Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Zákon č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody ve znění zákona č.52/2004 Sb., ukládá povinnost hradit náklady výkonu trestu odnětí svobody(dále jen NVT). Dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti 10/2000 Sb., ve znění platných předpisů od 1.5.2005 hradí NVT pracovně zařazení odsouzení. Na srážky k úhradě se použije 40% čisté pracovní odměny, nejvýše však 1.500,– Kč za kalendářní měsíc.Při nepokrytí maximální částky dlužné UNVT nevzniká.

Dále se částka k úhradě nákladů výkonu trestu stanoví odsouzenému, který

  • je poživatelem důchodu, výsluhového příspěvku nebo příspěvku za službu (za základ výpočtu výše úhrady NVT se použije celková výměra důchodu)
  • má kromě pracovní odměny další zdanitelný příjem (za základ výpočtu výše úhrady NVT se použije jeho skutečná výše po zdanění)
  • má ve věznici uložené peníze (srážky NVT se neprovádí z částky, která byla odsouzenému připsána na účet jako sociální kapesné nebo která mu byla připsána jako odměna ze zákona)

Úhrada nákladů výkonu trestu u odsouzených, kteří tyto náklady nehradí z čisté odměny se předepíše stejnou sazbou jako u zaměstnaných odsouzených. Nejvýše však v celkové výši 1.500,– Kč za kalendářní měsíc. Ředitel věznice Ostrov vydá dle §8 rozhodnutí o povinnosti uhradit náklady výkonu trestu odnětí svobody. Proti rozhodnutí může odsouzený do 3 dnů od doručení podat stížnost řediteli věznice, který rozhodnutí vydal. Stížnost může směřovat jen proti vypočtené výši nákladů výkonu trestu a nemá odkladný účinek. O stížnosti rozhoduje do 60 dnů od jejího obdržení generální ředitel Vězeňské služby ČR.

Od povinnosti hradit náklady výkonu trestu je osvobozen odsouzený, který

  • nebyl nezaviněně zařazen do práce a neměl v období kalendářního měsíce jiný příjem nebo jinou hotovost,
  • nedovršil 18. rok věku,
  • po dobu poskytování ústavní (nemocniční) péče, je-li zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu, s výjimkou sebepoškození,
  • po dobu zařazení do vzdělávacího nebo terapeutického programu, s dobou výuky nebo terapie nejméně 21 hodin týdně,
  • po dobu přerušení trestu
  • po dobu účasti na soudním jednání v postavení svědka nebo poškozeného,
  • je-li na útěku.