Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Právník Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno provádí právní analýzy, sepisuje smlouvy, činí v rámci stanovené věcné působnosti procesní úkony u soudů i správních úřadů a vypracovává právní stanoviska zejména k otázkám výkonu vazby a trestu, ochrany pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví a správě soudů a při činnosti státních zastupitelství. Na základě pověření generální ředitelky VS ČR zastupuje ve stanoveném rozsahu VVaÚpVZD Brno před soudy či rozhodci a zabezpečuje i jiné majetkoprávní věci související s činností VVaÚpVZD Brno v postavení správního úřadu, zpracovává právní posudky, rozbory, stanoviska, návrhy na řešení a poskytuje mu další právní služby. Současně je pověřenou kontaktní osobou pro styk s veřejností dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Technik požární ochrany a bezpečnosti práce VVaÚpVZD Brno stanovuje požární strategii, metodicky vede vedoucí zaměstnance v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce, poskytuje informační servis a školení zaměstnanců a příslušníků VVaÚpVZD Brno, a to v souladu s platnou právní úpravou ČR. 

Tiskový mluvčí Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno poskytuje informace sdělovacím prostředkům o dlouhodobé i aktuální činnosti věznice, a to formou ústní i písemnou. Zpracovává informace o věznici zobrazované na webových stránkách. Ve svých vyjádřením prezentuje oficiální názory a stanoviska věznice při respektování zvláštních předpisů. 

Správní oddělení VVaÚpVZD Brno administrativně zajišťuje přijímání, přemisťování, předávání, vydávání, vyhošťování a propouštění vězňů. Dále přijímá, odesílá, zpracovává evidenci a ukládání administrativních dokladů, na jejichž základě je omezována osobní svoboda obviněných a odsouzených. Zabezpečuje jak vedení všeobecné a vězeňské administrativy, tak i evidenci a statistiku při výkonu vazby a trestu. 

Oddělení prevence a stížností VVaÚpVZD Brno je pověřeným policejním orgánem ve vztahu k příslušníkům Vězeňské služby České republiky. Provádí odhalování a šetření trestné činnosti příslušníků v souvislosti s výkonem služby. Ve spolupráci s Policií ČR se podílí na šetření trestné činnosti příslušníků, nesouvisející s výkonem služby a trestné činnosti občanských zaměstnanců VS ČR. Policii ČR rovněž předává k dalšímu postupu poznatky, týkající se trestné činnosti obviněných a odsouzených během výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody. Dále prověřují veškerá podání, která mají charakter stížností, a to jak od zaměstnanců, tak i od vězněných a civilních osob, v souvislosti s činností Vězeňské služby ČR. 

Personální oddělení VVaÚpVZD Brno zejména zajišťuje výběr, přijímání zaměstnanců Vězeňské služby a jejich obsazování do určených funkcí organizace, zpracovává personální a kázeňská rozhodnutí ředitele VVaÚpVZD Brno, vede personální evidenci zaměstnanců organizace, podílí se na doplňování a zvyšování kvalifikace všech zaměstnanců, poskytuje metodickou pomoc při plnění úkolů v oblasti personální práce všem oddělením a současně všem zaměstnancům, vytváří podmínky pro uspokojování potřeb příslušníků a občanských zaměstnanců, vyplývajících z jejich oprávněných nároků aj. 

Oddělení výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody VVaÚpVZD Brno - Základním úkolem oddělení výkonu vazby a trestu je plnění úkolů souvisejících se zajišťováním účelu výkonu vazby u obviněných a účelu výkonu trestu u odsouzených tak, aby byly vykonávány v souladu s právními předpisy. Jedná se zejména o realizaci naplňování práv a povinností vězněných osob (např. vycházky, návštěvy, příjem balíků, nákupy potravin, věcí osobní potřeby, denního tisku a časopisů, koupání, výměny prádla, duchovní a sociální služby). Osobám ve výkonu vazby nabízí aktivní zapojení v rámci volnočasových aktivit různého zaměření. Tato činnost je pro obviněné dobrovolná. Rovněž provádí, garantuje a vyhodnocuje realizaci programů zacházení u odsouzených. Součástí oddělení je i tým odborníků, tj. vrchní dozorci, vychovatelé, speciální pedagogové, psychologové, sociální pracovníci a pedagogové volného času, kteří se podílí na komplexním zacházení s vězněnými osobami. Oddělení výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody dále zajišťuje nástupy do výkonu trestu pro všechny skupiny odsouzených z území Jihomoravského kraje v rámci jejich příjmu do věznice s ostrahou i se zvýšenou ostrahou.

Oddělení vězeňské a justiční stráže VVaÚpVZD Brno má postavení ozbrojeného sboru a člení se na strážní směny, denní směnu, eskortní směnu a justiční stráž. Strážní směny zajišťují nepřetržitý výkon služby po celých 24 hodin ve VVaÚpVZD Brno při výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody. Denní směna zajišťuje např. provádění návštěv vězňů, vycházek a všech druhů předvádění k orgánům činným v trestním řízení, lékaři apod. Eskortní směna provádí všechny druhy eskort, a to např. k soudům, do zdravotnických zařízení, ostatních věznic atd. Justiční stráž provádí výkon služby v budovách soudů a státních zastupitelství při zajišťování pořádku a bezpečnosti . 

Oddělení ekonomické VVaÚpVZD Brno komplexně zabezpečuje účetnictví, rozpočet, financování, pokladní službu a správu pohledávek VVaÚpVZD Brno, zpracovává a vyplácí mzdové náležitosti příslušníků, občanských zaměstnanců a vězněných osob. Zajišťuje organizaci zaměstnávání obviněných a odsouzených. 

Oddělení logistiky zajišťuje efektivní hospodaření s materiálem, výstrojí, výzbrojí a proviantem, spravuje slaboproudá a telekomunikační zařízení, realizuje správu a údržbu objektů, realizuje výběrová řízení, investiční činnost a vykonává veškeré další související úkony. 

Oddělení informatiky komplexně zabezpečuje správu počítačové sítě a chod výpočetní techniky, realizuje výběr a správu software. 

Oddělení vězeňské nemocnice a zdravotní středisko VVaÚpVZD Brno zajišťuje poskytování zdravotní péče jak obviněným, odsouzeným a chovancům, tak pracovníkům VVaÚpVZD Brno. Zdravotnickou péči organizačně zabezpečují v lůžkové části úseky psychiatrie, rehabilitace a interny, včetně jednotky intermediální péče a infekce, v ambulantní části RTG, SONO, ORL, LSPP, neurologie, urologie, kardiologie, gynekologie, chirurgie, ortopedie, plicní, zubní, dermatovenerologie, gastroenterologie, endokrinologie.

Oddělení zaměstnávání vězněných osob zajištuje možnosti pracovního zařazení vězněných osob. Zaměstnávání vězněných osob je realizováno jak ve vnitřním provozu vazební věznice, tak v rámci provozovny střediska hospodářské činnosti věznice u cizích subjektů.