Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Práce s riziky, jako předpoklad pro změnu životních priorit u odsouzených a naplnění účelu výkonu trestu odnětí svobody.

Citace Zákona o výkonu trestu odnětí svobody: „Účelem výkonu trestu odnětí svobody (dále jen „trest“) je prostředky stanovenými tímto zákonem působit na odsouzené tak, aby snižovali nebezpečí recidivy svého kriminálního chování a vedli po propuštění soběstačný život v souladu se zákonem, chránit společnost před pachateli trestných činů a zabránit jim v dalším páchání trestné činnosti.“. 

Tím, že odsouzeného, který spáchal trestný čin, umístíme k výkonu trestu, tak jej ve většině případů pouze dočasně omezíme v jeho svobodě. Ano, pouze dočasně, a pak se vrací zpět do společnosti, do svého sociálního okolí. Jak připraven se bude vracet, to je jedním z cílů a úkolů speciálního zacházení v průběhu výkonu trestu odnětí svobody. Stále více se ze strany společnosti, tedy obyčejných lidí, následně i politiků a soudů, objevuje otázka: „Jak bylo v průběhu výkonu trestu pracováno na snižování společenských rizik? Zda pouhým omezením svobody odsouzeného, dočasnou izolací, lze dosáhnout jeho nápravy? Zda se věnuje ze strany Vězeňské služby dostatečná pozornost na to, aby před návratem do společnosti byly co nejvíce eliminovány problémy vězněného a neopakoval se jeho návrat do vězeňského prostředí?“. Ano, soudy se ptají a vyžadují zhodnocení práce s riziky, zvláště pak u trestných činů spojených s drogovým podtextem, u násilné trestné činnosti a sexuálně motivované trestné činnosti. Není bez zajímavosti, že více než 40% vězeňské populace představují pachatelé násilných trestných činů, u nichž míra recidivy přesahuje 50%, že míra recidivy v České republice činí 63%, a že zkušenost s užitím návykové látky se odhaduje na 80%. Tím samozřejmě není výčet závažné trestné činnosti ukončen, ale vše spojuje jeden jmenovatel, disharmonický vývoj osobnosti vězněného a přítomnost některých z poruch osobnosti nebo poruch chování. 

Právem se tedy veřejnost, včetně blízkých u vězněných ptá, co jste vlastně s odsouzeným ve výkonu trestu celou tu dobu věznění dělali? Je pravdou, že omezením pachatele trestných činů na svobodě, jej zbavíme možnosti dočasně páchat trestné činy, ale zároveň nám to umožňuje výchovné působení – zacházení s odsouzenými v rámci cíleného programu zacházení – které může snížit anebo eliminovat kriminální jednání v dalším životě odsouzeného po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Tato speciálně výchovná část výkonu trestu odnětí svobody vychází z potřeb pracovat s osobností odsouzeného pod odborným etopedickým (práce se vzorci chování) a psychologickým vedením. Týmy pracovníků odborného zacházení ve vězeňství, kam můžeme zahrnout zvláště vychovatele, vychovatele terapeuty, sociální pracovníky, psychology a speciální pedagogy pro výchovu, vychází z relativních, neboli vztahových teorií, z teorií prevence, které s trestem spojují i jistý účel, jímž je především vybudování psychických zábran a výchova, umožňující návrat jedince do společnosti.

Stále více se objevují i dotazy z rodinného prostředí odsouzených směřovaných k tomu, zda odsouzený chtěl a měl možnost využít možností ke snížení svých společenských rizik, kterými jsou například všeobecně užívání návykových látek nebo zkratovité jednání, spojené s impulsivitou a nebo i agresí. Ve Věznici Ostrov je vězněným nabízeno v rámci programu zacházení, aby využili následující možností:

