Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. - o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Vězeňská služba České republiky se při zpracovávání osobních údajů řídí příslušnými právními předpisy. 

Účel a způsob zpracování

Vedení osobních spisů zaměstnanců a údajů o uchazečích o zaměstnání. K tomu je využíván personální program Fenix II, který je integrovanou součástí Vězeňského informačního systému VIS. Dále jsou osobní údaje vedené v listinné podobě. 

Použití automatizovaného a manuálního zpracování osobních údajů

Doba uchovávání: 

Údaje budou uchovávány v souladu s příslušnými právními předpisy.

Kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány

Osobní údaje jiné než citlivé (základní osobní identifikační údaje na základě požadavků zvláštních zákonů).

Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje)  (fotografie za účelem vystavování průkazů).

Příjemci z České republiky

Orgány veřejné správy (na základě zvláštního zákona).

Příjemci ze zahraničí

Zahraničním subjektům nejsou osobní údaje zpřístupňovány.

Správce

Vězeňská služba České republiky, která je současně zpracovatelem. Místem zpracování jsou organizační jednotky Vězeňské služby.

Poučení subjektu údajů

Správce poučuje subjekt údajů v o jeho právech uvedených v § 28 a § 49 zákona o zpracování osobních údajů tím, že subjektu údajů tímto zprostředkovává znění dotčených právních norem.

§ 28 Právo na přístup k osobním údajům

1. Spravující orgán na žádost subjektu údajů sdělí, zda zpracovává osobní údaje vztahující se k jeho osobě. Jestliže takové údaje spravující orgán zpracovává, předá je subjektu údajů a sdělí mu informace o                           

a) účelu zpracování osobních údajů, 

b) právních předpisech, na základě kterých tyto údaje převážně zpracovává, 

c) příjemcích, popřípadě kategoriích příjemců, 

d) předpokládané době uchování nebo způsobu jejího určení, 

e) právu požádat o opravu, omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů a 

f) zdroji těchto údajů.

2. Spravující orgán žádosti podle odstavce 1 nevyhoví, popřípadě vyhoví pouze částečně, pokud by vyhověním došlo k ohrožení 

a) plnění úkolu v oblasti předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky nebo zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech, 

b) průběhu řízení o přestupku, kázeňském přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku, 

c) ochrany utajovaných informací, nebo 

d) oprávněných zájmů třetí osoby. 

3. Pokud by vyhověním žádosti nebo sdělením o nevyhovění žádosti, včetně odůvodnění, došlo k ohrožení podle odstavce 2, spravující orgán informuje subjekt údajů stejně jako ty žadatele, jejichž osobní údaje nezpracovává. 

4. Spravující orgán vede o důvodech pro postup podle odstavců 2 a 3 dokumentaci, kterou uchovává nejméně 3 roky. 

§ 49 Ochrana práv subjektů údajů 

1. Každý subjekt údajů, který má za to, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo s touto hlavou, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může 

a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo 

b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména provedením opravy, doplněním nebo výmazem osobních údajů. 

2. Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 písm. b) shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel bez zbytečného odkladu odstraní závadný stav. 

3. Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za újmu společně a nerozdílně.

4. Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů podle odstavce 1 a o opravě, doplnění nebo výmazu osobních údajů. To se nepoužije, je-li informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.