Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Odborné zacházení s odsouzenými

Současný výkon trestu odnětí svobody se podstatně liší od zažitých představ veřejnosti o životě odsouzených ve věznicích. O odsouzené se stará speciální tým pracovníků odborného zacházení. Jedná se o vychovatele, speciální pedagogy, psychology, sociální pracovnice, pedagogy volného času. Každý kmenově zařazený odsouzený v Brně má stanoven program zacházení. Pro lepší pochopení je možné říci, že se jedná o přehled aktivit, kterých se odsouzený účastní v průběhu výkonu trestu a adekvátně mu vyplňují čas strávený ve věznici. Cílem je eliminovat rizika související s výkonem trestu a trestnou činností, vzdělávat odsouzené, prohlubovat pracovní schopnosti a dovednosti, podporovat sociální vazby a výchovné aspekty u odsouzených. Jedná se tedy o pracovní, zájmové, speciálně-výchovné a vzdělávací aktivity. Ve zdejší věznici je zřízen oddíl pro odsouzené zařazené v ostraze s vysokým stupněm zabezpečení, se středním stupněm zabezpečení, oddíl se substituční léčbou. Každý oddíl má v nabídce širokou škálu aktivit programu zacházení. V rámci pracovních aktivit jsou odsouzení zařazeni do práce v režii věznice (prádelna, kuchyně, úklidová četa,  sklad, dílny, výdej stravy, sanitář na nemocnici), vybraní  a prověření odsouzení jsou zařazeni na pracoviště s volným pohybem mimo věznici (soukromé subjekty). Dále se odsouzení podílejí na různých výpomocných činnostech zajišťujících chod věznice, estetizačních a dobročinných činnostech  pro jiné subjekty (výroba hraček a  dřevěného betlému). Pravidelné jsou také úklidové  a revitalizační práce ve vzdělávacích institutech,  na městském hřbitově, budovách soudu, sportovištích. V nabídce zájmových aktivit odsouzených jsou sportovní programy, kondiční posilování, akvaristika, modelářské dílny, výtvarné a rukodělné aktivity, zahradnické aktivity, společenské hry, kulturní klub.  Odsouzeným jsou k dispozici venkovní i vnitřní sportoviště, zahrádka pro pěstitelské aktivity, modelářská dílna, učebna, kulturní místnosti s TV.  V rámci vzdělávacích aktivit můžeme jmenovat výuku cizích jazyků,  zeměpis, dějepis, český  jazyk a společenskou  výchovu, základy společenských norem, kaleidoskop světového dění.   Odsouzeným  je k dispozici (i v rámci samostudia jazyků) bohatě zásobená knihovna včetně učebnic, slovníků, cizojazyčné literatury  a dalších podpůrných pomůcek.  Rozsáhlá je nabídka speciálně – výchovných aktivit, které vedou oborní zaměstnanci (sociální pracovnice, psycholog, speciální pedagog) a mají za cíl  přímo eliminovat následky trestné činnosti a připravit odsouzené na praktický život po propuštění, včetně podpory kontaktu s rodinou. Jedná se o adaptační kurz, pedagogicko-osobnostní výcvik, osobnostní výchovu, sociální a finanční minimum, programy péče s psychologem. V rámci těchto aktivit ve zdejší věznici funguje také  výchovná dramatika. Na oddílech výkonu trestu (ale i vazby) funguje poradna drogové prevence (vč. adiktologického poradenství), která je vyhledávaná nejen uživateli návykových látek, kteří chtějí změnit svůj život,  ale také lidmi s jinými závislostmi.  O tom, že zacházení s odsouzenými je dobře a odborně nastaveno svědčí  malá  recidiva našich odsouzených. Tedy nízká návratnost  zpět  do věznice u odsouzených, kteří vykonali trest ve VVaÚpVZD Brno.

