Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Díky vstřícnosti vedení věznice je odborným zaměstnancům umožňováno zvyšovat svoji kvalifikaci nejen vzděláváním, ale také účastí v externích supervizích a stážích u specializovaných zařízených mimo resort Vězeňské služby. 

Tým Specializovaného oddělení výkonu trestu pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním návykových látek, již od roku 2010 využívá možnosti externí supervize. Externí supervizorkou je PhDr. Vendula Junková, člen Asociace supervizorů v pomáhajících profesích, klinický a sociální psycholog, psychoterapeut, lektor terapeutického výcviku, se znalostmi s vedením supervize u jednotlivců i týmové supervize. 

Častou otázkou stále je, co je to vlastně ta „supervize“? Supervize je součást profesionální praxe nejen v psychoterapii a psychologickém poradenství, ale také v podmínkách práce s odsouzenými. Jde o prohlubování zkušeností u odborného personálu, získaných zapojením do celoživotního vzdělávání v kurzech sociálně psychologického výcviku, forenzní psychologie a psychoterapie a hygieny ve forenzní praxi. Jde o zaměření pozornosti právě na pracovníky Vězeňské služby v přímém výkonu u odsouzených. V neposlední řadě supervize vede ke snížení rizika vyhoření u personálu věznice, dává jim návod a doporučení k tomu, aby jejich práce byla stále motivující ke zlepšení a obohacující o nové zkušenosti. Jde o motivaci v různých směrech – udržení optimálních vztahů v kolektivech, rozvoj týmové práce, předcházení a řešení konfliktních situací, uplatňování zásad zdravého způsobu života a duševní hygieny, ale i práce se sebou samými a s personálem věznice. Dohled supervizora je důležitý nejen pro stávající program práce s odsouzenými na specializovaném oddělení, ale rovněž také pro projekty snižování rizik u odsouzených, zvláště prvovězněných ve věku do 25 let. Cílem supervizního dohledu je dosáhnout zlepšení systematické práce na rozvoji tvořivosti, udržení vlastní aktivity, schopnosti uplatnit získané dovednosti. Supervize v podmínkách věznice dává možnost pracovníkům připravit se i na vedení aktivit s odsouzenými a zvolit přístup s ohledem na vznik – rozvoj – průběh určitého problému, zlepšit kvalitu práce ve speciálně výchovných a komunitně terapeutických aktivitách. 

O pochopení a zájmu o vytváření podmínek pro zvyšování kvalifikace specialistů svědčí také i skutečnost, že ředitel Věznice Ostrov plk. Mgr. Milan Kubíček povolil účast supervizorky přímo v aktivitách s odsouzenými a tým specializovaného oddělení mohl externí supervizorku PhDr. Junkovou přivítat přímo v naší věznici. 

Supervizní dohled a pomoc při uplatňování forem a metod specializovaného zacházení s odsouzenými, předpokládá efektivní přínos nejen v reflexi profesionálního jednání, ale také ve zvyšování profesních kompetencí. 

