v osobních spisech osob ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody byly doklady stanovené zákony, interními předpisy a aby tyto doklady měly všechny stanovené náležitosti. Vedoucí oddělení správního je současně pověřenou kontaktní osobou pro styk s veřejností při vyřizování žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Oddělení prevence a stížností

Provádí úkony policejního orgánu v řízení o trestných činech spáchaných vězněnými osobami v prostorách vazební věznice. Provádí všechna potřebná šetření a úkony k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin a směřující ke zjištění jeho pachatele. Úzce spolupracuje s příslušnými orgány policie a generální inspekcí bezpečnostních sborů a s dalšími státními orgány (např. ombudsman, dozorový státní zástupce, státní zástupce apod.). Zajišťuje poznatky týkající se vnitřní bezpečnosti ve vazební věznici a překládá návrhy na opatření. Prošetřuje všechny mimořádné události vzniklé ve vazební věznici, zejména za účelem zjištění systémových nedostatku a porušení právních a vnitřních předpisu. Přijímá a ve stanoveném rozsahu prošetřuje stížnosti a oznámení. Provádí prevenci na úseku nežádoucích jevů.

Oddělení personální 

Zajišťuje výběr, přijímání zaměstnanců Vězeňské služby ČR a jejich obsazování do určených funkcí organizace, dbá na průběžné doplňování početního stavu zaměstnanců, zpracovává personální rozhodnutí ředitele Vazební věznice Olomouc, vyhodnocuje právní náležitosti zaměstnanců vyplývající ze služebního nebo pracovního poměru a předkládá podklady k jejich realizaci, vede personální evidenci zaměstnanců organizace, vede přehled kvalifikačních kurzů a zajišťuje vyslání zaměstnanců do těchto kurzů, poskytuje metodickou pomoc při plnění úkolů v oblasti personální práce vedoucím zaměstnancům, podílí se na uspokojování potřeb zaměstnanců na úseku ozdravných pobytů příslušníků, vyplývajících z jejich oprávněných nároků, aj.

Oddělení výkonu vazby a trestu

Je výkonnou organizační složkou vazební věznice, komplexně zajišťuje a koordinuje dozorčí službu ve vymezeném úseku vazební věznice, realizuje plnění práv a povinností obviněných a odsouzených např. návštěvy, příjem balíčků, nákupy potravin, věcí osobní potřeby, denního tisku a časopisů, koupání, výměny prádla, duchovní a sociální služby. Komplexně zabezpečuje, aby vůči obviněným a odsouzeným byla realizována pouze ta omezující opatření, která jsou nutná k zajištění účelu výkonu vazby a trestu, bezpečnosti, ochraně života a zdraví osob a majetku věznice, zajišťuje plnění a dodržování Vnitřního řádu vazební věznice obviněnými a odsouzenými, všemi dostupnými prostředky a opatřeními chrání životy obviněných a odsouzených a v případě jejich sebepoškození či pokusu sebevraždy zabezpečuje poskytnutí první pomoci, krizovou intervenci a lékařské ošetření, koordinuje protidrogovou prevenci v rámci věznice, kooperuje při realizaci programů zacházení vězněných osob, ve vzájemné součinnosti vymezuje způsob a podmínky zacházení s obviněnými a odsouzenými tak, aby byl zmírněn negativní dopad jejich izolace, ale také zvýšena pravděpodobnost jejich dalšího řádného života po návratu do občanské společnosti za současného efektu vytvoření motivace k pozitivnímu chování a komunikaci při kontaktu s druhými osobami. Oddělení výkonu vazby a trestu dále zajišťuje nástupy do výkonu trestu odnětí svobody pro všechny skupiny odsouzených a výkon trestu odnětí svobody pro odsouzené zařazené do věznice s dozorem. Odsouzení se zařazením do věznice s dozorem jsou pracovně zařazeni buď uvnitř věznice nebo na nestřežených pracovištích mimo objekt vazební věznice.

