Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Nejtěžší dny pro obviněné, odsouzené a jejich blízké nastávají bezprostředně po dodání do výkonu vazby (event. do výkonu trestu odnětí svobody). Šok může však do jisté míry zmírnit znalost pravidel, podle nichž se výkon vazby (výkon trestu odnětí svobody) provádí.

Adresa pro korespondenci s vězněnými osobami

Jméno a příjmení vězněné osoby 
doporučujeme uvést i datum narození 

Vězeňská služba ČR 
P.O.BOX 99 
625 99 BRNO

 

Zasílání peněz (aktualizováno k 1.1.2022)

Peníze lze vězni posílat poštovní poukázkou na výše uvedenou adresu věznice (z důvodu přesné identifikace adresáta příjmu těchto prostředků je nutné na pošt. poukázkách kromě jména a příjmení uvádět i data narození, bez uvedení tohoto bude pošt. poukázka vrácena). Peníze přichází vězni na jeho konto ve věznici, ze kterého může čerpat tyto finanční prostředky. Rozúčtování finančních prostředků přijatých do věznice se odsouzenému rozdělí na poloviny.

Z první poloviny se zaúčtují peníze na podúčet "cestovné" (v maximální výši 500,- Kč, kdy je tato částka v celé výši vyplacena při propuštění), zbylé finanční prostředky jdou na úhradu pohledávek na základě exekučního příkazu vyjmenovaných v § 25 odst. 4 zákona č. 169/1999 Sb. - rozsudkem stanovené škody, nemajetkové újmy způsobené trestným činem, pro který se odsouzený nachází ve výkonu trestu, pohledávky spojené s trestním řízením, pohledávky vzniklé v souvislosti s poskytnutím nebo zajištěním zdravotních služeb a úhrady regulačních poplatků, doplatky nad rámec zdravotního pojištění, soudní a správní poplatky, škody a nemajetkové újmy, způsobené Vězeňské službě během výkonu trestu.

Z druhé poloviny se peníze použijí pro úhradu pohledávek na základě exekučního příkazu (doručené peníze do věznice) na ostatní pohledávky neuvedené v § 25 odst. 4 zákona č. 169/1999 Sb., - výživné, ostatní cizí věřitelé, apod. 

Pokud odsouzená osoba nebude mít v evidenci výše uvedené pohledávky, budou mu doručené peníze do věznice zaúčtovány na konto osobní - k osobní potřebě. 

Osobám ve výkonu vazby se blokuje pouze 500,-Kč na podúčtu „cestovné“, které je vyplaceno v plné výši při propuštění z výkonu vazby.

Korespondenční údaje při poukázání finančních prostředků složenkou:

 • VVaÚpVZD Brno
 • Jméno a příjmení vězněné osoby
 • Datum narození
 • Jihlavská 12
 • 625 00 Brno

Bankovní spojení pro Českou republiku:

 • Číslo účtu: 6015-59035881
 • Kód banky: 0710
 • Variabilní symbol: RČ nebo datum narození vězněné osoby
 • Do poznámky uvést jméno a příjmení příjemce.

Bankovní spojení ze zahraničí:

 • IBAN: CZ27 0710 0060 1500 5903 5881
 • BIC kód: CNBACZPPXXX
 • Variabilní symbol: datum narození vězněné osoby
 • Do poznámky uvést jméno a příjmení příjemce

Korespondence

Korespondence představuje ve vězení jeden z nejdůležitějších informačních toků o tom, co se děje venku a hlavně doma. Je to jedna z málo cest, jak svému blízkému ve vězení poskytnout morální a citovou podporu. 

Za korespondenci se považuje jen písemné sdělení. Jakmile je k dopisu přiloženo ještě něco jiného (potraviny, věci osobní potřeby), považuje se zásilka za balíček. Obviněný a odsouzený může přijímat a na své náklady odesílat korespondenci bez omezení množství. 

Kontrolu korespondence obviněných (odsouzených) provádí pracovník Vězeňské služby, který je k tomu pověřený. Výjimku v tomto smyslu představují obvinění ve výkonu vazby dle § 67, písm.b) tr. řádu, kdy kontrolu korespondence provádí orgán, který vede trestní řízení. Kontrola korespondence se netýká orgánů určených k vyřizování stížností, nevztahuje se na korespondenci mezi obviněným a jeho obhájcem, státními orgány ČR, orgány dozoru nad výkonem vazby a určenými mezinárodními organizacemi na ochranu lidských práv. V odůvodněných případech může pověřený pracovník závadovou část korespondence zadržet a podá o tom zprávu orgánům činným v trestním řízení. 

