Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Charakteristika

Věznice Ostrov se nachází na úpatí Krušných hor ve vzdálenosti 16 km od Karlových Varů a 7 km od Jáchymova. Je profilována pro výkon trestu odnětí svobody pro dospělé muže zařazené soudem do věznice typu s ostrahou a jsou v ní umisťováni odsouzení zařazení do oddělení se středním a vysokým stupněm zabezpečení.

V současné době je věznice rozdělena do dvou samostatných objektů. První slouží převážně pro oddělení výkonu trestu, ve druhém jsou vnitřní pracoviště, nástupní a výstupní oddělení, specializovaný oddíl pro odsouzené trvale pracovně nezařaditelné, specializovaný oddíl pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování způsobenou dlouhodobým užíváním psychotropních látek, specializovaný oddíl pro odsouzené s poruchami duševními a poruchami chování, bezdrogová zóna a zvláštní oddělení pro výkon vazby.

Ubytovací kapacita činí 1.109 osob, z toho 79 pro výkon vazby a 1.030 pro výkon trestu. K 31.03.2021 bylo ve věznici umístěno 42 obviněných a 1.091 odsouzených osob. Ke stejnému datu měla věznice 417 zaměstnanců, z toho 252 příslušníků, 165 občanských zaměstnanců.
 

Programy zacházení

Odsouzení jsou zaměstnávání ve vnitřních provozech k zajištění provozu věznice, ve středisku hospodářské činnosti, kde zajišťují méně kvalifikované pracovní činnosti na základě smluv s civilními firmami, a ve vězeňské truhlárně, která vyrábí převážně kancelářský nábytek pro potřeby Vězeňské služby. Věznice nabízí další výrobní prostory civilním podnikatelským subjektům.


Čím méně je zaměstnaných vězňů, o to větší úsilí musí vyvinout zaměstnanci k zajištění mimopracovních aktivit a využití volného času odsouzených. Jejich vzdělávání zajišťuje věznice vlastními specialisty případně spoluprací s neziskovými organizacemi. Vzdělávací činnost spočívá především ve výuce cizích jazyků (angličtiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny a němčiny) dle momentálních personálních možností, zde pomáhají i odsouzení, kteří daný jazyk velmi dobře ovládají. Pro odsouzené cizince je organizován kurz českého jazyka. Pro převážně prvotrestané odsouzené jsou specialisty oddělení výkonu trestu vedeny činnosti vedoucí k získávání pracovních návyků a speciálně výchovné činnosti jako jsou: arteterapie, příprava pro rodinný život, psychosociální poradenství, relaxační cvičení, sebepoznávací techniky, seberegulační techniky, sociálně právní poradenství, zdravý životní styl.


V oblasti zájmové činnosti si odsouzení mohou do svého programu zacházení zvolit některý z nabízených kroužků. Největší zájem je o kroužky se sportovním zaměřením, např. posilování, stolního tenisu, nohejbalu, dále je velký zájem o šachový kroužek, přírodopisný kroužek a o klub filmového diváka.


Do specializovaných oddílů jsou zařazovány převážně osoby s různými zdravotními a psychickými problémy, vyvolanými užíváním drog, jakož i odsouzení, u kterých se zatím zdravotní potíže neprojevují ale s drogou již do styku přišli a dále ti, kteří mají poruchu duševní. Zacházení s nimi vyžaduje vyšší dávku trpělivosti, empatie, pochopení a individuální přístup. Přes nejrůznější problémy se však zaměstnancům daří s těmito odsouzenými vytvářet řadu smysluplných aktivit. Přes problémy s pracovním zařazením se daří zapojovat odsouzené do různých aktivit v rámci tzv. pracovní terapie, které jsou zaměřeny převážně na dobrovolné pomocné práce ve prospěch věznice.


Ve zvláštním oddělení pro výkon vazby probíhají pro obviněné osoby obdobné činnosti jako u odsouzených s tím, že je věnována maximální pozornost na minimální újmu způsobenou dočasným omezením svobody.. Pozornost specialistů je věnována zejména práci s mladistvými a mladými obviněnými. I pro ostatní obviněné jsou vytvářeny podmínky, které napomáhají zvládnout podmínky výkonu vazby a mnohdy i období složité životní situace.
 

Péče o zaměstnance

Věznice věnuje pozornost i mimopracovnímu životu zaměstnanců. Za podpory FKSP jsou jim poskytovány půjčky na koupi bytu či zařízení domácnosti, nakupují se vstupenky na sportovní a kulturní akce a příspěvky tuzemské i zahraniční rekreace. Zájemci o aktivní sportovní vyžití se mohou využít tělocvičnu a posilovnu. Pozornost je věnována možnostem dalšího studia i celoživotnímu vzdělávání formou kurzů a přednášek. Reprezentanti věznice se pravidelně zúčastňují akcí v regionu i v rámci Vězeňské služby ČR.

Věznice Ostrov