Odborné zacházení s obviněnými

Veškeré programy nabízených aktivit na oddílech výkonu vazby pro obviněné mladé dospělé do 26 let, cizince a ostatní obviněné jsou zaměřeny na prevenci kriminality a rozvoj osobnosti obviněných. Slouží zejména k napomáhání zmírnění negativních důsledků vazby u obviněných umístěných na jednotlivých oddílech ; mají pomoci adaptovat se v náročné životní situaci na podmínky výkonu vazby. U obviněných se formou skupinových a individuálních pohovorů a besed všichni pracovníci odborného zacházení, tj. speciální pedagog, psycholog, sociální pracovník, pedagog volného času, zaměřují především na posilování volních vlastností a na prevenci patologických jevů. Projekty jsou aktualizované vždy k novému roku.

V oblasti zacházení s vězněnými osobami s cizím státním občanstvím nejsou vážnější problémy a zajišťování realizace práv těchto obviněných cizinců probíhá na požadované úrovni. Mohou se zúčastňovat veškerých nabízených aktivit, což pozitivně působí na jejich adaptaci a průběh výkonu vazby. Na doporučení koordinátora zajišťuje speciální pedagog literaturu z oblasti beletrie, časopisů i běžného tisku v zahraničních jazycích, a to v jazyce arabském, německém, ruském, francouzském, vietnamském, slovenském, polském, rumunském, albánském, korejském anglickém a perském. Při řešení specifických dotazů ze strany obviněných cizinců způsobené jazykovou bariérou jsou tyto problémy pokud možno simultánně koordinátory tlumočeny kompetentním pracovníkům VS ČR.

Jaká je nabídka možných aktivit pro obviněné?

Pravidelně je v nabídce Preventivně výchovný program „Máš na to!“.

Cílem je rozvíjení sociálních dovedností v oblasti sociální percepce, sociální komunikace a interakce ve skupině; naučit se zvládat konfliktní a zátěžové situace; rozvíjet tvořivost a psychohygienu u obviněných mužů. Nabízí širokou škálu různých témat (např. pracovní a výtvarné činnosti, orientace na výchovu osobnosti, protidrogová témata, rozvíjení komunikačních dovedností, …). Zde obvinění vyrábí drobné dárečky nejen pro své příbuzné, ale také medaile, diplomy pro děti zaměstnanců jedoucí na letní dětský tábor.   

V oblasti protidrogových aktivit je velmi vyhledávaná aktivita Já a droga.

Cílem je získání náhledu na negativní následky abúzu návykových a psychotropních látek; zlepšení sebepoznání a sociálních dovedností; zdokonalení sebekontroly, uvědomění si prožívání emocí; reorientace na zdravý životní styl bez drog; zvýšení informovanosti o možnostech léčby závislosti, jak v rámci výkonu trestu, tak v civilních zařízeních, vede psycholog.

 

Sociálně praktické poradenství

Cílem je pomoc v otázkách řešení životních situací souvisejících s rizikovými faktory před uvězněním, během věznění i po propuštění, vede sociální pracovnice.

 

Skupinová aktivita Sváteční beseda slouží k snadnější adaptaci obviněných na vězeňské prostředí, přispívá k lepší atmosféře a napomáhá k prevenci negativních dopadů uvěznění.

Cílem je zachování psychického zdraví a osobnostní integrity osob ve výkonu vazby, podpora adaptačních mechanismů a prevence možných negativních událostí, které mohou negativní pocity z uvěznění generovat. Je realizovaná ve dnech pracovního klidu a o svátcích. Zajišťuje dle harmonogramu pracovník odborného zacházení (psycholog nebo speciální pedagog)

 

Vzdělávací aktivita Čeština (nejen) pro cizince

Cílem je trávit podnětně dobu pobytu ve výkonu vazby; osvojit si nové vědomosti k překonání jazykové bariéry s cílem aktivního a samostatného zapojení do života ve věznici a k rozvoji komunikačních schopností v českém jazyce; zavedení aktivity na základě zájmu nejen cizinců, ale také česky mluvících obviněných. Zajišťuje speciální pedagožka.