Náklady spojené s korespondencí hradí obviněný (odsouzený) z vlastních prostředků. U soukromé korespondence je na náklady věznice odeslán zpravidla jen první dopis. Obviněnému (odsouzenému), který neumí nebo nemůže číst a psát, věznice poskytne pomoc.

Balíčky

Při návštěvě nebo poštou může obviněný jednou za 3 měsíce přijmout balíček s povolenými potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg. Těžší balík nebude přijat. Obviněný dostává potvrzení o nároku na přijetí balíčku. Balíček může obviněnému ve výkonu vazby předat i jeho obhájce. 

Každý odsouzený má právo 2 x ročně, zpravidla u příležitosti narozenin a vánočních svátků, přijmout balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg. Na balíčky, obsahující prádlo, oděv a potřeby k realizaci zacházení, pro vzdělávání nebo zájmovou činnost se toto omezení nevztahuje.

Balíček nesmí zejména obsahovat:

potraviny, podléhající zkáze, balené ve skle, v konzervě, tepelně nezpracované, alkohol, léky, vitamíny, veškeré nápoje, neokolkované cigarety, diasladidla apod. cennosti, peníze, zbraně ! Také zde nesmí být kosmetické a hygienické přípravky v tlakových obalech, ve skle, či obsahující líh. Dále přehrávače, magnetofony a kazety. Tiskoviny nebo materiály propagující národnostní, etnickou, rasovou nebo náboženskou nesnášenlivost, fašismus a podobná hnutí, násilí a krutost nebo obsahující popis výroby a použití psychotropních látek, jedů a výbušnin.

Návštěvy ve věznici

Návštěvy obviněných

 • Přijetí návštěvy v počtu nejvýše 4 osob jednou za 2 týdny v trvání devadesáti minut.
 • V odůvodněných případech může ředitel věznice povolit přijetí návštěvy i většího počtu osob nebo za dobu kratší než 2 týdny, případně na dobu delší než devadesát minut nebo rozdělit na více časových úseků (o výše uvedené žádá vězněná osoba, schvaluje ředitel věznice), pokud je to v organizačních a personálních možnostech věznice. Do počtu osob, jež mohou obviněného současně navštívit, se započítají i nezletilé děti, které se však mohou návštěvy zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 • U obviněných, u nichž je důvodem vazby obava, že budou mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, bez zbytečného odkladu stanoví podmínky pro uskutečnění návštěvy, kterými jsou zejména termín návštěvy, okruh osob a přítomnost orgánu činného v trestním řízení, v přípravném řízení státní zástupce, v řízení před soudem příslušný soudce.
 • Nejsou-li u obviněných, u nichž je důvodem vazby obava, že budou mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, splněny výše uvedené podmínky, vězeňská služba návštěvu neumožní.
 • U osob v předběžné, vydávací nebo předávací vazbě stanoví podmínky pro uskutečnění návštěvy, v rámci předběžné vazby státní zástupce, v rámci vydávací nebo předávací vazby příslušný soudce.
 • Obviněný má právo přijímat ve věznici návštěvy obhájce neomezeně.
 • Obviněný má právo přijímat ve věznici návštěvy advokáta, který ho zastupuje v jiné věci, jestliže orgán činný v trestním řízení, je-li obviněný ve vazbě z obavy, že budou mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, nestanoví jinak. V případě, že je třeba ověřit podpis obviněného, může se takové návštěvy zúčastnit i notář.
 • Návštěvy obviněných se konají v místnostech k tomu určených za přítomnosti orgánů Vězeňské služby, případně též orgánu činného v trestním řízení.
 • Návštěvy se uskutečňují zpravidla v pracovních dnech, v denní době v návštěvní místnosti věznice, která je za tímto účelem vhodně upravená a vybavená.
 • Zaměstnanec vězeňské služby je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit, jestliže obviněný nebo návštěvníci přes upozornění porušují vnitřní pořádek nebo ohrožují bezpečnost ve věznici. Stejná oprávnění má, jde-li o návštěvu u obviněných ve vazbě z důvodu § 67 písm. b) trestního řádu, přítomný orgán činný v trestním řízení, jestliže v průběhu návštěvy zjistí, že dochází nebo má dojít k maření objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání.
 • Vstup do prostor věznice vyhrazených pro provádění návštěv obviněných se návštěvníku staršímu 15 let umožní po předložení platného občanského průkazu, pasu nebo jiný průkaz totožnosti, vydaný cizím státem, který ČR uznává za platný a dále s platným povolením k realizaci návštěvy (tzv. navštívenka). Vstup osob na základě předložení potvrzení o ztrátě občanského průkazu se umožní pouze společně s předložením jiného dokladu totožnosti, případně jiného dokladu opatřeného fotografií. Těhotným ženám, osobám starším, tělesně postiženým nebo s malými dětmi se umožní návštěva přednostně.
 • Z organizačních důvodů je nutné dostavit se minimálně 15minut před stanoveným termínem na bránu pro návštěvy ve VVaÚpVZD Brno. Pokud se dostavíte později, bude Vám návštěva o daný čas zkrácena.
 • Při vstupu do VVaÚpVZD Brno v rámci návštěv jsou vstupující osoby povinny se podrobit prohlídce rtg. zařízením, prohlídce věcí a dodržovat příkazy zaměstnanců věznice spojených se vstupem do objektu.
 • Pokud obviněný požádá o umožnění návštěvy příbuzného v řadě přímé (děti, vnuci, rodiče, prarodiče), manžela nebo sourozence, který je rovněž ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody a nejde o obviněného, u něhož je důvodem vazby obava, že bude mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, může v odůvodněných případech, zejména z naléhavých osobních nebo rodinných důvodů, ředitel věznice takovou návštěvu zprostředkovat přímo ve věznici. Skutečně vynaložené náklady dopravy a ostrahy vynaložené k provedení takové návštěvy ve věznici hradí obviněný, popř. odsouzený.