V minulém roce bylo pracovníkům věznice, kteří se věnují specializovanému zacházení u odsouzených, umožněno se zúčastnit i stáží mimo zařízení Vězeňské služby. Tým specializovaného oddělení pro odsouzené s poruchou chování způsobenou užíváním návykových látek, absolvoval pracovní setkání v léčebných zařízeních, kde se na problematiku závislostí již dlouhodobě zaměřují. První setkání proběhlo v Psychiatrické léčebně Bohnice, kde se specialistů ujal osobně primář mužského oddělení léčby závislostí MUDr. Karel Nešpor. Pracovního setkání byli přítomni zástupce vedoucího výkonu trestu npor. Mgr. Pavel Vařečka, psycholožka Mgr. Vladimíra Rambousková, speciální pedagogové Mgr. Jiří Vorel, Ing. Luboš Svoboda a vychovatel Jaroslav Malý. Jednání proběhlo v příjemném pracovním naladění a v zajímavém prostředí tří budov v areálu Psychiatrické léčebny Bohnice v Praze, kde se intenzivně věnují těm pacientům, kterým závislosti komplikují život a brání plnohodnotnému zapojení zpět do společnosti. Zahájení a oficiální přivítání v prostorech pavilonu 31 provedla MUDr. Karbanová, vedoucí lékařka. Během velmi příjemné pracovní besedy došlo k výměně zkušeností a k seznámení s programem pobytu. Dále v dopoledních hodinách měli výše uvedení možnost si prohlédnout detox oddělení, seznámit se s provozem zařízení, také se přímo účastnit ranní komunity a následně i psychoterapeutických sezení. Ještě během dopoledních aktivit byli účastníci zapojeni do cvičení jógy, pod vedením samotného primáře oddělení MUDr. Nešpora. V odpoledních hodinách program pokračoval účastí ve vzdělávací aktivitě, která byla opět vedena MUDr. Nešporem. Přednáška pana primáře byla zaměřena ke zdravotní výchově, zdravému životnímu stylu a k abstinenci. Díky vstřícnosti právě pana primáře, byla stážistům umožněna návštěva dalších pavilonů, a tím i seznámení se specifikou práce s nemotivovaným klientem v pavilonu 18 a motivovaným klientem v pavilonu 35. Zde byla dána možnost nahlédnout do odborné praxe a do podmínek řešení problematiky závislostí. Nelze než velmi ocenit přístup všech, kteří se skupince z Vězeňské služby celý pracovní den věnovali. Zvláštní poděkování patří i samotnému prim. MUDr. Nešporovi, který ve svém náročném pracovním programu si našel čas a osobně se i stážistům věnoval. Bylo příjemné konstatovat, že i v podmínkách věznice jdeme podobnou cestou a naplňujeme stejné cíle v naší specifické práci. Také personál léčebny ocenil, že splňujeme požadavky pro adiktologickou práci a lze tak navázat v další péči u osob přicházejících po výkonu trestu. 

Další, skutečně přínosnou návštěvu specializovaného zařízení, měl tým možnost uskutečnit již výše uvedení pracovníci, ke kterým přibyl ještě vychovatel František Masák, kdy zavítali do Psychiatrické léčebny Červený Dvůr u Českého Krumlova. Účastníci se nenechali odradit dálkou, brzkým vstáváním a ani únavou z cestování. Po příjezdu do zařízení léčebny byl tým přivítán osobně primářem MUDr. Jiřím Dvořáčkem. Setkání zahájil neformálně zástupce vedoucího oddělení výkonu trestu npor. Mgr. Pavel Vařečka, který představil přítomné a uvedl naše očekávání. Dále se vedení programu návštěvy a výměny zkušeností ujal primář a ředitel léčebny. Velmi pečlivě byl jím pro naši návštěvu i připraven program, který dal příležitost se podrobně seznámit s historií léčebny, jejím provozem a samotnou léčbou závislých osob na návykových látkách, alkoholu i patologickém hraní. Náročný program, který reagoval na problematiku léčby závislostí, provázanost s penitenciární a postpenitenciární péče v České republice, pokračoval až do odpoledních hodin. Měli jsme možnost besedovat také se zástupcem ředitele léčebny, kterým je MUDr. Andrej Šebeš, CSc., dále jsme diskutovali s psychoterapeuty i se sociálními pracovnicemi. Celým dnem nás provázela asistentka pana ředitele, paní PhDr. Edita Svobodová, která poutavě vyprávěla o činnosti léčebny, o práci s pacienty a úspěších, kterými se mohou skutečně po zásluze pochlubit. 

Besedovalo se a jednalo o vzájemných zkušenostech vlastně nepřetržitě po celý den a ještě při zpáteční cestě. Také závěrečné odpoledne s primářem MUDr. Dvořáčkem bylo v rušné debatě. Největším překvapením pro přítomné bylo ocenění za nastavení komunitně terapeutického programu ve Věznici Ostrov ze strany ředitele léčebny, který jej hodnotil za plnohodnotný s porovnáním s civilním zařízením zaměřeným na léčbu závislostí. Všichni účastníci stáže při vyhodnocení jednoznačně vyjádřili požadavek na nutnost pokračování podobných aktivit, kde je možná vzájemná informovanost a odborný růst. Tak závěrem nezbývá věřit a těšit se, že i příští podobná setkávání budou stejně obohacující. Dokonce byla nabídnuta pro pracovníky Věznice Ostrov možnost týdenní stáže s účastí v programu léčebny. 

Ke šťastnému konci je nutné podotknout, že velké poděkování za zdařilý průběh celého jednání patří mnohým pracovníkům Psychiatrické léčebny Červený Dvůr, s úctou pak nejvíce primáři MUDr. Dvořáčkovi.