Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Zacházení s mladistvými a mladými dospělými

 

Mladiství obvinění jsou ve Vazební věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno umístěni zpravidla po celou dobu vazebního vyšetřování. Mladiství odsouzení jsou zde umístěni pouze dočasně, a to do doby, než jsou eskortováni do kmenové věznice, která je určena pro výkon trestu mladistvých (Věznice Heřmanice, Věznice Pardubice, Věznice Všehrdy). Mladiství se zařazují odděleně od dospělých obviněných a jsou ve VVaÚpVZD Brno soustředěni na jedno oddělení - A1. Obviněné mladistvé dívky se umisťují na oddělení žen. Vzhledem ke snižujícímu se počtu mladistvých obviněných umístěných ve VVaÚpVZD Brno je volná kapacita oddělení zaplněna motivovanými mladými dospělými obviněnými do 26 let a ostatními obviněnými.  Na oddělení s mladistvými mimo dozorčí služby pracuje tým odborných zaměstnanců ve složení speciální pedagog, psycholog, sociální pracovnice, vychovatel a pedagog volného času.

Kategorie mladistvých obviněných (od 15 do 18 let) a mladistvých dospělých obviněných (do 26 let věku) je velmi ovlivnitelnou a zranitelnou skupinou mezi vězněnými osobami. Proto i práce s nimi se řídí specifickými principy a klade důraz zejména na tyto cíle:

*  dokončit povinnou školní docházku, motivovat k dalšímu vzdělání či zvýšení kvalifikace eventuálně k hledání vhodného zaměstnání;

* vytvořit podmínky pro zmírnění záporného dopadu na psychiku mladistvého např. rychlým a účinným informováním mladistvého o úskalích a nástrahách výkonu vazby a trestu a jak jim čelit;

* naplnit volný čas v průběhu vazby a trestu smysluplným výchovným a vzdělávacím způsobem;

* vystavit mladistvé v průběhu vazby a trestu nutnosti vlastního rozhodování - aktivně se o sebe starat v běžných praktických záležitostech.

 

Při plnění povinné školní docházky u mladistvých obviněných se řídíme podle Metodického listu  GŘVS č. 2/2011. Věková hranice pro plnění školní docházky je 17 let věku.

Po přijetí mladistvého do věznice sociální pracovník prokazatelně zjistí, zda ukončil povinnou školní docházku či nikoli. Pokud mladistvý nemá ukončenou povinnou školní docházku, speciální pedagog oddělení projedná se základní - kmenovou školou, kterou obviněný navštěvoval před umístěním na vazbu, plnění povinné školní docházky. Základní škola stanoví individuální vzdělávací plán, kterým se věznice řídí. Mladistvý je vzděláván každý den obdobně jako ve škole, dostává i úkoly, které plní samostatně na cele. Speciální pedagog je garantem tohoto vzdělávání zodpovídá za organizaci a realizaci výuky a zejména za zabezpečení vydání vysvědčení základní školou. Té zašle ke společně stanovenému datu (zpravidla čtvrtletí, pololetí) podklady pro klasifikaci. Ty jsou podloženy průběžným hodnocením výuky a komisionálním přezkoušením mladistvého. Komisionální přezkoušení probíhá za přítomnosti dalších specialistů věznice a vychovatele.

 

S mladistvými obviněnými a mladými dospělými na oddělení A1 probíhá realizace aktivit dle týdenních plánů, které jsou rámcové a umožňují zapojit do aktivit co největší počet obviněných, přičemž návrh aktivit a doba jejich uskutečňování se přizpůsobuje provozu vazby.

Vzdělávací aktivity

Pro mladistvé je v dopoledních hodinách zajišťován výukový program dle projektu s názvem „Škola za školou“. Obsah výuky je zaměřen na upevňování školních znalostí z českého jazyka, cizího jazyka, matematiky, přírodopisu, zeměpisu, dějepisu a občanské nauky. Mladiství denně pracují na zadaných úkolech, rozvíjí si své znalosti a jsou jim zadávány úkoly k vypracování na cely.

