Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Aplikace nové právní úpravy ochrany oznamovatelů v podmínkách Vězeňské služby České republiky

S účinností od 1. 8. 2023 zřídila Vězeňská služba České republiky (dále jen „Vězeňská služba“), jako povinný subjekt, k provedení zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, tzv. vnitřní oznamovací systém pro oznámení protiprávního jednání a určila jako osobu odpovědnou za přijímání a vyřizování oznámení o protiprávním jednání (dále jen „prošetřovatel“) JUDr. Jaroslava Grubera, který současně vykonává funkci ombudsmana Vězeňské služby.

Prošetřovatel přijímá a vyřizuje oznámení, které podal příslušník nebo zaměstnanec Vězeňské služby nebo osoba vykonávající ve Vězeňské službě dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž, tedy osoba, která pro Vězeňskou službu jako povinný subjekt vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „oznamovatel“).

Anonymní podání nejsou považována za oznámení ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů a prošetřovatel je neprošetřuje.

Kontaktní údaje:

Prošetřovatel
Vězeňská služba České republiky
Generální ředitelství
Soudní 1672/1a
140 67 PRAHA 4

Vnitřní oznamovací systém

Oznámení lze učinit:

 • písemně
 1. v listinné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb doručených na adresu prošetřovatele; na obálku je vhodné uvést „OTEVŘE PROŠETŘOVATEL“,
 2. v listinné podobě předáním zalepené obálky označené na místě adresáta pouze textem „PROŠETŘOVATEL“ na podatelně Generálního ředitelství,
 3. prostřednictvím elektronické adresy whistleblowing@grvs.justice.cz
 • ústně
 1. telefonicky na telefonním čísle +420 244 024 670
 2. osobně během domluvené osobní schůzky v kanceláři prošetřovatele

V případě nepřítomnosti prošetřovatele je určena pro příjem oznámení a vyrozumění oznamovatelů o přijetí oznámení Ing. Kateřina Felix.

Prošetřovatel a v době jeho nepřítomnosti určená osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dnů od jeho přijetí.

Kdo je oprávněn oznámení učinit

Oznámení může učinit pouze

 • příslušník Vězeňské služby
 • zaměstnanec Vězeňské služby (včetně zaměstnance na dohodu o práci konanou mimo pracovní poměr)
 • osoba vykonávající ve Vězeňské službě dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž
Náležitosti oznámení

Dle § 2 zákona o ochraně oznamovatelů musí oznámení obsahovat:

 • jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, a
 • informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít ve Vězeňské službě, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem služby, práce, dobrovolnické činnosti, odborné praxe nebo stáže ve Vězeňské službě
Co se rozumí protiprávním jednáním

Poznatek o jednání příslušníka nebo zaměstnance Vězeňské služby, ke kterému došlo anebo má dojít a které

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie podle článku 325 Smlouvy o fungování Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu podle článku 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
Ochrana oznamovatele

Prošetřovatel je povinen zajistit ochranu identity oznamovatele tak, aby v souvislosti s učiněným oznámením a jeho vyřizováním bylo zaručeno, že proti oznamovateli nebude ze strany povinného subjektu přikročeno k žádným odvetným opatřením. Zpracování osobních údajů oznamovatele je prováděno za účelem naplnění zákonné povinnosti uložené povinnému subjektu a je tedy v souladu s příslušnými právními předpisy.

Hodnověrnost a důsledky podaného oznámení

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká, a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít nesporný důvod se domnívat, že jím oznamované skutečnosti jsou hodnověrné a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé, neboť takové jednání může být hodnoceno jako přestupek a může být dle § 23 zákona o ochraně oznamovatelů sankcionováno.

Lhůty

7 dnů – zaslání informace oznamovateli o přijetí oznámení
30 dnů – vyřízení oznámení (lze až dvakrát prodloužit o 30 dnů)

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

Jestliže oznamovatel nabyde přesvědčení, že by prošetřovatel s ohledem na předmět oznámení či vztah k osobě, vůči níž oznámení směřuje, mohl být při vyřizování podjatý, může oznámení učinit prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, který je dostupný zde.

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti rovněž slouží k oznamování protiprávního jednání nesouvisející s činnostní agendou náležející do působnosti Vězeňské služby.

 

Více informací ve vztahu k ochraně oznamovatelů naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.