Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Do prostoru věznice mohou být vpuštěny pouze osoby s platnýmy doklady (občanský průkaz, cestovní pas). Vstup do věznice je zakázán osobám podnapilým nebo pod vlivem jiných omamných a psychotropních látek. 

Při příchodu do věznice je povinen návštěvník odložit všechny nedovolené předměty a zavazadla do schránky umístěné na hlavním vstupu do věznice. Vstup je povolen jen s věcmi bezprostředně souvisejícími s účelem návštěvy (např. balíček, věci povolené vychovatelem apod.). Poté je u návštěvníka provedena prohlídka za pomocí detekčního rámu, ručního detektoru kovů a prohlídka věcí pomocí rentgenového zařízení za účelem zjištění, zda u sebe návštěvník nemá nedovolené předměty. Po této prohlídce je návštěvník předveden na návštěvní místnost. Návštěvníci, kteří se odmítnou podrobit prohlídce a nebo nebudou respektovat pokynu službu konajících příslušníků, nebudou do věznice vpuštěni.

Nedovolené předměty jsou

Zbraně a střelivo, mobilní telekomunikační a radiokomunikační technika, záznamová a výpočetní technika a její součásti, datové nosiče, návykové látky včetně rostlin či jejich částí nebo chemikálie k jejich přípravě, jedy, výbušné nebo pyrotechnické látky, výbušné předměty, alkoholické nápoje, tiskoviny nebo materiály propagující národnostní, etnickou, rasovou, náboženskou nebo sociální nesnášenlivost, fašismus, komunismus a podobná hnutí, násilí a hrubost a také tiskoviny, nebo jiná média obsahující popis výroby a použití návykové látky, jedu, výbušniny, zbraně a střeliva.

Chování návštěvníků v prostorách věznice a na návštěvní místnosti

Se vstupem do střeženého prostoru věznice se zakazuje návštěvníkům navazovat jakékoliv nepovolené styky s odsouzenými. Po celou dobu se návštěvníci řídí pokyny předvádějících příslušníků VS ČR. Při nedodržení těchto pokynů se návštěvník vystavuje riziku neuskutečnění návštěvy. 

V návštěvní místnosti se všichni přítomní chovají slušně a ohleduplně k ostaním osobám. Zaměstnanec věznice je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit, jestliže odsouzený nebo návštěvníci přes upozornění porušují pořádek, kázeň nebo bezpečnost ve věznici. V průběhu návštěvy je zakázáno kouřit, odsouzeným je zakázáno konzumovat potraviny a nápoje. Předávání jakýchkoliv věcí mezi návštěvou a odsouzeným není povoleno, s výjimkou věcí povolených vychovatelem. Předání nárokového balíčku je možné na základě platného potvrzení o právu na přijetí balíčku. Při návštěvě lze odsouzenému předat balíček obsahující oděv a prádlo za účelem jeho výměny. Fyzický kontakt mezi návštěvou a odsouzeným je omezen na přivítání a rozloučení realizované společensky uznávanou formou. Jakýkoliv další fyzický kontakt není povolen a bude důvodem k napomenutí zaměstnancem věznice a při opakování tohoto jednání k ukončení návštěvy.