Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Ve Věznici Rapotice jsou umístěni dospělí muži odsouzení soudem k výkonu trestu odnětí svobody s ostrahou. Dle vnitřního členění jsou zde oddělení s nízkým, středním i vysokým stupněm zabezpečení. 

Program zacházení je výchovný prostředek vedoucí k přijetí odpovědnosti za spáchaný trestný čin, ke snižování nebezpečí recidivy kriminálního chování a k přípravě na soběstačný život v souladu se zákonem po propuštění. Tímto je naplňován stanovený účel výkonu trestu. Program zacházení se skládá z cílů, které jsou v jednotlivých oblastech podporovány konkrétními aktivitami v návaznosti na výstupy z komplexní zprávy. Cílem programu zacházení je příprava odsouzeného na soběstačný život v souladu se zákonem po propuštění z výkonu trestu. 

Vlastní realizace Programu zacházení vychází ze Zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. Všem odsouzeným ve Věznici Rapotice v průběhu pobytu na nástupním oddělení je stanoven Program zacházení, případně je aktualizován. PZ je stanovován po individuálních pohovorech s odbornými zaměstnanci (vychovatel nástupního oddělení, psycholog, soc. pracovník a spec. pedagog), po prostudování spisu odsouzeného a  po vyhodnocení zprávy SARPO. Určený Program zacházení tedy přihlíží k  individualitě každého odsouzeného a k možnostem a potřebám věznice. 

Ve zdejší Věznici Rapotice v současné době běží 10 druhů vzdělávacích aktivit, 13 druhů speciálně výchovných aktivit a 9 druhů zájmových aktivit:

  • a) Aktivity PZ vzdělávací: Výuka anglického jazyka, Výuka německého jazyka, Výuka českého jazyka (rozděleno pro cizince a ostatní), Dějepis, Zeměpis, Základy finanční gramotnosti, Základy PC, Základy pravidel silničního provozu a Edukace mladých dospělých odsouzených;
  • b) Aktivity PZ speciálně výchovné: Setkávání drogově závislých, Poradenství drogové prevence, Sociálně právní poradenství, Komunitní setkávání ve výstupním oddělení, Komunitní setkávání na odd. pro trvale pracovně nezařaditelné, Sociálně psychologický výcvik, Psychosociální poradenství, Etiketa, Sebeobslužné činnosti – vaření, Společenské chování, Diskusní klub, Program ZZZ (Zastav se, Zamysli se, Změň se), Základy viktimologie;
  • c) Aktivity PZ zájmové: Keramika, rukodělné a výtvarné techniky, Zahrádkářský kroužek, Kroužek sportovních her, Kroužek filmového diváka, Kroužek společenských her, Hudební kroužek, Rybářský kroužek, Kondiční cvičení a nově Chov daňků.

Aktivity vedou specialisté oddělení výkonu trestu, tedy odborní zaměstnanci, zejména vychovatelé, psychologové, sociální pracovníci a speciální pedagogové. Program zacházení je dále doplněn duchovní péčí, dalšími resocializačními programy, činností bezdrogové zóny, extramurálními aktivitami a další činností. Je na místě zdůraznit, že i v souvislosti s Novou koncepcí vězeňství je největší pozornost věnována aktivitám pracovním. V současnosti je zaměstnáno přes tři sta odsouzených, což činí skoro 50 % stavu. 

Výše uvedené činnosti, resocializační programy a bezdrogová zóna jsou nedílnou součástí všeobecné standardní nabídky aktivit programu zacházení ve Věznici Rapotice, které se vzájemně propojují a doplňují. Není nadsázkou, když uvedu, že se jedná o uvádění moderních trendů v současné české penologii do praxe. Přestože tato činnost klade vysoké nároky na odborné zaměstnance VSČR, na jejich vzdělanost, psychickou odolnost či pracovní nasazení, jsme přesvědčeni, že je to správný způsob a směr práce s odsouzenými v systému zdejšího vězeňství. Věznice Rapotice bude i nadále ve stejném duchu pokračovat v této náročné převýchovné práci. Myslím si, že nejbližší budoucnost ukáže, že tato cesta je správná.