Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Programy zacházení jsou stanovovány v souladu se Zákonem č. 169/1999Sb. a Vyhláškou č. 345/1999Sb. a to na základě žádoucích změn v postojích a chování odsouzených, zohledňovány jsou jejich možnosti, zájmy, dovednosti a pracovní zkušenosti. Program zacházení určuje formy a metody práce s odsouzeným zaměřené na dosažení výchovného cíle. Je stanoven každému odsouzenému s trestem odnětí svobody delším než 3 měsíce. 

Programy zacházení jsou stanovovány v souladu se Zákonem č. 169/1999Sb. a Vyhláškou č. 345/1999Sb. a to na základě žádoucích změn v postojích a chování odsouzených, zohledňovány jsou jejich možnosti, zájmy, dovednosti a pracovní zkušenosti. Program zacházení určuje formy a metody práce s odsouzeným zaměřené na dosažení výchovného cíle. Je stanoven každému odsouzenému s trestem odnětí svobody delším než 3 měsíce.

Program zacházení s odsouzenými se člení na:

  • pracovní aktivity
  • vzdělávací aktivity
  • speciálně výchovné aktivity
  • zájmové aktivity
  • oblast utváření vnějších vztahů.

Pracovní aktivity zahrnují práci odsouzených potřebnou k zajištění každodenního provozu věznice (úklidy ubytoven, brigády v rámci věznice např. malování) a vlastní pracovní zařazení. Odsouzení mohou být pracovně zařazení na vnitřních pracovištích věznice (na úklidu, v údržbě, ve skladu, v kuchyni, v rozvozu stravy odsouzeným nebo jako pečovatelé u imobilních odsouzených). Splňují-li odsouzení kritéria pro pracovní zařazení na některé vnitřní pracoviště, je povinností odsouzeného pracovat. Zaznamenali jsme vyšší zájem vnějších zaměstnavatelských subjektů o zaměstnání odsouzených. Jejich poptávce se v rámci možností věznice snažíme vyjít vstříc. 

Vzdělávacími aktivitami se rozumí vzdělávání organizované školským zařízením, vedené zaměstnancem oddělení výkonu trestu či vzdělávání v korespondenčních kurzech. Ve Věznici Karviná nabízejí odborní zaměstnanci tyto vzdělávací aktivity: základy práce na PC, anglický jazyk, výuka psaní úřední korespondence podle ČSN, zeměpisně – přírodovědný kroužek. 

Další formou rozvoje odsouzených je možnost navštěvovat zájmové a speciálně výchovné aktivity. Speciálně výchovné aktivity jsou zaměřeny na rozvoj zejména sociálních dovedností, společenského chování, rozšiřování právního vědomí a zvládání stresu. Jmenujme komunikační dovednosti, biblioterapie, základy interpersonální komunikace, program aktivního stylu života, zvládání stresu a napětí pomocí AVS přístrojů, hudební relaxace, duchovní aktivity pod vedením kaplanů věznice. 

Jako v jedné z mála věznic v ČR je ve Věznici Karviná 2x ročně realizován program Zastav se, zamysli a změň se. Velké oblibě u odsouzených se těší zájmové aktivity – encyklopedické poznávání, modelářský kroužek (vč. práce v keramickém ateliéru), tvořivé dovednosti, stolní společenské hry, sudoku, hudební kroužek, filmový klub, motokroužek, sportovní hry a posilovna.

Uplatňování speciálních výchovných postupů u odsouzených:

  • Individuální formy práce – intervence (krizové, ventilační, poradenské, abreakční, informativní), diagnostická vyšetření, stanovování programu zacházení, vyšetření, individuální postupy, sociálně právní poradenství, rozpravy s duchovním, pracovní terapie.
  • Skupinové formy práce kognitivně-behaviorální techniky, besedy, přednášky a setkání se sociálními kurátory, pracovníky Probační a mediační služby ČR, pracovníky sdružení Renarkon a dalšími hosty.

Z programu zacházení

Karviná, 27.05.2011 (VS ČR) V dubnu a květnu letošního roku byly zakončeny 5. cykly Programu Zastav se, zamysli se, změň se (3Z) a Programu 213. Jedná se o speciálně-výchovné aktivity, které jsou určeny vybraným skupinám odsouzených v dozoru a ostraze. Oba programy fungují formou uzavřené skupiny pod vedením lektorských dvojic z řad odborných zaměstnanců oddělení výkonu trestu. Náplň programů je zaměřena na práci s trestnou činností, přijetím viny a trestu a na prevenci recidivy trestné činnosti. 

Program 3Z je určen odsouzeným s převážně majetkovou trestnou činností, kteří se připravují na případné podmíněné propuštění nebo propuštění po odpykání trestu odnětí svobody. Program 3Z je v současnosti realizován v 16 věznicích ČR. Program 3Z probíhá 2x ročně, ve Věznici Karviná jím prošlo za dobu jeho trvání od podzimu 2008 celkem 43 odsouzených. Do programu se hlásí dobrovolní zájemci, pro vybrané členy skupiny je účast již povinná. 

Program 213 je původní projekt, který vytvořil tým odborných zaměstnanců Věznice Karviná a je proto zatím ojedinělý v rámci VS ČR. Je určen odsouzeným za zanedbání povinné výživy. Přestože veřejností je vnímáno zanedbání povinné výživy jako lehčí trestný čin a často je tato trestná činnost bagatelizována, nový trestní zákon č. 40/2009 Sb. výrazně zpřísnil trestní sazbu a to až na 5 let odnětí svobody. Program 213 byl poprvé realizován na jaře 2009, do současnosti má 51 absolventů. Stal se povinnou aktivitou programu zacházení pro všechny odsouzené z Věznice Karviná odpykávající zde trest odnětí svobody za zanedbání povinné výživy. 

Další přínosnou aktivitou programu zacházení se stalo dluhové poradenství pod názvem Dluhy a jejich řešení, vedené sociálním pracovníkem. 4 proběhlých cyklů se zúčastnilo celkem 25 odsouzených v dozoru. 

Zpracovala: Mgr. Kateřina Uhlářová, speciální pedagog