Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Podle ustanovení § 152 odst. 1a 2 zákona č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, je pravomocně odsouzený povinen uhradit náklady spojené s výkonem vazby za období uvedené v pravomocném usnesení příslušného soudu. Na základě výše uvedeného usnesení vydá ředitel věznice Ostrov rozhodnutí o povinnosti uhradit náklady výkonu vazby.

Náhrada nákladů výkonu vazby se požaduje dle předpisů platných v době, kdy byla vazba vykonána:

  • od 1.11.1991 do 30.6.1997 = Vyhláška MS ČR 426/1991 Sb. - denní sazba činí 30,– Kč za den (úhrada se požaduje za max. 60 kal.dnů; nehradí mladiství a důchodci)
  • od 1.7.1997 do 31.12.1999 = Vyhláška MS ČR 154/1997 Sb. - denní sazba činí 80,– Kč za den (mimo důchodců; důchodci hradí 50% z výměry důchodu maximálně do částky 2.400,–Kč za měsíc)
  • od 1.1.2000 do 31.3.2001 = Vyhláška MS ČR 10/2000 Sb. - denní sazba činí 40,– Kč za den (všichni stejně)
  • od 1.4.2001 dosud = Vyhláška MS ČR 94/2001 Sb. - denní sazba činí 45,– Kč za den (všichni stejně)

Náklady výkonu vazby se neúčtují za dny, ve kterých byla obviněným poskytována nemocniční péče, je-li tato osoba pojištěna podle zvláštního právního předpisu. Proti rozhodnutí, které je odsouzenému doručeno během výkonu trestu, je přípustná stížnost řediteli věznice, který rozhodnutí vydal a to do 3 dnů od doručení. Odsouzený, kterému byla povinnost k náhradě nákladů spojených s výkonem vazby uložena až po propuštění z výkonu trestu či vazby, může stížnost podat do 5 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. Stížnost může směřovat jen proti vypočtené výši nákladů výkonu vazby a nemá odkladný účinek. O stížnosti rozhoduje do 60 dnů od jejího obdržení generální ředitel vězeňské služby nebo jím zmocněný zaměstnanec vězeňské služby.