  1. U delších trestů, vysokého stupně zabezpečení, s ohledem na dobu minimálně 10 měsíců potřebnou účelnému naplnění smyslu, absolvování léčby v rámci Specializovaného oddílu pro výkon ochranného léčení. Jde o výkonu trestu s dobrovolným léčením a s ochranným léčením pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním návykových látek. Do specializovaného oddílu pro výkon ochranného léčení může být tedy zařazen rovněž odsouzený na základě vlastní žádosti, kterému nebylo soudem uloženo ochranné léčení, pokud existuje důvodný předpoklad, že zařazení do tohoto specializovaného oddílu bude přínosné. Oddíl je určen pro odsouzené se společenským rizikem trestné činnosti drogového charakteru a trestné činnosti spojené s užíváním návykových látek. Pomocí komunitního systému, skupin prevence relapsu, poradenství zaměřené na zajištění následné péče po propuštění z věznice a poradenství zaměřené na rizika spojená s propuštěním z věznice, dále i individuální práce s odsouzenými, uceleného systému speciálně výchovných, vzdělávacích, pracovních a zájmových aktivit pomáhat odsouzeným při změně životního stylu, zvláště v souvislosti se závislostním chováním, zneužíváním návykových látek a s řešením problémů po výkonu trestu. Prostřednictvím speciálně výchovných aktivit, zvláště pak psychoterapeutických a terapeutických skupin, které jsou stěžejní metodou skupinové práce, jsou odsouzeni vedeni k dosažení náhledu na dosavadní způsob chování a jednání, které je spojeno se závislostí na návykových látkách, k prohloubení znalosti společensky žádoucích norem chování, k učení řešit zátěžové životní situace prostřednictvím tréninku psycho – sociálních dovedností, k motivaci změny životního stylu a k řešení situace po výkonu trestu odnětí svobody, k vytváření vazby odsouzených na konvenční prostředí, vedení odsouzeného k adiktologické péči, k využití některé z forem sekundární a terciární prevence po výkonu trestu odnětí svobody, seznámení s prevencí relapsu, poskytnutí informací o dalších možnostech následné odborné péče, vedení odsouzeného k přípravě na život po propuštění – zajištění bydlení, práce, řešení dluhů.
  2. U delších trestů, středního stupně zabezpečení, s ohledem na dobu minimálně 9 měsíců potřebnou účelnému naplnění smyslu, absolvování programu Speciálního oddílu výkonu trestu pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním návykových látek (SpO toxi). Pro odsouzené se společenským rizikem trestné činnosti drogového charakteru a trestné činnosti spojené s užíváním návykových látek. Pomocí komunitně terapeutického systému, skupinové i individuální terapie s odsouzenými a uceleného systému speciálně výchovných, vzdělávacích, pracovních a zájmových aktivit pomáhat odsouzeným při motivaci ke změně životního stylu, zvláště v souvislosti s prevencí zneužívání návykových látek a s řešením problémů po výkonu trestu. Prostřednictvím speciálně výchovných aktivit, zvláště pak různých forem terapeutických skupin, které jsou základem skupinové práce, jsou odsouzeni vedeni k dosažení náhledu na dosavadní způsob chování a jednání, které bylo spojeno s užíváním návykových látek, k prohloubení znalosti společensky žádoucích norem chování, k učení řešit zátěžové životní situace prostřednictvím tréninku psycho – sociálních dovedností, k motivaci změny životního stylu a k řešení situace po výkonu trestu odnětí svobody, k vytváření vazby odsouzených na konvenční prostředí, vedení odsouzeného k využití některé z forem sekundární a terciární prevence po výkonu trestu odnětí svobody, seznámení s prevencí relapsu, poskytnutí informací o možnostech následné odborné adiktologické péče, vedení odsouzeného k přípravě na život po propuštění – zajištění bydlení, práce, řešení dluhů.
