Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Ve Vazební věznici Praha – Ruzyně působí: 

jako vězeňští duchovní – kaplani

 • Mgr. Daniel Pfann (Českobratrská církev evangelická) – koordinátor duchovní služby
 • Dr. Ing. Ladislav HERYÁN, Th.d. (Římskokatolická církev)
 • Mgr. Andrei Ioan DANCIU (Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku)

jako dobrovolní duchovní

 • Mgr. Tomáš CEJP (Českobratrská církev evangelická)
 • Josef CEPL (Církev adventistů sedmého dne)
 • Mgr. Hana LUKÁŠOVÁ (Římskokatolická církev)
 • Ing. Lazhar MAAMRI (Islámská nadace v Praze)
 • Martina JEZL MARYŠKOVÁ (Církev bratrská)
 • Marek PECHA (Náboženská společnost Svědkové Jehovovi)
 • Ing. Pavel RAŠKA (Náboženská společnost Svědkové Jehovovi)
 • MgA. Čestmír SUŠKA (Církev bratská)

Práce s obviněnými na odděleních výkonu vazby

Oba kaplani provádějí individuální rozhovory, rozhovory ve skupinách, pobožnosti s čtením z Bible a zpěvem, diskuze o křesťanství a náboženských otázkách i diskuze civilnějšího charakteru, realizují vánoční a velikonoční bohoslužby pro obviněné, ale i odsouzené. Mimo to organizují také návštěvy kaple individuální (k meditaci, modlitbě, poslechu duchovní hudby, zpovědi, zapálení svící za zemřelé) a skupinové (k bohoslužbám, rozhovorům a diskuzím o křesťanství a náboženských otázkách, promítání filmů s duchovní tématikou, zapůjčování literatury).

Práce s odsouzenými na odděleních výkonu trestu odnětí svobody

Podobně jako u obviněných jsou velmi důležité individuální rozhovory také v oddělení výkonu trestu. Větší důraz je zde však kladen na práci ve skupinách. Oba kaplani spolu se speciální pedagožkou vedou přípravný seminář k přijímacím zkouškám pro uchazeče o studium na KTF UK.

Oddělení výkonu trestu pro ženy v objektu v Řepích

Jednou týdně dochází do objektu kaplan Mgr. Daniel Pfann a koná pravidelné pastoračně-terapeutické rozhovory, pravidelnou společnou duchovní aktivitu „Biblická hodina“ a organizuje návštěvy klášterního kostela. Již několik let vede pěvecký sbor Řepský kvítek, v jehož rámci probíhá nácvik písní.

Oddělení výkonu trestu pro ženy v objektu Velké Přílepy

Prakticky každý týden se zde koná společná duchovní aktivita, která je dlouhodobě oblíbená a hojně navštěvována. Mimo to probíhají pravidelné individuální pastoračně-terapeutické rozhovory. Na zajišťování duchovní služby se v tomto oddělení podílí především dobrovolný duchovní Josef Cepl, Martina Jezl Maryšková a příležitostně dle potřeby také Mgr. Tomáš Cejp. 

Podobně jako u osob obviněných, tak i v případě osob ve výkonu trestu, přispívá práce a služba duchovních kromě jiného také ke snižování napětí u vězněných osob, zlepšování jejich vzájemných vztahů i vztahů s personálem a plní funkci prevence výjimečných událostí. Kaplanská služba má svou funkci také v poloze povzbuzení, útěchy a též napomenutí, povzbuzení ke změně životní orientace, pozvání k Dobrému (pozitivní motivace) a naopak duchovní rozhovory mohou mít též funkci ventilační. V neposlední řadě je snahou duchovních vést osoby ve vězení ke změně jejich přístupu k plnění vlastních povinností a připravovat je tak na život po propuštění. Kaplani pravidelně konzultují svoji práci jak s personálem na jednotlivých odděleních, tak s příslušnými specialisty (pedagogy, psychology, sociálními pracovnicemi). 

O duchovní službu ve VV Praha – Ruzyně je velký zájem. Duchovní mají svou činností vliv na duchovní, ale i duševní rozpoložení vězněných osob. O zajištění duchovní služby, plánovaných akcích, atd. je průběžně informováno vedení vazební věznice. Ve zdejší vazební věznici má duchovní služba velmi dobré podmínky pro svou práci, kaplani mají podporu vedení vazební věznice i určitý respekt u vedoucích jednotlivých oddělení (zejména OVV a OVT). 

Mgr. Daniel Pfann