 

Zájmová aktivita Kdo si hraje, nezlobí

Cílem je vyplnit volný čas obviněných aktivně, smysluplně a kulturně; zmírnění negativních důsledků vazby; podporovat pozitivní vztahy mezi obviněnými a získat nové znalosti a dovednosti, vede  pedagog volného času

 

Sportovní aktivity: Kondiční cvičení, Stolní tenis, Kopaná

Cílem je efektivní využití volného času obviněných sportovními činnostmi, které udržují obviněné v kondici, ve vazbě silný motivační účinek i relaxační charakter.

Ze sportovních aktivit jsou u obviněných v oblibě celoročně ping-pong a posilování, v jarních a letních měsících venkovní fotbal. Aktivity probíhají pod vedením pedagoga volného času.

 

Obvinění mají  na každém oddělení k dispozici kulturní místnost, kterou využívají ke sledování televizních zpráv, filmů, k hraní společenských her. Obvinění si mohou na celu půjčovat knížky z vězeňské knihovny, která má v nabídce zhruba 6 500 titulů (včetně cizojazyčné literatury). Půjčování knih se provádí dle stanoveného rozpisu; obviněný si může zapůjčit maximálně tři knihy na dobu 2 týdnů.

 

Aktivity obviněných žen

Ve Vazební věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno (dále jen VVaÚpVZD Brno) jsou obviněné ženy soustředěny na jednom oddělení, kde mají každý den k dispozici víceúčelovou místnost, která je vybaveno stroji na cvičení, TV a DVD.  Vybrané obviněné ženy jsou umístěny do prostoru volné vazby se zmírněným režimem, které se zapojují do pracovní terapie a estetizace oddělení. Chod oddělení žen zajišťují příslušníci VVaVT a skupina odborných zaměstnanců: vychovatelé, sociální pracovnici, pedagogové volného času, speciální pedagogové a psychologové. Obviněným ženám jsou nabízeny individuální nebo skupinové, preventivně výchovné, vzdělávací, zájmové aktivity dle schválených projektů a týdenních plánů (Angličtina pro samouky, Pravidla silničního provozu, Osobnostní výchova a sportovní aktivita). Aktivity pro obviněné jsou koncipovány tak, aby umožňovaly zapojení co největšího počtu obviněných. Aktivity jsou realizovány na víceúčelové místnosti a víceúčelovém hřišti a zahradě VVaÚpVZD Brno.

Cílem je možnost vzdělávání a sebevzdělávání obviněných po dobu výkonu vazby, rozšíření dosavadních znalostí a efektivní využití volného času po dobu výkonu vazby, adaptování se v náročné životní situaci. Dále, rozvíjení sociálních dovedností, v oblasti sociální percepce, sociální komunikace a interakce ve skupině, učit se zvládat konfliktní a zátěžové situace.  Hraním společenských her se rozvíjí u obviněných žen myšlení, taktika, strategie hry a zlepšování sebeovládání. V neposlední řadě je důležité udržovat fyzickou kondici obviněných žen v souvislosti s nedostatkem pohybu na celách. O víkendu a svátcích je ženám nabízena skupinová aktivita, která je součástí preventivně výchovných programů. Program je zaměřen na snižování stresu spojeného s výkonem vazby a  na naplnění volného času obviněných v mimopracovní době. Největší zájem u obviněných žen je o rukodělné práce (pletení, vyšívání, výroba dekorativních předmětů z keramické hlíny a malování). V letních měsících o sportovní aktivitu na víceúčelovém hřišti (kondiční běh a míčové hry).

 

Duchovní služby

Z církví a náboženských společností, které získaly oprávnění k výkonu zvláštních práv (duchovní služby ve věznicích) působí ve věznici v současné době tyto církve a náboženské společnosti: Církev adventistů sedmého dne, Apoštolská církev, Pravoslavná církev, Římskokatolická církev. Zajišťují zástupci církví a náboženských společností.