Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Justiční pohledávky daňové

Pokud Vám v minulosti vznikl dluh na daňových povinnostech, pravděpodobně se od té doby navýšil o úroky, penále, pokuty, případně náklady na exekuční řízení. V rámci Milostivého léta stát toto příslušenství při splnění určitých podmínek odpustí. V případě tzv. justičních pohledávek se mimo jiné jedná o náklady výkonu vazby, náklady spojené s výkonem vazby, náklady výkonu trestu, náklady spojené s výkonem trestu a škody způsobené vězeňské službě v průběhu výkonu vazby či výkonu trestu.

Které dluhy lze odpustit?

Odpuštění se týká příslušenství k nedoplatkům daní, které vymáhají finanční úřady, celní úřady, soudy, vězeňská služba a ministerstvo financí. Odpustit lze jak příslušenství k dluhům, kterou jsou již v exekuci, tak i příslušenství k pohledávkám, na něž dosud exekuce neprobíhá – stačí, že jsou vyměřeny.

Podmínkou odpuštění příslušenství je, že:

 • daňový nedoplatek existoval již před 30. 9. 2022,
 • pohledávka není vymáhána soudním exekutorem,
 • původní dluh bude uhrazen v zákonném termínu

Zjištění výše dluhu

Nejprve si ověřte, zda je u Vás evidován dluh na daňových povinnostech a o jaký konkrétní dluh se jedná. To lze udělat dvěma způsoby:

 • elektronicky – žádost odeslat prostřednictvím e-mailové komunikace či datovou schránkou,
 • pomocí písemné žádosti,
 • za žádost je nutno uhradit správní poplatek 100 Kč.

V žádosti o výpis evidovaných pohledávek je třeba uvést příslušnou věznici, ze které jste byl propuštěn a v níž evidují vaše dluhy.  

Žádost o odpuštění příslušenství

Pro odpuštění příslušenství je nutné podat žádost. Pokud tedy dotazem na konkrétní věznici zjistíte, že máte na daňových povinnostech dluh a znáte jeho výši, je třeba požádat o odpuštění příslušenství. Žádost je třeba opět podat věznici, u které je příslušný nedoplatek či příslušenství evidováno či vymáháno v exekuci. Přípustné jsou tyto formy:

 • prostřednictvím datové schránky
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
 • e-mailem s elektronickou kopií dokumentu obsahující sken vlastnoručního podpisu
 • v listinné podobě (doporučeným dopisem)
 • ústně do protokolu ve věznici

Po uhrazení dluhu jednorázově (do 5 000 Kč) je potřeba o odpuštění příslušenství (nákladů exekuce) požádat, použijte vzor uvedený na stránkách věznice (ML III_2023_zadost_prislusenstvi_jednorazove).

Pokud chcete pro placení dluhu využít splátky (částka dluhu dosahuje 5 000 Kč a výše), použijte vzor zveřejněný na stránkách věznice (ML III_2023_zadost_prislusenstvi_splatky nebo ML III_2023_zadost_dluh_splatky_bez_exekuce).

Upozornění:
 • pokud nepožádáte o využití Milostivého léta, ale pouze provedete platbu, věřitel-věznice nemusí tento postup uznat a k odpuštění příslušenství nedojde!
 • žádost je třeba podat i v případě, že nedoplatek na dani byl plně uhrazen do 30. 6. 2023 a k úhradě zbývá jen související příslušenství. V takové situaci však již není třeba nic hradit,
 • v žádosti je třeba jednoznačně uvést, kterého konkrétního nedoplatku se žádost týká (konkrétní odkaz na čj. rozhodnutí ředitele věznice),
 • žádost musí být doručena správci daně nejpozději 30. 11. 2023; doporučujeme podat žádost co nejdříve,
 • pokud nebude možné žádosti vyhovět, správce daně o tom dlužníka vyrozumí.
Automatický zánik bagatelních nedoplatků na dani či příslušenství daně
 • pokud nedoplatek na dani či souvisejícím příslušenství nedosahuje 200 Kč a zároveň součet daňových nedoplatků u jednoho správce daně nepřekračuje 1 000 Kč, stát odpustí dluh automaticky a není třeba podávat žádost,
 • i v těchto případech ale platí, že zanikají pouze dluhy, u nichž nedoplatek vznikl do 30. 9. 2022 a není vymáhán soudním exekutorem.
Úhrada nedoplatku

Nedoplatek lze uhradit dvěma způsoby:

 • pokud výše dluhu na dani nepřesahuje 5 000 Kč, je třeba jej zaplatit najednou, a to do 30. 11. 2023 (v tento den musí být připsáno na účet správce daně)
 • v případě vyššího dluhu lze dluh splatit buď jednorázově (také do 30. 11. 2023) anebo ve 12 splátkách.
Úhrada ve splátkách:

Záměr využít splátky je třeba zmínit již v samotné žádosti o odpuštění příslušenství (lze ji podat i samostatně, spolu s touto žádostí). Pokud o možnost splátek dlužník nepožádá, dluh je třeba zaplatit najednou, do 30. 11. 2023. O schválení žádosti dlužníka správce daně nemusí informovat, dlužník je vyrozuměn ovšem vždy v případě, že dluh nelze ve splátkách hradit. Pokud se dlužník domnívá, že správce daně zamítl žádost o splátky neoprávněně, může proti rozhodnutí podat opravný prostředek (odvolání či námitku).

 • výše prvních jedenácti splátek se stanoví jako 1/12 nedoplatku zaokrouhleného na celé koruny nahoru; dvanáctá splátka činí zbytek rozhodného nedoplatku,
 • splátka se hradí vždy na konci každého měsíce počínaje 30. 11. 2023 a konče 31. 10. 2024,
 • v den splatnosti musí být částka připsána na účet správce daně,
 • připadne-li poslední den příslušného kalendářního měsíce na sobotu, neděli nebo svátek, posouvá se splatnost na nejbližší následující pracovní den.

Upozornění: pokud se dlužník s úhradou splátky opozdí nebo uhradí jinou výši splátky, právo na odpuštění nedoplatku na příslušenství daně zanikne. Již uhrazené splátky budou použity na snížení nedoplatku, avšak příslušenství bude muset být doplaceno v plné výši. Správce daně o této situaci dlužníka vyrozumí.

více na: https://milostiveleto.cz

Zdroj: Člověk v tísni, www.jakprezitdluhy.cz,