  3. Umístění do oddílů Bezdrogové zóny standardního výkonu trestu odnětí svobody, pro odsouzené se společenským rizikem nežádoucího životního stylu spojeného s užíváním návykových látek. Odíly jsou ve středním i vysokém stupni zabezpečení. V Bezdrogové zóně je cílem zamezit odsouzenému kontakt s návykovými látkami, a tím vytvořit odsouzeným podmínky k udržení abstinence v průběhu výkonu trestu odnětí svobody. Dále vést k dosažení náhledu na dosavadní způsob chování a jednání, které bylo spojeno s delikvencí a motivovat odsouzené uživatele drog k absolvování komunitně terapeutického programu v příslušném specializovaném oddíle. Motivovaného odsouzeného uživatele drog vést k využití některé z forem sekundární a terciální prevence po výkonu trestu odnětí svobody, poskytovat mu informace o možnostech následné péče. V neposlední řadě vytvoření a upevnění sebe kontrolních mechanismů u odsouzeného ve vztahu ke svému sociálnímu prostředí, jako způsobu snižování rizikovosti jedince pro společnost.
  4. Umístění do programu Speciálního oddílu výkonu trestu pro odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování (SpO) se zařazením do programu „STOP“ (Sebezkušenost Trénink Odpovědnost Přijetí viny) pro odsouzené se společenským rizikem násilné trestné činnosti, s vysokým stupněm zabezpečení. Týká se to delších trestů, s ohledem na dobu minimálně 6 měsíců potřebnou účelnému naplnění smyslu programu. Jedná se o komunitně terapeutický program speciálního zacházení, kdy pomocí komunitního systému, individuální práce s odsouzenými a uceleného systému speciálně výchovných, vzdělávacích, pracovních a zájmových aktivit vést odsouzené k odklonění od agresivního a násilného chování, pomáhat odsouzeným při motivaci ke změně životního stylu. Dále je cílem vést odsouzené k práci s riziky směřující ke snížení recidivy trestné činnosti a k řešení situace po výkonu trestu. Stejně jako ve SpO toxi je pracováno s riziky prostřednictvím speciálně výchovných aktivit, zvláště pak sociálně psychologického výcviku, který je stěžejní metodou skupinové práce s odsouzenými. Nedílnou součástí je také Fyzický zátěžový program. Také v SpO je činnost zaměřena k vytvoření vazeb na konvenční prostředí, působení v oblasti prevence sociálně nežádoucích – patologických jevů (dále SPJ) a pomoc při řešení možných problémů po výkonu trestu, příprava na život po propuštění – zajištění bydlení, práce, řešení dluhů.
  5. Odsouzení mohou být zařazeni do Výstupních oddílů (dále VO) Věznice Ostrov, ve středním i vysokém stupni zabezpečení a účastí v aktivitách projektu se připravují k životu po propuštění. Do Výstupních oddílů jsou navrhováni pracovníky odborného zacházení po splnění stanovených kritérií. Cílem je snižovat také rizika chování a jednání, zlepšit komunikační dovednosti s okolím, naučit se společensky přijatelným způsobem zvládat náročné životní a zátěžové situace po propuštění z VTOS. Odsouzeným je vytvořen prostor pro osobnostní zrání, k účelnému využití motivace odsouzeného k řešení osobních problémů ve smyslu prohloubení snižování společenských rizik a potřeb. VO dává možnost využívat metod skupinové práce, jako komponentu speciálně výchovné práce s odsouzenými. Různé formy a metody individuální i skupinové práce s odsouzenými přispívají k řešení problémů psychického či sociálního selhávání a zkvalitňují tak výsledky práce v podmínkách výkonu trestu odnětí svobody. Odsouzení ve VO jsou motivováni ke změně životního stylu, k rozvíjení sociálních dovedností, zejména jde o rozvoj sebepoznání, rozvoj sociálních dovedností týkajících se mezilidské komunikace, rozvoj dovedností nutných pro zvládání konfliktních (zátěžových) situací, rozvíjení kooperativních způsobů interakce v mezilidských vztazích a aplikace všech vyjmenovaných sociálních dovedností do praxe. Ve VO je činnost zaměřena k vytvoření vazeb na konvenční prostředí, působení v oblasti prevence sociálně nežádoucích – patologických jevů a pomoc při řešení možných problémů po výkonu trestu, příprava na život po propuštění – zajištění bydlení, práce, řešení dluhů.
  6. Odsouzení jsou zařazováni také do standardizovaných programů:

