Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Právník Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno provádí právní analýzy, sepisuje smlouvy, činí v rámci stanovené věcné působnosti procesní úkony u soudů i správních úřadů a vypracovává právní stanoviska zejména k otázkám výkonu vazby a trestu, ochrany pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví a správě soudů a při činnosti státních zastupitelství. Na základě pověření generální ředitelky VS ČR zastupuje ve stanoveném rozsahu VVaÚpVZD Brno před soudy či rozhodci a zabezpečuje i jiné majetkoprávní věci související s činností VVaÚpVZD Brno v postavení správního úřadu, zpracovává právní posudky, rozbory, stanoviska, návrhy na řešení a poskytuje mu další právní služby. Současně je pověřenou kontaktní osobou pro styk s veřejností dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Technik požární ochrany a bezpečnosti práce VVaÚpVZD Brno stanovuje požární strategii, metodicky vede vedoucí zaměstnance v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce, poskytuje informační servis a školení zaměstnanců a příslušníků VVaÚpVZD Brno, a to v souladu s platnou právní úpravou ČR. 

Tiskový mluvčí Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno poskytuje informace sdělovacím prostředkům o dlouhodobé i aktuální činnosti věznice, a to formou ústní i písemnou. Zpracovává informace o věznici zobrazované na webových stránkách. Ve svých vyjádřením prezentuje oficiální názory a stanoviska věznice při respektování zvláštních předpisů. 

Správní oddělení VVaÚpVZD Brno administrativně zajišťuje přijímání, přemisťování, předávání, vydávání, vyhošťování a propouštění vězňů. Dále přijímá, odesílá, zpracovává evidenci a ukládání administrativních dokladů, na jejichž základě je omezována osobní svoboda obviněných a odsouzených. Zabezpečuje jak vedení všeobecné a vězeňské administrativy, tak i evidenci a statistiku při výkonu vazby, trestu a zabezpečovací detence. 

Oddělení prevence a stížností VVaÚpVZD Brno je pověřeným policejním orgánem, kdy uvedené vyplývá z trestního řádu v řízení o trestných činech osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence, spáchaných ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu pro výkon zabezpečovací detence. Ve vztahu k příslušníkům Vězeňské služby České republiky provádí pouze neodkladné úkony v souladu s trestním řádem dle pokynů GIBS. Ve spolupráci s GIBS se podílí na šetření trestné činnosti příslušníků, související s výkonem služby a trestné činnosti občanských zaměstnanců VS ČR. Dále prověřují veškerá podání, která mají charakter stížností, a to jak od zaměstnanců, tak i od vězněných a civilních osob, v souvislosti s činností Vězeňské služby ČR. 

Personální oddělení VVaÚpVZD Brno zejména zajišťuje výběr, přijímání zaměstnanců Vězeňské služby a jejich obsazování do určených funkcí organizace, zpracovává personální a kázeňská rozhodnutí ředitele VVaÚpVZD Brno, vede personální evidenci zaměstnanců organizace, podílí se na doplňování a zvyšování kvalifikace všech zaměstnanců, poskytuje metodickou pomoc při plnění úkolů v oblasti personální práce všem oddělením a současně všem zaměstnancům, vytváří podmínky pro uspokojování potřeb příslušníků a občanských zaměstnanců, vyplývajících z jejich oprávněných nároků aj. 

Oddělení výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody VVaÚpVZD Brno - Základním úkolem oddělení výkonu vazby a trestu je plnění úkolů souvisejících se zajišťováním účelu výkonu vazby u obviněných a účelu výkonu trestu u odsouzených tak, aby byly vykonávány v souladu s právními předpisy. Jedná se zejména o realizaci naplňování práv a povinností vězněných osob (např. vycházky, návštěvy, příjem balíků, nákupy potravin, věcí osobní potřeby, denního tisku a časopisů, koupání, výměny prádla, duchovní a sociální služby). Osobám ve výkonu vazby nabízí aktivní zapojení v rámci volnočasových aktivit různého zaměření. Tato činnost je pro obviněné dobrovolná. Rovněž provádí, garantuje a vyhodnocuje realizaci programů zacházení u odsouzených. Součástí oddělení je i tým odborníků, tj. vrchní dozorci, vychovatelé, speciální pedagogové, psychologové, sociální pracovníci a pedagogové volného času, kteří se podílí na komplexním zacházení s vězněnými osobami. Oddělení výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody dále zajišťuje nástupy do výkonu trestu pro všechny skupiny odsouzených z území Jihomoravského kraje v rámci jejich příjmu do věznice s ostrahou i se zvýšenou ostrahou.

