Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Účelem VTOS je chránit společnost před pachateli trestných činů, zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti a vychovat jej k tomu, aby vedl řádný život, a tím působil výchovně i na další členy společnosti. 

Naplňování účelu VTOS však nesmí ponižovat lidskou důstojnost. Základní formou práce s odsouzenými jsou programy zacházení, které představují souhrn pracovních, vzdělávacích, terapeutických a zájmových aktivit s diferencovaným přístupem při jejich realizaci. 

Skladba programu zacházení vždy sleduje dosažení účelu VTOS.

Věznice Karviná je profilována jako věznice se zvýšenou ostrahou a jsou zde zřízena tato oddělení a oddíly pro výkon trestu odnětí svobody:

1.    Oddělení s ostrahou se středním stupněm zabezpečení

 • nástupní oddíl 
 • oddíl bezdrogové zóny
 • výstupní oddíl

2.    Oddělení s ostrahou s vysokým stupněm zabezpečení

 • nástupní oddíl
 • výstupní oddíl
 • oddíl specializovaný pro VTOS pro trvale pracovně nezařaditelné

 3.    Oddělení se zvýšenou ostrahou

 • nástupní oddíl
 • standardní oddíl
 • výstupní oddíl
 • oddíl specializovaný pro VTOS odsouzených s mentální retardací
 • oddíl specializovaný pro VTOS odsouzených trvale pracovně nezařaditelných
 • oddíl specializovaný pro VTOS odsouzených příslušníků bezpečnostních sborů, vojáků z povolání a strážníků obecní policie
 • oddíl se zesíleným stavebně technickým zabezpečením 

4.    Krizový oddíl

5.    Uzavřený oddíl

Odsouzení určení generálním ředitelstvím VS ČR k výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Karviná jsou umístěni na celu nástupního oddělení. Během pobytu na cele nástupního oddělení, jehož délka se určuje individuálně a zpravidla nepřevýší dva týdny zpracují určení odborní zaměstnanci komplexní zprávu o odsouzeném, včetně návrhu programu zacházení s odsouzeným a odsouzený se podrobně seznámí s obsahem ZVTOS, ŘVTOS a Vnitřním řádem pro odsouzené a s prostředím, ve kterém bude trest vykonávat. Po splnění těchto úkonů se odsouzený zpravidla do tří dnů předvolá před odborné zaměstnance, kteří s ním projednají obsah programu zacházení a určí vychovatele, jemuž je svěřen do péče. Následně je dle rozhodnutí ředitele věznice umístěn na ubytovnu odsouzených. 

Do Věznice Karviná mohou být k dalšímu výkonu trestu odnětí svobody odsouzení také přemístěni z jiné věznice na vlastní žádost, z důvodu organizačních změn, bezpečnostních důvodů nebo k naplnění účelu výkonu trestu odnětí svobody (na specializované oddělení. )