a)     Program“ GREPP“, který je intenzivním, krátkodobým reedukačním programem pro pachatele trestných činů násilí na dětech, mezi něž patří zejména týrání dětí, komerční sexuální zneužívání dětí a sexuální zneužívání bez komerčního aspektu.

b)     Program „FEDDO“, který je dlouhodobým terapeutickým programem pro odsouzené ženy, které spáchaly trestný čin násilí na dětech.

c)      Program “PARDON“, kterým je intervenční program pro řidiče s problémovým průběhem řidičské praxe a jeho posláním je prevence recidivy rizikového dopravního chování. Jde o krátkodobý terapeuticko- edukativní program pro odsouzené muže. Jeho cílem je vytvoření náhledu problémového chování jedince, které vedlo k dopravnímu přestupku či k trestnému činu v dopravě.

d)     Program „ZUŘIVEC“, je krátkodobý skupinový program pro odsouzené. Jeho cílem je vytvoření náhledu problémového (až agresivního) chování a příčin a souvislostí tohoto chování, které vedlo cílovou skupinu odsouzených k páchání násilí nebo násilné trestné činnosti.

e)     Program „Antiagresivní trénink“, je krátkodobý skupinový intervenční program pro účely odborného zacházení s odsouzenými, v jejichž životě hraje dominantní roli nezvládání agresivity, a působit tak na snížení rizika recidivy.

f)       „Zastav se, zamysli se a změň se“, určeného pro odsouzené se společenským rizikem opakované trestné činnosti. Jde o výcvikový program speciálního zacházení, kdy cílem je, pomocí strukturované skupinové (částečně i individuální) práce s odsouzenými, pomáhat odsouzeným při motivaci ke změně životního stylu, zvláště v souvislosti s opakovanou trestnou činností, zkratovitým a impulsivním chováním a pomáhat odsouzeným s řešením problémů, které je čekají po výkonu trestu.

g)     Program „FGDP“ - Finanční gramotnost a dluhové poradenství, je vzdělávací program s poradenskými prvky pro dospělé i mladistvé odsouzené, kteří se potýkají s dluhovými problémy, nízkou úrovní finanční gramotnosti a k řešení těchto problémů vyžadují intenzivní odborné poradenství. Hlavním cílem programu FGDP je zvýšit úroveň finanční gramotnosti odsouzených a vést je k zodpovědnosti za své závazky a dluhy, včetně škod způsobené trestnou činností. Jednotlivé prvky programu FGDP pracují s motivací odsouzeného, podněcují k řešení problémů a rizik souvisejících se zadlužeností, formou podpůrných aktivit vytváří podmínky pro řešení těchto problémů i pro dobu po propuštění z věznice.

  1. Mohou využít i péče Poradny drogové prevence (PDP), pro odsouzené se společenským rizikem nežádoucího životního stylu spojeného s užíváním návykových látek. Základním prvkem činnosti poradny je individuální práce s odsouzeným. Důraz je kladen na osobní kontakt a následnou péči, dále na aktivní spoluúčast odsouzeného na přípravě a realizaci metod zacházení a pozitivní motivaci odsouzeného ke změně životního stylu. Prostřednictvím individuální práce se odsouzení učí řešit zátěžové životní situace, jsou motivováni k řešení změny životního stylu a abstinence, ke snížení recidivy trestné činnosti. Aktivita PDP – motivační program ADIKTOLOGICKÉ PORADENSTVÍ.
  2. Dále je v nabídce programu speciálního zacházení i možnost absolvovat krátké motivační programy v období do 3 měsíců. Jako například:  

a)     Program NOVA (Náhled - Odpovědnost Vina Abstinence), pro odsouzené se společenským rizikem závislosti. Program speciálního zacházení zvláště v oddílech Bezdrogové zóny. Pomocí skupinového systému, individuální práce s odsouzenými a uceleného systému speciálně výchovných, vzdělávacích, pracovních a zájmových aktivit vést odsouzené k odklonění od zkratovitého jednání a chování, pomáhat odsouzeným při motivaci ke změně životního stylu. Dále vést odsouzené k práci s riziky směřující ke snížení recidivy trestné činnosti a k řešení situace po výkonu trestu. Prostřednictvím speciálně výchovných aktivit, zvláště pak samotného projektu NOVA, který je stěžejní metodou skupinové práce s odsouzeným, vést k dosažení náhledu na dosavadní nežádoucí způsob závislostního chování a jednání.

b)     Program VZOR (Vina - Změna Odpovědnost Respekt), pro odsouzené se společenským rizikem recidivy a zkratovitého jednání. Program speciálního zacházení středního i vysokého stupně zabezpečení standardních oddílů.

c)      Program PP (Pochopení a Přijetí), pro odsouzené se společenským rizikem opakované trestné činnosti program speciálního zacházení zvláště ve Výstupním oddíle, případně i standardních oddílech.

d)     Program „ALTERNATIVA-ATV“, vychází z programu ZUŘIVEC. Pro odsouzené se společenským rizikem násilné trestné činnosti. Program speciálního zacházení zvláště v oddíle SpO pro poruchy chování, ale také pro odsouzené ve standardních oddílech.

Veškeré programy jsou přístupné za předpokladu, že je žadatel dostatečně motivován k účasti i zapojení, dále je zařazení dáno limitovanou kapacitou samotného programu a odbornou erudovaností vedoucích speciálně výchovných aktivit.