Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Rapotice 27.březena (VSČR) V rámci zkvalitnění a zohlednění návštěv odsouzených rodičů svými dětmi byly zlepšeny a rozšířeny jejich možnosti. Informace byla doplněna i do poučení o návštěvách.

Návštěvy

(1)            V písemné žádosti o návštěvu uvede odsouzený datum plánované návštěvy, jména, příjmení a adresy osob včetně nezletilých dětí. Žádost spolu s korespondencí nebo nadepsanou obálkou předá odsouzený v dostatečném předstihu zpravidla vychovateli. V individuálních případech může být odsouzenému z výchovných nebo závažných důvodů, s přihlédnutím ke kapacitním možnostem návštěvní místnosti, povolen jiný termín konání návštěvy, než který byl předem stanoven ředitelem věznice nebo než jsou stanoveny standardní návštěvní dny věznice.

(2)            Během návštěvy je odsouzený povinen chovat se slušně a ohleduplně k ostatním osobám. Předávání jakýchkoliv věcí mezi odsouzeným a navštěvujícími bez předchozího souhlasu ředitele věznice nebo jím pověřeného zaměstnance je zakázáno. 

(3)            Návštěvníci se s odsouzeným mohou přivítat a rozloučit běžným společenským způsobem. Intimní kontakt není v průběhu standardních návštěv povolen. Návštěva probíhá v souladu se zásadami slušného chování. Pohyb dětí bez dohledu a doprovodu dospělých návštěvníků v návštěvní místnosti a dalších prostorech není povolen.

(4)            V průběhu standardní návštěvy je povolen osobní kontakt mezi odsouzeným a nezletilým dítětem (pochování apod.). V případě, že vznikne důvodné podezření, že je dítě využíváno jako prostředek k pronášení nepovolených věcí, je zaměstnanec věznice oprávněn kontakt přerušit. Osobní kontakt mezi odsouzeným a nezletilým dítětem není povolen v případě realizace návštěvy za dělící přepážkou.

(5)            V odůvodněných případech může být na základě žádosti odsouzeného ředitelem věznice nebo jím pověřeným zaměstnancem rozhodnuto o rozdělení návštěvy odsouzeného na více oddělených časových úseků rozvržených do kalendářního měsíce.

(6)            Odsouzený, který má povolenu návštěvu (platnou povolenku k návštěvě) a v době určené k vykonání návštěvy je přemístěn na přechodnou dobu (trvající déle než 14 dní) do jiné věznice, má nárok na uskutečnění návštěvy v rozsahu práva uvedeného v zákoně o výkonu trestu odnětí svobody.

(7)            Návštěva bez zrakové a sluchové kontroly zaměstnanců Vězeňské služby není nároková, povoluje ji na návrh odborné komise ředitel věznice. O termínu návštěvy rozhoduje VOVT. Návštěvy se může zúčastnit okruh osob vymezených v § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

Realizace návštěv zohledňujících zájem dítěte, a to dle aktuálních organizačních, personálních a materiálně-technických možností a podmínek ve Věznici Rapotice, probíhá na návštěvní místnosti věznice, kde je k dispozici vhodně vybavený dětský koutek (dětský nábytek, hračky, video atd. Návštěvy s dítětem jsou přednostně umísťovány do tohoto prostoru. Další možnost návštěv zohledňujících zájem dítěte je konání návštěvy na jiné návštěvní místnosti bez zrakové a sluchové kontroly zaměstnanců Vězeňské služby, kde je akceptováno soukromí pro rodinu vězněné osoby.

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.