Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Vzdělávací aktivity pro odsouzené muže:

 • Učební obor Kuchař – číšník
 • Kurz výpočetní techniky
 • Kurz anglického jazyka
 • Kurz výtvarného zpracování keramiky
 • Kurz malířských a natěračských prací
 • Kurz FIE
 • Kurz Chovatel včel

Hlavní vzdělávací aktivitou jsou ve školském vzdělávacím středisku učební obor typu „H“ Kuchař – číšník.

Kurz anglického jazyka pro začátečníky i pro pokročilé probíhá 1x týdně v dopoledním bloku. Rozhodujícím požadavkem pro zařazení do skupin je úroveň jazykových znalostí, ale také schopnost procesu učení, což je důležité pro udržení motivace. V učebně je vytvořeno audio prostředí, které rozšiřuje a zlepšuje možnosti výuky.

Kurz základů výpočetní techniky tvoři jedna skupina. Základním smyslem je podat informaci o přínosu práce na PC a jejího využití v praxi. Absolventi se seznámí se správou souborů, se zabezpečením dat, tvorbou adresářové struktury, filosofií práce s textem, s tabulkovým kalkulátorem, grafy, s funkcemi atd.

„Finální“ výrobky, kterými se ŠVS pravidelně prezentuje při pedagogických radách, vznikají v Kurzu výtvarného zpracování keramiky. Odsouzení se dozvídají poznatky o keramické výrobě, keramických materiálech, jejich vlastnostech, úpravě, technologiích zpracování surovin. Prohlubují si znalosti o fyzikálních a chemických vlastnostech materiálů. Dostávají se přes ruční tvarování, lití do forem, až po vytáčení modelů na hrnčířském kruhu, či glazování. Při praktických činnostech je patrný blahodárný vliv jemné motoriky na psychiku, zklidnění, snížení tenze.

Kurz malířských a natěračských prací je v praktické části zaměřen na využití a uvedení získaných teoretických poznatků do činností, které přispívají k prodloužení životnosti zařízení a materiálů věznice a ŠVS, zlepšují vzhled a estetiku věznice

Kurz FIE neboli Feuersteinovy metody instrumentálního vzdělávání, je zaměřen na rozvoj umění učit se. Umožňuje zjišťovat a rozvíjet učební potenciál jedince. Vychází z principů strukturální kognitivní modifikovatelnosti a zkušenosti zprostředkovaného učení, tzn. z pohledu na lidský organismus jako na otevřený systém schopný adaptace a změny. Podstatou metody je stimulace kognitivního rozvoje, který umožňuje školní, sociální a osobnostní růst. Feuersteinova metoda představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj dovedností myslet a učit se.

Kurz Chovatel včel je kurz zařazený do skladby vzdělávacích aktivit, který využívá zázemí a pedagogický potenciál Věznice Pardubice. Součástí kurzu jsou témata:

 • posuzování stavu a kvality včelstva a včelích produktů;
 • praktické léčení včelstev;
 • vedení včelařské evidence;
 • údržba včelařských zařízení a dalšího vybavení;
 • péče o včelstvo v průběhu celého včelařského roku;
 • rozmnožování včelstev.

ŠVS navazuje na činnost zaměstnanců oddělení výkonu trestu a spolupracuje s nimi. Výběr odsouzených do školského vzdělávacího střediska probíhá ve spolupráci s oddělením výkonu trestu. Je zaměřen hlavně na odsouzené ve věku od 18 – 26 let. Jde o skupinu, která je vzhledem k dosud neukončené sociální integraci relativně nejsnadněji ovlivnitelná – ať již v pozitivním, nebo negativním smyslu – a je nutné jí věnovat zvýšenou penitenciární péči. V tom také spatřujeme jeden z hlavních cílů vzdělávání.

Vyřazení odsouzených jsou zapříčiněna především podmínečným propuštěním z výkonu trestu, zdravotními důvody, porušením školního řádu, případně bezpečnostními důvody.