Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Hlavním cílem existence a terapeutického zacházení s klienty SpO je snížení rizika recidivy klienta, a v tomto smyslu tedy ochrana potenciální oběti. Znamená to zvýšení schopnosti klienta žít po propuštění samostatně a legálně v kontextu našeho společenského systému a převzetí odpovědnosti za vlastní způsob života. V tomto smyslu pracuje SpO v zájmu ochrany společnosti. 

Klienty SpO jsou odsouzení dospělí muži s duševní poruchou a poruchou chování, kteří se v minulosti dopustili násilného chování. Z diagnostického hlediska se jedná o odsouzené s poruchou osobnosti, zejména dissociální a smíšenou. Tato kategorie odsouzených působí v běžných podmínkách výkonu trestu jako soustavní narušovatelé, nepříznivě ovlivňují sociální atmosféru kolektivů odsouzených. Častěji vystupují agresivně a netolerantně ve vztahu ke spoluodsouzeným, vůči personálu věznice i vůči uplatňovaným normám. Dostávají se snadno a lehce do interpersonálních konfliktů a velmi často bez zjevné příčiny projevují nespokojenost. Ve zvýšené míře se u nich v anamnéze vyskytuje abúzus alkoholu či jiných drog, ve výkonu trestu mají zvýšenou tendenci ke zneužívání léčiv, vykazují častěji psychické i somatické potíže, častěji se sebepoškozují. Motivace je především krátkodobého rázu, myšlení a jednání se týká především přítomnosti, význam budoucnosti je přehlušen zájmem o aktuální stav, a tím i důsledky jejich jednání nenesou žádoucí korektivní náboj. Obtížně zvládají konfliktní a náročné životní situace, častěji volí úniková řešení od problémů. Často mají ochablé či vůbec nevytvořené pracovní návyky. Ve vztahu ke společnosti se jedná o velmi rizikové a nebezpečné jedince. 

Kapacita SpO je 21 lůžek. Celkem se terapeutického programu v roce 2009 zúčastnilo 13 odsouzených. Odsouzení z SpO jsou ubytováni v jednom samostatném kolektivu maximálně po třech na jedné ložnici. V rámci SpO, jež tvoří samostatný celek prostorů, je k dispozici kulturní místnost, terapeutická místnost (viz.foto), kuřárna, kuchyňka a sociální zařízení. SpO dále využívá společných prostor VV Liberec – vycházkový dvůr, posilovnu, tělocvičny VV a dílnu pro pracovní terapii. 

Terapeutický pobyt na SpO trvá zpravidla 12 měsíců (v odůvodněných případech déle) a je strukturován stabilním denním režimem a aktuálně upravován týdenním plánem aktivit. Povinnosti a práva odsouzených na SpO vyplývají z obecně právních norem pro standardní výkon trestu odnětí svobody. Specifikem výkonu trestu na SpO je pak skutečnost, že každý odsouzený musí týdně splnit povinných 21 hodin aktivit terapeutického programu. Tyto aktivity jsou členěny na taxativní (řízené, povinné) a netaxativní (nepovinné, volitelné, dobrovolné). Terapeutické a edukativní (vzdělávací) aktivity tvoří přibližně jednu polovinu terapeutického programu, druhou polovinu pak tvoří aktivity pracovní, volnočasové a sebeobslužné.