Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Terapeutické aktivity ve Věznici Pardubice jsou většinou realizovány na terapeutickém centru, jenž je samostatnou budovou. Jsou zde k dispozici místnost pro skupinovou a pohybovou terapii, dílna pro keramiku, arteterapeutický ateliér, šicí dílna, místnost pro individuální terapii a muzikoterapii, součástí je i kuchyňka a vězeňská knihovna.

Terapeutické aktivity jsou pro vězněné osoby určitě významným přínosem. Činnost skupin je zaměřena na ovlivňování psychiky a pociťovaného fyzického stavu odsouzených, pracuje se s vinou a trestným činem, ale i empatií, zejména vcítění se do oběti a jejich blízkých. Terapeutické působení je zaměřeno na prohlubování sebereflexe a vytváření náhledu na dosavadní vzorce chování, které mají přímou souvislost s problematickým chováním, které vyústilo v protiprávní jednání. Nevhodné vzorce chování jsou postupně nahrazovány žádoucími, s cílem udržet je nejen v průběhu výkonu trestu odnětí svobody, ale i následně po propuštění.

V široké škále možností speciálně výchovných aktivit jsou na terapeutickém centru realizovány:

Terapie prací – jedná se o rozvoj osobnosti prostřednictvím pracovní činnosti např. na zahradě, udržování terapeutického centra, kultivace prostředí, ale i šití hraček a jiných věcí dále upotřebitelných, které jsou distribuovány formou nevýdělečného předávání nejrůznějším organizacím ať neziskovým či státním, speciálním školám a školkám, charitám.

Odsouzení mají možnost seberealizace, využití zkušeností a seznámení se s novými pracovními postupy při pěstování okrasných rostlin a dřevin vně i uvnitř objektu, rozvoj manuální zručnosti, tvořivosti a pěstování pracovních návyků včetně zodpovědnosti.  

Během roku 2020 – 2021 bylo velkou pomocí aktivní zapojení odsouzených při šití roušek, ochranných štítů (3 500 štítů předáno lékařům všech specializací, obvodním, dětským lékařům, i do nemocnic, pečovatelským službám, laboratořím apod.) či ochranných plášťů (Pardubické nemocnici se ušilo a předalo 2 500 ochranných plášťů). 

Kreativní dílna – aktivita, která přispívá k rozvoji osobnosti, uvolnění tenze, porozumění vlastním reakcím, rozvoji kreativních dovedností a podporuje tvořivost, vzájemnou spolupráci. V této aktivitě se odsouzení učí novým technikám, dovednostem jako šití, batikování, využívání přírodních materiálů, enkaustika, ubrousková technika, drátkování, práce s korálky, háčkování, tkaní apod.

Pohybová terapie – jedná se o aktivitu, kde dochází k provázání fyzické a psychické kondice, posílení pozitivních vazeb k sobě samému (sebepoznání), seberozvoji a sebeakceptaci, posílení pozitivních pohybových návyků a rozvíjení motorických dovedností osob zdravotně oslabených, k posilování kognitivních funkcí. Tato aktivita je zaměřena na odsouzené trvale pracovně nezařaditelné.

Keramická dílna – cílem je osvojení si základních poznatků o zpracování keramické hlíny, včetně pálení a glazování, točení na hrnčířském kruhu. Jedná se o samostatnou tvůrčí činnost, kdy dochází ke kultivaci osobnosti, uvolnění, aktivita má i relaxační efekt. 

