Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Pobyt ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu přináší celou řadu omezení na rozdíl od běžného života. Vězeň může dělat to co je mu umožněno, dovoleno nebo přikázáno. Životní rytmus ve vězení určují vězněné osobě jiní lidé a často jde o rytmus pro něj nezvyklý. Na psychický stav osoby ve věznici intenzivně působí také relativní sociální izolace a styk s neznámými lidmi nebo styk s lidmi, jimž se nedá vyhnout a nestojí o ně. Minimální možnost výběru jiného prostředí a zúžený okruh nezákladnějších potřeb může být také příčinou neadekvátních reakcí vězněné osoby. Současné vězení nejsou ale jen mříže. Ve věznici se dá velmi aktivně a smysluplně strávit čas i s predikcí hodnotného zapojení do společnosti.

V průběhu výkonu vazby se mohou je obvinění účastnit  preventivně výchovných, vzdělávacích, zájmových a sportovních programů. Pracovníci odborného zacházení (psychologové, pedagogové, sociální pracovníci, pedagogové volného času)  vedou aktivity, které jsou zaměřeny na prevenci kriminality a rozvoj osobnosti obviněných. Z aktivit, které mohou obvinění ve Vazební věznici v Brně navštěvovat, můžeme jmenovat např. program psychologické péče,  skupinovou aktivitu a  poradenství pro drogově závislé, sociálně-právní poradenství, vzdělávání a doučování, výtvarné kroužky, sportovní aktivity a další. .

Také současný výkon trestu odnětí svobody se podstatně liší od zažitých představ veřejnosti o životě odsouzených ve věznicích. I o odsouzené se stará tým pracovníků odborného zacházení jako na vazbě, doplněný o vychovatele. Pro každého odsouzeného je stanoven program zacházení s ohledem na potřeby a rizika konkrétní osoby. Pro lepší pochopení je možné říci, že se jedná o výběr  aktivit, kterých je odsouzený povinen zúčastnit se nebo které může navštěvovat. Jedná se o zájmové, vzdělávací, speciálně výchovné a pracovní aktivity.  Velmi populární je pěstitelský kroužek, akvaristický kroužek, sportovní aktivity obecně, zeměpisný kroužek, výuka cizích jazyků, modelářský krouže, psychologické programy, sociální a finanční minimum a jiné. A nebo výchovná dramatika a další aktivity se speciální pedagogem. Cílem je působit na odsouzené tak, aby se eliminovala rizika případné recidivy. Velmi důležité je také pracovní zařazení  odsouzených v průběhu výkonu trestu, odsouzení si osvojují pracovní návyky  i odborné znalosti a  zkušenosti, které zásadně napomáhají snazšímu přechodu do běžného života po propuštění. Že se nám práce s odsouzenými daří, o tom  svědčí nízké procento recidivy u odsouzených, kteří vykonali trest u v brněnské věznici.