Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Realizace návštěv pro obviněné

Návštěvy jsou realizovány ve všední dny pondělí až středa v čase od 7:30 hod. do 14:30 hod. Obviněný má právo na přijetí návštěvy v počtu nejvýše 4 osob jednou za 2 týdny v trvání devadesáti minut. V odůvodněných případech může ředitel věznice povolit přijetí návštěvy i většího počtu osob nebo za dobu kratší než 2 týdny, případně na dobu delší než devadesát minut. Do počtu osob, jež mohou obviněného současně navštívit, se započítají i nezletilé děti, které se však mohou návštěvy zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

U obviněných, u nichž je důvodem vazby obava, že budou mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, bez zbytečného odkladu stanoví podmínky pro uskutečnění návštěvy, kterými jsou zejména termín návštěvy, okruh osob a přítomnost orgánu činného v trestním řízení, v přípravném řízení státní zástupce, v řízení před soudem příslušný soudce. Nejsou-li u obviněných, u nichž je důvodem vazby obava, že budou mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, splněny výše uvedené podmínky, Vězeňská služba návštěvu neumožní. U osob v předběžné, vydávací nebo předávací vazbě stanoví podmínky pro uskutečnění návštěvy, v rámci předběžné vazby státní zástupce, v rámci vydávací nebo předávací vazby příslušný soudce. Obviněný má právo přijímat ve věznici návštěvy obhájce neomezeně.

Obviněný má právo přijímat ve věznici návštěvy advokáta, který ho zastupuje v jiné věci, jestliže orgán činný v trestním řízení, je-li obviněný ve vazbě z obavy, že budou mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, nestanoví jinak. V případě, že je třeba ověřit podpis obviněného, může se takové návštěvy zúčastnit i notář.

V odůvodněných případech může ředitel vazební věznice rozhodnout, že z bezpečnostních důvodů se návštěva uskuteční v místnosti, kde je návštěvník od obviněného oddělen přepážkou.

Návštěvy obviněných probíhají v místnostech k tomu určených za přítomnosti orgánů Vězeňské služby, případně též orgánu činného v trestním řízení. Návštěvy se uskutečňují v pracovních dnech (od pondělí do středy), v denní době v návštěvní místnosti věznice, která je za tímto účelem vhodně upravená a vybavená. Zaměstnanec Vězeňské služby je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit, jestliže obviněný nebo návštěvníci přes upozornění porušují vnitřní pořádek nebo ohrožují bezpečnost ve věznici. Stejná oprávnění má, jde-li o návštěvu u obviněných ve vazbě z důvodu § 67 odst. 1 písm. b) trestního řádu, přítomný orgán činný v trestním řízení, jestliže v průběhu návštěvy zjistí, že dochází nebo má dojít k maření objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání.

Vstup do prostor věznice vyhrazených pro provádění návštěv obviněných se návštěvníku staršímu 15 let umožní po předložení platného občanského průkazu, pasu nebo jiného průkazu totožnosti, vydaného cizím státem, který ČR uznává (doklad musí být vydán příslušným správním úřadem s údaji o jménu, příjmení a datu narození, opatřený fotografií - např. řidičský průkaz, zbrojní průkaz, povolení k pobytu). Vstup na základě potvrzení o ztrátě občanského průkazu se neumožní, pokud není opatřeno fotografií. Od 01.07.2024 se vstup do vazební věznice za účelem návštěvy umožní také prostřednictvím eDokladu. Těhotným ženám, osobám starším, tělesně postiženým nebo s malými dětmi se umožní návštěva přednostně. Návštěvníci jsou povinni se do vazební věznice dostavit s dostatečným časovým předstihem před počátkem návštěvy s obviněným, v souvislosti s realizací vstupních procedur návštěvníků.

Po příchodu do vazební věznice je návštěvník povinen odložit všechny nedovolené předměty a zavazadla do schránky umístěné na hlavním vstupu do věznice. Vstup je povolen jen s věcmi bezprostředně souvisejícími s účelem návštěvy (např. balíček, věci povolené vrchním dozorcem apod.). Poté je u návštěvníka provedena prohlídka za pomocí detekčního rámu, ručního detektoru kovů a prohlídka věcí pomocí rentgenového zařízení za účelem zjištění, zda u sebe návštěvník nemá nedovolené předměty. Po této prohlídce je návštěvník předveden do návštěvní místnosti. Návštěvníci, kteří se odmítnou podrobit prohlídce anebo nebudou respektovat pokyny službu konajících příslušníků, nebudou vpuštěni do vazební věznice, stejně tak v případě, že budou návštěvníci pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky.

Po dobu přítomnosti návštěvníků v prostorách vazební věznice, jsou návštěvníci povinni se řídit pokyny příslušníků či zaměstnanců Vězeňské služby ČR, v opačném případě může dojít k neuskutečnění návštěvy.

Návštěvníci se s obviněnými mohou přivítat a rozloučit běžným společenským způsobem. Intimní kontakt není v průběhu standardních návštěv povolen. Během realizace návštěv jsou obvinění a návštěvníci povinni dodržovat zásady slušného jednání. Nesmějí odevzdávat nebo přijímat peníze, dopisy nebo jiné věci, s výjimkou věcí povolených ředitelem věznice nebo jím pověřeným zaměstnancem Vězeňské služby ČR. V průběhu standardní návštěvy je povolen osobní kontakt mezi obviněným a nezletilým dítětem (pochování apod.)

Zaměstnanec Vězeňské služby ČR je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit, jestliže obviněný nebo návštěvníci přes upozornění porušují pořádek, kázeň nebo bezpečnost vazební věznice.

Návštěvy jsou prováděny v místnosti k tomu určené, která je vybavena zákonnými předpisy související s výkonem vazby, dále je vybavena automatem pro drobné občerstvení a dětským koutkem.