Oddělení vězeňské stráže

Má postavení ozbrojeného bezpečnostního sboru a člení se na strážní službu, eskortní službu, referát automobilní dopravy, družstvo psovodů a místní jednotky justiční stráže. Mezi její základní úkoly patří střežení, předvádění a eskortování osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody. Strážní služba zajišťuje nepřetržitý výkon služby po celých 24 hodin při zabezpečení ostrahy objektu vazební věznice tak, aby byl zabezpečen výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody. V denní době zajišťuje předvádění (na vycházky, k orgánům činným v trestním řízení, na zdravotnické středisko a další), kromě případů zajišťovaných příslušníky dozorčí služby. Eskortní služba provádí všechny druhy eskort, a to např. k soudům, do zdravotnických zařízení, ostatních věznic atd.

Oddělení justiční stráže

Zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství a v jiných místech jejich činnosti. Příslušníci zařazení ve vězeňské stráži mohou být dočasně povoláni k plnění úkolů justiční stráže a naopak pokud s tím souhlasí generální ředitel VS ČR.

Oddělení logistiky

Zajišťuje efektivní hospodaření s materiály pro MTZ, výstrojí, výzbrojí a potravinami, spravuje zařízení a materiály zabezpečovacích a komunikačních technologií, provádí správu a údržbu objektů, realizuje výběrová řízení, investiční činnost a vykonává veškeré další související úkony. Na oddělení logistiky působí rovněž technik požární ochrany a bezpečnosti práce, který stanovuje požární strategii, metodicky vede vedoucí zaměstnance v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce, poskytuje informační servis a školení zaměstnanců a příslušníků VV Olomouc v souladu s platnou právní úpravou ČR.

Oddělení ekonomické

Komplexně zabezpečuje úplné, průkazné a pravdivé sledování stavu a pohybu hospodářských prostředků, majetku, závazků a pohledávek ve vazební věznici, zpracovává a vyplácí mzdové náležitosti příslušníků, občanských zaměstnanců a vězněných osob. Zajišťuje evidenci pohybu peněžních prostředků vězňů na kontech úložek. Zabezpečuje agendu ve vztahu k zaměstnávání vězněných osob. Vytváří rozpočet v souladu s pokyny nadřízeného orgánu, přičemž dodržuje stanovené závazné ukazatele a zodpovídá za celoroční rovnoměrné čerpání rozpočtových prostředků. Průběžně analyzuje čerpání přidělených rozpočtových prostředků, zejména ostatních věcných výdajů a současně hodnotí jejich účelnost, hospodárnost a efektivnost. Jeho úkolem je taktéž zabezpečování vymáhání pohledávek státu a naplňování stanovených příjmů.

Oddělení informatiky

Hlavním úkolem oddělení informatiky je zajištění nepřetržitého provozu výpočetní techniky a rozvoj informačních technologií ve Vazební věznici Olomouc. Součástí pracovní náplně oddělení informatiky je rovněž poskytování metodické a technické podpory pro uživatele počítačové sítě. Komplexně zabezpečuje správu počítačové sítě, chod výpočetní techniky a realizuje správu software.  Oddělení informatiky plní úkoly stanovené jak vedením věznice, tak i nadřízenou složkou GŘ OI.

Zdravotnické středisko

Poskytuje a zajišťuje závodní preventivní, diagnostickou, léčebnou a posudkovou péči příslušníkům a občanským zaměstnancům VS ČR, osobám ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody. Poskytuje a zabezpečuje ambulantní primární zdravotnickou péči v rozsahu praktického lékaře, internisty, stomatologa, dermatovenerologa, psychiatra a nutričního terapeuta. Specializované výkony jsou zajišťovány ve smluvních zdravotnických zařízeních. Spolupracuje se zdravotními pojišťovnami, Českou správou sociálního zabezpečení. Provádí edukační činnost a proškolování zaměstnanců v před lékařské první pomoci.