Návštěvy odsouzených

 • Návštěvy blízkých osob po dobu 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce. Nestanoví-li vnitřní řád věznice počet vyšší, mohou odsouzeného současně navštívit nejvýše 4 osoby včetně nezletilých dětí. Nezletilé děti ve věku do 15 let se mohou zúčastnit návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 • Návštěvu z naléhavých rodinných nebo osobních důvodů lze povolit častěji i mimo původně určený čas, případně rozdělit na více časových úseků (o výše uvedené žádá vězněná osoba, schvaluje ředitel věznice), pokud je to v organizačních a personálních možnostech věznice.
 • V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému povolit návštěvu jiných než blízkých osob.
 • Návštěvy odsouzených umístěných v lůžkové části zdravotnického zařízení jsou možné jen se souhlasem ošetřujícího lékaře. Je-li odsouzený umístěn ve zdravotnickém zařízení mimo objekty spravované vězeňskou službou, projedná podmínky uskutečnění návštěvy vězeňská služba se zdravotnickým zařízením.
 • Ve zvlášť odůvodněných případech lze povolit návštěvu mezi odsouzenými, kteří jsou blízkými osobami. Náklady předvedení hradí v takovém případě odsouzení rovným dílem, nedohodnou-li se jinak.
 • Ředitel věznice může povolit uskutečnění návštěvy odsouzeného bez zrakové a sluchové kontroly zaměstnanců vězeňské služby v prostorách k tomu určených. Dále může ředitel věznice v odůvodněných případech rozhodnout, že se návštěva z bezpečnostních důvodů uskuteční v místnosti, kde je návštěvník od odsouzeného oddělen přepážkou.
 • Ředitel věznice může povolit v souvislosti s návštěvou opuštění věznice, pokud tím nebude ohrožen účel výkonu trestu.
 • Při návštěvách jsou odsouzení povinni chovat se k ostatním osobám přítomným při návštěvách slušně a ohleduplně. Nesmějí odevzdávat nebo přijímat peníze, dopisy nebo jiné věci, s výjimkou věcí povolených ředitelem věznice nebo jím pověřeným zaměstnancem vězeňské služby. Zaměstnanec vězeňské služby je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit, jestliže odsouzený nebo návštěvníci přes upozornění porušují pořádek, kázeň nebo bezpečnost věznice.
 • Návštěvy odsouzených se konají zpravidla v místnostech k tomu určených.
 • Jsou organizovány v denní době zpravidla ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu.
 • Vstup do prostor věznice vyhrazených pro provádění návštěv odsouzených se návštěvníku staršímu 15 let umožní po předložení platného občanského průkazu, pasu nebo jiného průkazu totožnosti, vydaný cizím státem, který ČR uznává a dále s platným povolením k realizaci návštěvy (tzv. navštívenka). Vstup osob na základě předložení potvrzení o ztrátě občanského průkazu se umožní pouze společně s předložením jiného dokladu totožnosti, případně jiného dokladu opatřeného fotografií.
 • Z organizačních důvodů je nutné dostavit se minimálně 15minut před stanoveným termínem na bránu pro návštěvy ve VVaÚpVZD Brno. Pokud se dostavíte později, bude Vám návštěva o daný čas zkrácena.
 • Při vstupu do VVaÚpVZD Brno v rámci návštěv jsou vstupující osoby povinny se podrobit prohlídce rtg. zařízením, prohlídce věcí a dodržovat příkazy zaměstnanců věznice spojených se vstupem do objektu.
 • Pro návštěvníky odsouzených je zřízena vhodně vybavená čekárna. V čekárně jsou k dispozici právní předpisy, vnitřní řád věznice a základní informace, zejména o finančních a materiálních náležitostech odsouzených a o zabezpečení jejich zdravotní péče.

