Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Nejtěžší dny pro obviněné, odsouzené a jejich blízké nastávají bezprostředně po dodání do výkonu vazby (event. do výkonu trestu odnětí svobody). Šok může však do jisté míry zmírnit znalost pravidel, podle nichž se výkon vazby (výkon trestu odnětí svobody) provádí.

Adresa pro korespondenci s vězněnými osobami

Jméno a příjmení vězněné osoby 
doporučujeme uvést i datum narození 

Vězeňská služba ČR 
P.O.BOX 99 
625 99 BRNO

 

Zasílání peněz (aktualizováno k 1.1.2022)

Peníze lze vězni posílat poštovní poukázkou na výše uvedenou adresu věznice (z důvodu přesné identifikace adresáta příjmu těchto prostředků je nutné na pošt. poukázkách kromě jména a příjmení uvádět i data narození, bez uvedení tohoto bude pošt. poukázka vrácena). Peníze přichází vězni na jeho konto ve věznici, ze kterého může čerpat tyto finanční prostředky. Rozúčtování finančních prostředků přijatých do věznice se odsouzenému rozdělí na poloviny.

Z první poloviny se zaúčtují peníze na podúčet "cestovné" (v maximální výši 500,- Kč, kdy je tato částka v celé výši vyplacena při propuštění), zbylé finanční prostředky jdou na úhradu pohledávek na základě exekučního příkazu vyjmenovaných v § 25 odst. 4 zákona č. 169/1999 Sb. - rozsudkem stanovené škody, nemajetkové újmy způsobené trestným činem, pro který se odsouzený nachází ve výkonu trestu, pohledávky spojené s trestním řízením, pohledávky vzniklé v souvislosti s poskytnutím nebo zajištěním zdravotních služeb a úhrady regulačních poplatků, doplatky nad rámec zdravotního pojištění, soudní a správní poplatky, škody a nemajetkové újmy, způsobené Vězeňské službě během výkonu trestu.

Z druhé poloviny se peníze použijí pro úhradu pohledávek na základě exekučního příkazu (doručené peníze do věznice) na ostatní pohledávky neuvedené v § 25 odst. 4 zákona č. 169/1999 Sb., - výživné, ostatní cizí věřitelé, apod. 

Pokud odsouzená osoba nebude mít v evidenci výše uvedené pohledávky, budou mu doručené peníze do věznice zaúčtovány na konto osobní - k osobní potřebě. 

Osobám ve výkonu vazby se blokuje pouze 500,-Kč na podúčtu „cestovné“, které je vyplaceno v plné výši při propuštění z výkonu vazby.

Korespondenční údaje při poukázání finančních prostředků složenkou:

 • VVaÚpVZD Brno
 • Jméno a příjmení vězněné osoby
 • Datum narození
 • Jihlavská 12
 • 625 00 Brno

Bankovní spojení pro Českou republiku:

 • Číslo účtu: 6015-59035881
 • Kód banky: 0710
 • Variabilní symbol: RČ nebo datum narození vězněné osoby
 • Do poznámky uvést jméno a příjmení příjemce.

Bankovní spojení ze zahraničí:

 • IBAN: CZ27 0710 0060 1500 5903 5881
 • BIC kód: CNBACZPPXXX
 • Variabilní symbol: datum narození vězněné osoby
 • Do poznámky uvést jméno a příjmení příjemce

Korespondence

Korespondence představuje ve vězení jeden z nejdůležitějších informačních toků o tom, co se děje venku a hlavně doma. Je to jedna z málo cest, jak svému blízkému ve vězení poskytnout morální a citovou podporu. 

Za korespondenci se považuje jen písemné sdělení. Jakmile je k dopisu přiloženo ještě něco jiného (potraviny, věci osobní potřeby), považuje se zásilka za balíček. Obviněný a odsouzený může přijímat a na své náklady odesílat korespondenci bez omezení množství. 

Kontrolu korespondence obviněných (odsouzených) provádí pracovník Vězeňské služby, který je k tomu pověřený. Výjimku v tomto smyslu představují obvinění ve výkonu vazby dle § 67, písm.b) tr. řádu, kdy kontrolu korespondence provádí orgán, který vede trestní řízení. Kontrola korespondence se netýká orgánů určených k vyřizování stížností, nevztahuje se na korespondenci mezi obviněným a jeho obhájcem, státními orgány ČR, orgány dozoru nad výkonem vazby a určenými mezinárodními organizacemi na ochranu lidských práv. V odůvodněných případech může pověřený pracovník závadovou část korespondence zadržet a podá o tom zprávu orgánům činným v trestním řízení. 

Náklady spojené s korespondencí hradí obviněný (odsouzený) z vlastních prostředků. U soukromé korespondence je na náklady věznice odeslán zpravidla jen první dopis. Obviněnému (odsouzenému), který neumí nebo nemůže číst a psát, věznice poskytne pomoc.