Oddělení vězeňské stráže VVaÚpVZD Brno má postavení ozbrojeného sboru a člení se na strážní směny, eskortní směnu, úsek dopravy a úsek služební kynologie. Strážní směny zajišťují nepřetržitý výkon služby po celých 24 hodin ve VVaÚpVZD Brno při výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence. Eskortní směna zajišťuje např. provádění návštěv vězňů, vycházek a všech druhů předvádění k orgánům činným v trestním řízení, lékaři apod. Eskortní směna provádí všechny druhy eskort, a to např. Dále eskortní směna provádí všechny druhy eskort, a to např.  k soudům, do zdravotnických zařízení, ostatních věznic atd.  

Oddělení justiční stráže má postavení ozbrojeného sboru a její příslušníci zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství, ministerstva a v jiných místech jejich činnosti. Justiční stráž je organizována v jednotlivých místních jednotkách, které působí při příslušném soudu, státním zastupitelství a při ministerstvu. Místní jednotka je zařazena do příslušné oblasti. Oddělení justiční stráže při VV a ÚpVZD Brno sestává z 13 místních jednotek justiční stráže a tvoří oblast č.7 (Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší státní zastupitelství, Krajský soud v Brně, Městský soud v Brně, Okresní soud Brno-venkov – budova Justičního areálu Brno, Okresní soud Jihlava, Okresní soud Blansko, Okresní soud Hodonín, Okresní soud Vyškov, Okresní soud Třebíč, Okresní soud Žďár nad Sázavou, Okresní soud Břeclav, Okresní soud Znojmo).

Oddělení ekonomické VVaÚpVZD Brno komplexně zabezpečuje účetnictví, rozpočet, financování, pokladní službu a správu pohledávek VVaÚpVZD Brno, zpracovává a vyplácí mzdové náležitosti příslušníků, občanských zaměstnanců a vězněných osob. Zajišťuje organizaci zaměstnávání obviněných a odsouzených. 

Oddělení logistiky zajišťuje efektivní hospodaření s materiálem, výstrojí, výzbrojí a proviantem, spravuje slaboproudá a telekomunikační zařízení, realizuje správu a údržbu objektů, realizuje výběrová řízení, investiční činnost a vykonává veškeré další související úkony. 

Oddělení informatiky komplexně zabezpečuje správu počítačové sítě a chod výpočetní techniky, realizuje výběr a správu software. 

Ve Vazební věznici a Ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno (dále jen „VVaÚpVZD Brno“) je zdravotní péče poskytována Vězeňskou nemocnicí s ambulantními službami a zdravotnickým střediskem. Nemocnice zabezpečuje specializovanou zdravotní péči formou akutní lůžkové péče standardní v oboru psychiatrie (35 lůžek), vnitřní lékařství (28 lůžek), infekční lékařství (24 lůžek) a následnou lůžkovou péči všeobecnou (26 lůžek). Psychiatrie a infekční oddělení má celorepublikovou působnost, zajišťujeme i zdravotnickou dopravní službu (infekční sanitky). Dále poskytujeme lékařskou službu první pomoci (LSPP) a ústavní pohotovostní službu (ÚPS). Ambulantní péče je poskytována v oboru všeobecné praktické lékařství, psychiatrie, vnitřní lékařství, kardiologie, urologie, infekční lékařství, gastroenterologie, dermatovenerologie, ORL, oftalmologie, neurologie, chirurgie, gynekologie a porodnictví, pneumologie a ftizeologie, radiologie a zobrazovací metody, klinická psychologie, nutriční terapeut a fyzioterapie. Zdravotnické středisko poskytuje péči v oboru všeobecné praktické lékařství a zubní lékařství.

Oddělení zaměstnávání vězněných osob zajištuje možnosti pracovního zařazení vězněných osob. Zaměstnávání vězněných osob je realizováno jak ve vnitřním provozu vazební věznice, tak v rámci provozovny střediska hospodářské činnosti věznice u cizích subjektů. 

Ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno slouží jako nástupní pro všechny muže i ženy, jimž byla uložena zabezpečovací detence. Zabezpečovací detence je „nejpřísnější“ druh ochranného opat­ření. Je prostředkem ochrany společnosti před zvlášť nebezpečnými duševně nemocnými osobami (popř. i před osobami závislými na návykových látkách), u nichž nemůže splnit svůj účel ochranné léčení. Ochrana společnosti, jako hlavní účel zabezpečovací detence.