Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Koncepce Vězeňské služby zahrnuje i speciálně výchovné působení na odsouzené. Prostřednictvím programů zacházení soustavně působit na osoby ve výkonu trestu odnětí svobody a obdobně i na některé skupiny osob ve výkonu vazby s cílem vytvořit předpoklady pro jejich řádný způsob života po propuštění.

Odborné vzdělávání je předpoklad úspěšnosti realizace edukace i práce s osobností odsouzeného. Je bezpodmínečně žádoucí dále zvyšovat svoji kvalifikaci nejen vzděláváním, ale také účastí v externích supervizích a stážích u specializovaných zařízených mimo resort Vězeňské služby. Ve Vězeňské službě je uplatňována supervize, která je součástí odborného zacházení s vězněnými osobami a je zároveň jedním z kritérií při posuzování jeho kvality. Po změně supervizora tuto podporu u týmu Specializovaného oddělení pro odsouzené s poruchou chování způsobenou užíváním návykových látek vykonává PhDr. Jan Holeyšovský.

Ve Věznici Ostrov byl rozhodnutím Generálního ředitelství VS zřízen Oddíl ochranné léčby taxokomanické. Rozšiřuje se spektrum možností speciálního zacházení. Nadále je snaha pracovníků odborného zacházení ve vězeňství využívat možnosti stáží ve specializovaných zdravotních zařízení. mimo zařízení Vězeňské služby. Je tím navázáno na předešlé zprávy o stavu odborného zacházení ve Věznici Ostrov. Za zmínku stojí možnosti využívat odborných kvalit nové posily na pracovní pozici adiktologa věznice. Specializované oddíly dále prohlubují spolupráci s organizacemi zabezpečujícími následnou aditologickou a sociální péči, což se odráží i v nárůstu úspěšnosti u absolventů speciálně výchovných, zvláště pak komunitně terapeutických, programů.

Poděkováním je pozitivní zpětná vazba od odsouzených, kteří byli propuštěni a zvládají abstinovat, zároveň pak od vnějších subjektů, kterými jsou například PL Červený Dvůr, CPPT o.p.s., Světlo o.s., Drog out Club z.s., Podané ruce o.p.s., WHITE LIGHT z.ú. , SANANIM z.ú., VOLONTÉ o.p.s. a mnoho dalších.