Balíčky

Při návštěvě nebo poštou může obviněný jednou za 3 měsíce přijmout balíček s povolenými potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg. Těžší balík nebude přijat. Obviněný dostává potvrzení o nároku na přijetí balíčku. Balíček může obviněnému ve výkonu vazby předat i jeho obhájce. 

Každý odsouzený má právo 2 x ročně, zpravidla u příležitosti narozenin a vánočních svátků, přijmout balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg. Na balíčky, obsahující prádlo, oděv a potřeby k realizaci zacházení, pro vzdělávání nebo zájmovou činnost se toto omezení nevztahuje.

Balíček nesmí zejména obsahovat:

potraviny, podléhající zkáze, balené ve skle, v konzervě, tepelně nezpracované, alkohol, léky, vitamíny, veškeré nápoje, neokolkované cigarety, diasladidla apod. cennosti, peníze, zbraně ! Také zde nesmí být kosmetické a hygienické přípravky v tlakových obalech, ve skle, či obsahující líh. Dále přehrávače, magnetofony a kazety. Tiskoviny nebo materiály propagující národnostní, etnickou, rasovou nebo náboženskou nesnášenlivost, fašismus a podobná hnutí, násilí a krutost nebo obsahující popis výroby a použití psychotropních látek, jedů a výbušnin.

Návštěvy ve věznici

Návštěvy obviněných

Obviněný má nárok na přijetí návštěvy ve věznici jednou za 2 týdny. Návštěva trvá 90 minut. Návštěvy se mohou zúčastnit nejvíce 4 osoby, včetně dětí, které však nemohou přijít sami, ale pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Při návštěvě je možno obviněnému předat čisté prádlo nebo balíček do hmotnosti 5 kg. Tento musí být řádně zabalen a doložen platnou povolenkou pro příjem balíčku obviněným. Jiné věci nebudou předány. Z organizačních důvodů je nezbytné dodržovat stanovený den a hodinu návštěvy. Termíny návštěvy jsou přesně vymezeny a navazují na sebe. Na návštěvu je povinnost dostavit se nejpozději 15 minut před stanoveným termínem. Pokud se návštěva dostaví později, vlastní vinou si tak může návštěvu zkrátit. Návštěva také musí svou totožnost prokázat platnými doklady, tj. občanským průkazem a cestovním pasem. Potvrzení o ztrátě občanského průkazu však rozhodně nestačí ! Při příchodu do věznice ihned ohlaste svůj příchod strážnému u vchodu pro návštěvy a předejte mu doklady o povolení návštěvy. U návštěvy provádí dozor nebo je přímo přítomen pracovník vězeňské služby, který může v odůvodněných případech návštěvu předčasně ukončit. Návštěva blízkých představuje pro vězněnou osobu velký význam a pozitivní stimulaci, i když může být i záležitostí bolestnou a citově vyčerpávající.

Návštěvy odsouzených

Každý odsouzený, bez ohledu na typ věznice, má nárok na 3 hodiny návštěvy v měsíci. Stejně jako u obviněných však musí být zachován stejný postup při odesílání povolenky návštěvy a respektování stanoveného termínu návštěvy. I odsouzenému mohou přijít na návštěvu maximálně 4 osoby, včetně nezletilých dětí, ale současně se musí jednat o osoby blízké (manželka, rodiče, sourozenci, děti). V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému povolit návštěvu jiných než blízkých osob.

Náležitosti kolem návštěv povolenka a termín

Každý vězeň dostane formulář žádosti o povolení návštěvy. Vyplněný formulář pak obviněný předá dozorci nebo pracovníkovi, který provádí návštěvy. Ten stanoví přesný termín návštěvy. Vyrozumí obviněného a podepsanou žádost opatří razítkem, obálku s vylepenými známkami zalepí a odešlou na uvedenou adresu (tj. manželce, matce, družce). Vězeň může ihned, jakmile se dozví termín návštěvy, poslat své rodině dopis a uvede v něm další vysvětlení. To je první případ, pokud je vězeň ve vazbě dle § 67 a,c. 

V případě, že je vězeň ve vazbě z koluzních důvodů (§ 67, písm.b) tr. řádu), odesílá se žádanka na adresu soudu nebo státního zastupitelství (podle toho, kdo právě vede trestní řízení). Orgány činné v trestním řízení mohou ze seznamu návštěvy některé osoby vyřadit, případně plánovanou návštěvu nepovolit.. Zástupce těchto orgánů může také dát jako podmínku, že chce být u návštěvy přítomen. U návštěvy je potom dozor zajišťován jednak pracovníkem vězeňské služby a jednak zástupcem orgánů činných v trestním řízení.

Telefonování

Telefonování je detailně popsáno kliknutím zde.