Dále je zde realizována vzdělávací aktivita Cizí jazyk pro každého“, kde mají obvinění možnost se převážně formou samostudia vzdělávat v anglickém jazyce, německém jazyce a cizinci naopak v českém jazyce. Na oddělení probíhá další výukový program Základy pravidel silničního provozu, je určen jak pro obviněné, kteří dosud nemají řidičské oprávnění, tak pro obviněné, kteří již prošli klasickou autoškolou a jsou držiteli řidičského oprávnění. Tato aktivita poskytuje obviněným vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k jejich uplatnění po návratu do občanského života.

Preventivně výchovné aktivity

V rámci preventivně výchovných aktivit jsou zde realizovány aktivity:

„Rady pro život“ - osobnostní výchova. Ta má napomáhat ke zmírnění negativních důsledků vazby a pomoci obviněnému adaptovat se v náročné životní situaci na podmínky vazby a vést k osobnímu rozvoji obviněného.  Je mezi mladistvými velmi oblíbena.

Psychology je realizován „Program psychologické péče pro u mladistvých osob ve výkonu vazby“ a program „Droga a já“ zaměřen na závislé obviněné. Sociální pracovnice se věnuje mladistvým v rámci „Sociálně-právního poradenství“, kde  mladistvým podává informace o právních předpisech a normách potřebných v běžném životě, provádí nácvik sociálních dovedností. Součástí preventivně výchovných aktivit je i pracovní činnost “Chci pracovat“její součástí je nácvik sebeobslužných aktiv (přišití knoflíku, péče o květiny) a úklidová činnost jak vlastních cel, tak společných prostor na oddělení. Všechny činnosti probíhají pod dozorem výchovných pracovníků.

Sportovní aktivity

Ze sportovní činnosti je realizován denně stolní tenis, 2 x týdně kondiční posilování. Od měsíce dubna do listopadu se obvinění mají možnost jedenkrát týdně účastnit kopané na venkovním hřišti v areálu věznice.

Zájmové aktivity

Zájmová aktivita „Kultura slovem i obrazem“ je zařazována dle týdenního plánu v dopoledních i odpoledních hodinách.  V rámci aktivity sledují vybrané pořady v televizi či film na DVD, mohou hrát společenské hry. Mladiství jsou rovněž vedeni k četbě na celách, mohou využít pravidelné výměny knih, zapůjčení společenských her a hudebních nástrojů, výtvarných pomůcek. Dále probíhá kroužek keramiky „Dárky z hlíny“ sloužící prioritně k odreagování obviněných a získání nových dovedností. Mohou si zde vyrobit drobné dárky pro rodinné příslušníky, podílí se na výrobě dárkových předmětů určených pro prezentaci věznice.

O víkendu je dle zájmu obviněných realizována na oddělení sportovní aktivita (stolní tenis) nebo je jim umožněna návštěva kulturní místnosti, toto zajišťuje vrchní dozorce. Navíc je realizována skupinová aktivita „Sváteční beseda“ sloužící k snadnější adaptaci obviněných na vězeňské prostředí, přispívá k lepší atmosféře a napomáhá k prevenci negativních dopadů uvěznění. Realizují ji pracovníci odborného zacházení (psycholog nebo speciální pedagog, kteří mají víkendovou službu). Mladiství mají pod vedením vychovatele 1x měsíčně o víkendu i vzdělávací aktivitu - je zaměřena zejména na opakování učiva, výtvarnou a sportovní výchovu.

Mladiství a dospělí obvinění jsou vedeni k dodržování všech platných norem a předpisů, zejména Vnitřního řádu VVaÚpVZD Brno. Pokud jej opakovaně porušují, mohou být ze zájmových či sportovních aktivit vyloučeni.