Návštěvy chovanců

 • Návštěvy nejméně dvakrát týdně vždy po dobu nejméně dvou hodin, a to v čase určeném vnitřním řádem ústavu nebo ředitelem ústavu, pokud je to v organizačních a personálních možnostech věznice lze návštěvu rozdělit na více časových úseků (o výše uvedené žádá chovanec, schvaluje ředitel ústavu). 
 • Návštěvy se uskutečňují zpravidla v pracovních dnech, v denní době v návštěvní místnosti ústavu, která je za tímto účelem vhodným způsobem upravená a vybavená. 
 • Vstup do prostor ústavu vyhrazených pro návštěvy se návštěvníku staršímu 15 let umožní po předložení platného občanského průkazu, pasu nebo jiného průkazu totožnosti vydaného cizím státem, který ČR uznává za platný a dále s platným povolením k realizaci návštěvy (tzv. navštívenkou). Vstup osob na základě předložení potvrzení o ztrátě občanského průkazu se umožní pouze společně s předložením jiného dokladu totožnosti, případně jiného dokladu opatřeného fotografií. 
 • Z organizačních důvodů je nutné dostavit se minimálně 15 minut před stanoveným termínem na bránu (vstup) do VVaÚpVZD Brno. Pokud se dostavíte později, bude Vám návštěva o daný čas zkrácena. 
 • Při vstupu do VVaÚpVZD Brno v rámci návštěv jsou vstupující osoby povinny se podrobit prohlídce RTG zařízením, prohlídce osobních věcí a dodržovat příkazy zaměstnanců věznice spojených se vstupem do objektu. 
 • Během návštěvy je zakázána konzumace jídla a pití, není povoleno předávání jakýchkoli předmětů v průběhu návštěv, vyjma předání ze zákonných důvodů (např. nárokový balíček). 
 • Návštěvy obhájce nebo advokáta oprávněného chovance zastupovat, soudem ustanoveného opatrovníka, duchovních a úředních osob nepodléhají uvedenému omezení. Ředitel ústavu může na doporučení zdravotnického zařízení zakázat návštěvu určité osoby, vyžaduje-li to zdravotní stav chovance, a neprodleně vyrozumí chovance a je-li to možné i osoby, které se návštěvy měly účastnit. 
 • Pokud je chovanec dočasně umístěn ve zdravotnickém zařízení mimo objekty spravované vězeňskou službou, projedná podmínky uskutečnění návštěvy ředitel ústavu se zdravotnickým zařízením. 
 • Nestanoví-li ředitel ústavu vyšší počet osob, mohou chovance současně navštívit nejvýše 4 osoby včetně nezletilých dětí. Nezletilé děti ve věku do 15 let se mohou zúčastnit návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Návštěva se uskutečňuje zpravidla pod dohledem Vězeňské služby, případně za přítomnosti odborného zaměstnance. 
 • Ředitel ústavu může povolit uskutečnění návštěvy chovance bez zrakové a sluchové kontroly zaměstnanci vězeňské služby v prostorách k tomu určených. Před rozhodnutím si vyžádá vyjádření lékaře seznámeného s aktuálním zdravotním stavem chovance. Jestliže chovanec nebo návštěvník závažným způsobem naruší klid nebo pořádek nebo ohrozí život a zdraví osob v ústavu, návštěva se přeruší, případně ukončí. 
 • V odůvodněných případech, může ředitel věznice z bezpečnostních důvodů rozhodnout, že se návštěva uskuteční v místnosti, kde je návštěvník od chovance oddělen přepážkou.

Telefonování

Telefonování je detailně popsáno kliknutím zde.