Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Charakteristika

Věznice se řadí mezi mladší v České republice a nachází se v Podkrkonoší nedaleko Trutnova, v areálu bývalého černouhelného dolu. První odsouzení nastoupili sem do výkonu trestu v roce 1993. Věznice je určena pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených mužů starších 18 let, zařazených soudem k výkonu trestu do věznice s ostrahou, u nichž byl stanoven nízký a střední stupeň zabezpečení. Výkon trestu je realizován ve třech diferenciačních skupinách podle přístupu k výkonu trestu a podle plnění stanoveného programu zacházení. Ubytování je v ložnicích s možností volného pohybu po ubytovně. Normová ubytovací kapacita je 295 míst (4 m2/ods.)
 

Zaměstnávání odsouzených

Zaměstnanost ve věznici se pohybuje okolo 70% stavu odsouzených. Převážná část odsouzených je v rámci volného pohybu zaměstnána na vnějších pracovištích, kde pracují bez přímého dozoru vězeňské služby. Za tímto účelem byla s účinností od 1. září 2013 ve Věznici Odolov zřízena Provozovna střediska hospodářské činnosti (PSHČ), jejíž náplní je zprostředkování zaměstnání odsouzených podnikatelským subjektům. Poptávka výrazně převyšuje nabídku a nelze ji vzhledem ke zdravotnímu stavu mnohých vězňů i k charakteru jejich trestné činnosti a případným rizikům zneužití volného pohybu v souvislosti s pracovním zařazením plně uspokojit. Uvnitř objektu otevřela Věznice Odolov výrobní halu se dvěma pracovišti, kde mohou být zaměstnáni ti vězni, kterým není povolen volný pohyb mimo věznici. Stabilní počet osob je zaměstnán ve vlastní režii (dílny údržby, vězeňská kuchyně).
 

Programy zacházení

Pro každého vězně je v návaznosti na souhrnnou analýzu jeho kriminogenních rizik a potřeb stanoven individuální program zacházení. V oblastech speciálně výchovných, vzdělávacích a zájmových aktivit mají vězni možnost zapojit se do celé řady programů. Speciálně výchovné aktivity jsou především zaměřeny na redukci rizik opětovného páchání trestné činnosti. Ve Věznici Odolov jsou v nabídce například: speciálně výchovný seminář pro uživatele drog, seminář o protialkoholní problematice, konflikt a komunikace, etická výchova, sociálně právní minimum, sociální dovednosti, psychohygiena a relaxace a seminář pro zdravý rozvoj osobnosti. Dvakrát ročně je realizován intenzivní intervenční program pro řidiče s problémovým průběhem řidičské praxe „PARDON“. Neopomíjí se ani duchovenská péče – bohoslužby a rozhovory s kaplanem. Ve spolupráci s nevládní neziskovou organizací LAXUS jsou nabízeny individuální konzultace i besedy pro drogově závislé. V rámci vzdělávacích aktivit mají vězni možnost rozšířit si svoji pracovní kvalifikaci například v kurzu práce s motorovou pilou či obsluhy vysokozdvižného vozíku. Samozřejmostí jsou jazykové kurzy (angličtina, němčina nebo čeština pro cizince) a počítačový kurz. Oblíbené jsou kroužky zeměpisu, dějepisu nebo základů společenského chování. Odsouzení za trestné činy v dopravě navštěvují program BESIP (bezpečnost v silničním provozu). V poslední době nabývá nebývale na potřebě kurz finanční gramotnosti nebo právního povědomí. Pestrá je nabídka zájmových aktivit: kroužek dřevomodelářský a výroby hudebních nástrojů, rukodělný kroužek, zahrádkářské práce, šachy, včelaření, ale i hudební klub nebo teorie sportu. V praktické podobě je možné sportovat denně na mnoha hodinách tělovýchovy a sportu. Velmi využívaná je možnost půjčování si knih v bohatě vybavené vězeňské knihovně.  Aktivity některých kroužků překračují ploty věznice a svou činností se podílejí na šíření dobrého jména nejen Věznice Odolov, ale celé vězeňské služby. Například členové dřevomodelářského kroužku každoročně obdarovávají dřevěnými hračkami děti z mateřských škol i nemocnic. Základním uměleckým školám jsou zapůjčovány hudební nástroje (zejména housle a violy) vyrobené či opravené v naší dřevomodelářské dílně. Mateřské školy a domovy důchodců opakovaně navštívili se svými představeními členové dramatického a hudebního kroužku. Hráči fotbalového mužstva Draci Odolov se pravidelně zúčastňují turnajů v okolí věznice.


Péče o zaměstnance

Věznice se dlouhodobě snaží zlepšovat podmínky pro zaměstnance. Opravují se kanceláře, nově se vybavují technikou, myšleno je samozřejmě především na zvyšování bezpečnosti. Z fondu kulturních a sociálních potřeb se přispívá zaměstnancům na obědy v zaměstnanecké jídelně, na rekreace v tuzemsku či zahraničí, na kulturní a sportovní akce nebo například na jazykové kurzy.