Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Pravidla návštěv odsouzených

Odsouzený má právo přijímat návštěvy blízkých osob v celkovém rozsahu 3 hodiny v kalendářním měsíci. Návštěvy jsou realizovány na základě plánovaného rozpisu pro všechny oddíly věznice. Vzhledem ke kapacitním možnostem jsou termíny návštěv pro jednotlivé oddíly pevně stanoveny. Odsouzení si napíší žádanky o návštěvu ve stanoveném termínu. Na žádanku uvedou jména a bydliště maximálně 4 blízkých osob, včetně nezletilých dětí. 

Po schválení žádanky odesílá vychovatel prostřednictvím korespondence odsouzeného povolenku k návštěvě. Teprve na jejím základě může být návštěva, při dodržení dalších stanovených pravidel, vpuštěna do věznice. Pokud účastníci návštěvy nedodržují pravidla uvedená v řádu VT, může být návštěva předčasně ukončena. V odůvodněných případech je návštěva realizována bez přímého kontaktu /s přepážkou/ za dohledu zaměstnance věznice. Veškerý kontakt je zde omezen na rozhovor pomocí telefonu. Po zhodnocení bezpečnostních či jiných objektivních důvodů lze odsouzenému povolit návštěvu bez zrakové a sluchové kontroly. Jedná se o návštěvy rodinných příslušníků a zejména jejich dětí, které probíhají bez přímého dohledu zaměstnance VSČR.  V odůvodněných případech lze návštěvu s nezletilými dětmi realizovat 2x za měsíc (na 1,5h.).

Pravidla návštěv obviněných

Obviněný má právo na přijetí návštěvy v počtu nejvýše 4 osob jednou za 2 týdny v trvání devadesáti minut. V odůvodněných případech může ředitel věznice povolit přijetí návštěvy i většího počtu osob nebo za dobu kratší než 2 týdny, případně na dobu delší než devadesát minut. Do počtu osob, jež mohou obviněného současně navštívit, se započítají i nezletilé děti, které se však mohou návštěvy zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let. U obviněných, u nichž je důvodem vazby obava, že budou mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, bez zbytečného odkladu stanoví podmínky pro uskutečnění návštěvy, kterými jsou zejména termín návštěvy, okruh osob a přítomnost orgánu činného v trestním řízení. Termíny návštěv jsou v ostatních případech stanoveny věznicí.

Vstup do prostor věznice vyhrazených pro provádění návštěv obviněných se návštěvníku staršímu 15 let umožní po předložení platného občanského průkazu, pasu nebo jiný průkaz totožnosti, vydaný cizím státem, který ČR uznává.

Pravidla pro vstup do střežené části věznice

  • Vstup pouze na základě platného občanského průkazu, či jiného platného dokladu s fotkou
  • příslušník, který plní úkoly vězeňské stráže je oprávněn prohlížet zavazadla návštěvníků, které nesmí obsahovat nepovolené předměty – mobilní telefon, zbraň, alkohol, toxické látky, omamné a psychotropní látky, léky
  • Při důvodném podezření, že osoba pronáší nepovolenou věc, může příslušník provést osobní prohlídku
  • Do prostoru není povolen vstup osobám zjevně podnapilým, pod vlivem drog a osobám ozbrojeným, s mobilním telefonem či záznamovým zařízením