Arteterapie – odsouzení zpracovávají své zážitky nekonfliktně prostřednictvím výtvarného projevu. Cílem této aktivity je rozvoj a podpora tvořivosti, vyjadřování pocitů, uvolnění vnitřního napětí, upevňování sebevědomí, v případě skupinové práce vzájemné sdílení zkušeností, nápadů, prožitků, získání zpětné vazby. Činnosti jsou při arteterapii strukturované i nestrukturované, individuální i skupinové. Při strukturovaných skupinových technikách odsouzení zpracovávají jakoukoliv pro ně vhodnou technikou zadané téma a potom o výsledcích své činnosti ve skupině hovoří. Formou při zadávání témat může být poslech vážné hudby, nebo čtený text povídky či básně, případně zadané terapeutické téma směřující zpravidla k sebereflexi a náhledu na trestnou činnost. Z arteterapeutické dílny vycházejí obrazy se sakrální i civilní tématikou. Obrazy se sakrální tématikou jsou využívány pro účely vybavení či renovaci sakrálních staveb v regionu v rámci dobročinné činnosti. Veškerá umělecká tvorba je také prezentovaná i na civilních vernisážích a výstavách, či jako výzdoba univerzitních prostor, prostor v Zotavovně Pracov a Zotavovně Přední Labská, v budově Magistrátu města Pardubic atd.

Sebeobslužné a pracovní aktivity víkendová aktivita pro pracující odsouzené – náplní této aktivity je narušení nárokového způsob života, upevňování návyků potřebných v každodenním životě, osvojování základních dovedností sebeobslužných činností, zejména příprava jednoduchých jídel a stolování, upevňování základů etiky a společenského chování, vytváření nových hodnot i příznivých podmínek pro samostatný způsob života po propuštění, zaměření se na vyrovnání negativity pobytu ve výkonu trestu.

Rukodělné činnosti – rozvíjejí a podporují tvořivost, odsouzení v této aktivitě vyjadřují své pocity a emoce, dochází k uvolňování vnitřního napětí, relaxaci, posilování sebevědomí, důvěry ve vlastní schopnosti. Probíhá zde skupinová interakce i sdílení. Dekompenzovaná osobnost se stabilizuje a preventivně se působí na případný vznik duševního onemocnění. Odsouzení se seznamují s různými rukodělnými technikami, postupy a materiály. Aktivita je zaměřena na kultivaci osobnosti prostřednictvím manuálních činností řemeslného charakteru a na vlastní aktivní tvorbu, tvůrčí fantazii. Vede k vytváření pracovních návyků, budování pocitů vlastní užitečnosti a uplatnění ve společnosti. U TPN (trvale pracovně nezařaditelní) jsou drobné rukodělné činnosti doprovázeny kulturně relaxačními aktivitami. Rozvíjí a udržuje tvůrčí schopnosti, kvalitu sociokulturní lidské úrovně, umožňuje rozvoj zdravého prožívání sebe sama.

Encouterová skupina „O nás s námi“ rozvíjí sebepoznání jedince, odsouzení se učí vyjadřovat pocity, emoce, frustraci. Dochází k praktickému nácviku komunikativních dovedností, posilování volních vlastností se zaměřením na nekriminální chování, uvolňování vnitřního napětí, relaxaci. Zpracovávají se i složité životní situace (rodinné vztahy, zvládání prvních okamžiků po propuštění). Cílem aktivity je získávání dovedností v interpersonálním kontaktu, osvojovat si základní pravidla soužití ve větším kolektivu a posilovat motivaci k bezproblémovému výkonu trestu, přičemž důraz je kladen na osobnostní růst a na zdokonalování interpersonální komunikace. Jedná se o posilování sebekritického náhledu, vytváření adekvátních životních cílů a formování hodnotového systému – ve smyslu snižování rizik a recidivy pro civilní život po propuštění.

Apiterapie – aktivita má za úkol nejen osvojení kompetencí spojených se včelařením, ale působí i preventivně proti stresu, úzkosti a depresím, dekompenzuje odsouzené, aplikuje nácvik odpovědnosti. Vytváření pocitu odpovědnosti a pracovních návyků v apiterapii se děje mimo terapeutické centrum. Na bývalém pozemku ŠVS se odsouzení starají celkem o 6 včelstev.

Skupinová práce s hudbou – cílem aktivity je fyzická i duševní harmonizace, dává možnost komunikace prožitkem, kultivuje osobnost prostřednictvím hudby, rozvíjí emoční složky, odbourává stres a snižuje tenzi. 

                                                                                                                                                                                                                                                             zuj