Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Pokud má odsouzený v době propuštění neuhrazené pohledávky vůči státu, které vězeňská služba spravuje, předá mu věznice jejich vyúčtování a současně stanoví povinnost jejich uhrazení ve lhůtě do 30 dnů od propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Věznice od odsouzeného vyžádá písemné uznání dluhu, co do výše a důvodu, včetně příslušenství s upozorněním, že část jeho dluhu bude případně uhrazena z pracovní odměny, která dosud nebyla rozúčtována. 

Nevyrovná-li dlužník pohledávku po propuštění ve stanoveném termínu, je písemně vyzván k povinnosti uhradit pohledávku, která mu byla předepsána.Nezaplatí-li ani do 15 dnů po obdržení upomínky a nepožádá o splátkový kalendář, je pohledávka bez dalšího upozornění vymáhána soudně. Povinný může dle §34 zákona č. 219/2000 Sb. majetku České republiky požádat o prominutí dluhu. V žádosti musí být doložena vypovídajícími doklady jeho sociální a finanční situace a majetkové poměry. Musí být zřejmé, že tíživá situace nepomine do doby, kdy se dluh promlčí. 

Od vymáhání pohledávky může věznice upustit pouze do doby, než pomine důvod, pro který bylo od jejího vymáhání upuštěno. Upuštěním od vymáhání pohledávka nezaniká.