Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Město Liberec leží v liberecké kotlině mezi Ještědským hřbetem a Jizerskými horami. Leží blízko trojmezí státních hranic s Německem a Polskem. Jeho historie sahá do doby, kdy těmito místy vedly obchodní cesty do Německa a Polska. Jelikož přechod Ještědského hřebene byl pro obchodníky se zbožím příliš náročný, bylo nutné vytvořit místo pro odpočinek. Liberec tedy vznikal jako otevřená tržní obec. První zmínky o městě jsou z roku 1352 a v první polovině 16. století se postupně změnilo na poddanské městečko. Liberec býval druhým největším městem v Čechách. Byly zde 3 konzuláty, 50 textilních továren a 60 továren kovoprůmyslu.

V současné době nabízí Liberec řadu turistických zajímavostí. Město se pyšní mnoha významnými budovami, například radnicí, divadlem F. X. Šaldy, Severočeským muzeem, rozhlednou Ještěd, odpočinkovým centrem Babylon a dalšími kulturními a historickými památkami. Mezi významné stavby se zcela jistě řadí i budova vazební věznice, která spolu s moderním justičním palácem a státními zastupitelstvími tvoří ucelený komplex poskytující zázemí všemu, co s výkonem spravedlnosti souvisí.

Vazební věznice byla postavena podle plánu vrchního stavebního rady Johanna Kaura v toskánském slohu v roce 1877. V minulosti sloužila vazební věznice pouze k účelu výkonu vazby. Dnes je vazební věznice detenčním zařízením sloužícím jak pro výkon vazby, tak pro výkon trestu odnětí svobody. V souvislosti s touto změnou, vyvstala potřeba vytvoření větší ubytovací kapacity. Vazební věznice prošla náročnou rekonstrukcí, na jejímž konci stojí historická budova s moderním vnitřním vybavením, odpovídající beze zbytku dnešním vysokým nárokům. V současné době tvoří ubytovací kapacitu 87 míst na oddělení výkonu vazby a 225 míst na oddělení výkonu trestu.

Provoz věznice zajišťují jednotlivá oddělení (ekonomické, logistiky, personální atd.). Na zajišťování vnitřní a vnější bezpečnosti se podílí zejména oddělení vězeňské a justiční stráže, které rovněž zajišťuje eskorty všeho druhu. V posledních letech dochází ke stabilizaci počtu eskort jak k soudům, tak i do zdravotnických zařízení. Větší výkyvy nezaznamenává ani počet přepravovaných vězněných osob v souvislosti s mezikrajovými eskortami. Vzhledem k poloze věznice, která se nachází v bezprostřední blízkosti centra města Liberce, je otázka bezpečnosti jednou z klíčových. Systém moderních bezpečnostních prvků zajišťuje maximální bezpečnost uvnitř i vně objektu věznice. Mechanické překážky v kombinaci s elektronickým a monitorovacím systémem, detekční rámy a rentgenové zařízení minimalizují bezpečnostní rizika.

Podíl na bezpečnosti uvnitř věznice má rovněž oddělení výkonu vazby a trestu, které se zároveň podílí na organizování činností obviněných a odsouzených. Náročnost dnešní doby přináší i nárůst trestných činů páchaných narušenými osobami, které vyžadují specifický přístup. I vazební věznice dokázala zachytit tento narůstající trend a vybudovala specializované oddělení pro odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování, kteří jsou zařazeni do věznice s dozorem. V měsíci listopadu 2008 bylo toto oddělení uvedeno do provozu. Kapacita vazební věznice se navýšila na 373 míst. Po legislativní úpravě podlahové plochy má vazební věznice aktuálně kapacitu 312 míst.

Současný trend klade důraz nejen na kvalitu ubytování, ale zvyšují se i nároky na kvalifikaci zaměstnanců. Dnes již prakticky není možné zaměstnat nikoho, kdo nesplňuje minimálně úplné střední vzdělání. Ve vazební věznici pracuje bezmála 280 zaměstnanců, přičemž 73% tvoří příslušníci a 27% občanští zaměstnanci. Práce s obviněnými a odsouzenými je psychicky velmi náročná a proto dnes, více než kdy jindy, kladen velký důraz na výchovu a celoživotní vzdělávání vězeňského personálu. Ve výčtu studijních aktivit nelze skončit pouze doplňováním vzdělání. Nezbytnou nutností se stává účast na různých odborných kurzech pořádaných zejména Akademií VS ČR ve Stráži pod Ralskem.

S ohledem na účinnost novely zákona o výkonu vazby se významně zvýšily nároky na odborný personál, který musí být připraven nabídnout každému z obviněných některý z preventivně – výchovných, vzdělávacích, sportovních, zájmových, kulturních a duchovenských programů. Vazební věznice se může pyšnit týmem, který zahrnuje speciální pedagogy, psychology, sociální pracovníky, vychovatele, vrchní dozorce a pedagogy volného času, kteří pro obviněné připravují různé skupinové aktivity. K těmto aktivitám slouží dvě tělocvičny, posilovna, kulturní místnosti, modelářská a keramická dílna, ale i kaple. Zvláštní pozornost je věnována mladistvým, kteří mají dokončené zvláštní nebo základní vzdělání. Pod vedením speciálních pedagogů a vychovatele pro mladistvé se zdokonalují v psaní mateřským jazykem, v matematice, ale i v dalších základních dovednostech v životě nezbytných.

Aktivity přispívají ke snižování vnitřního napětí obviněných a nepochybně pozitivně ovlivňují výskyt agresivních projevů. Cílem aktivit obviněných je smysluplně vyplnit čas a přispět tak alespoň částečně k omezení patologických jevů ve výkonu vazby.

Jak jsme již zmiňovali, součástí vazební věznice je také výkon trestu. I zde se tým odborníků stará o vytvoření podmínek, které usnadňují návrat odsouzených do běžného občanského života. Podstatnou složkou práce s odsouzenými je i jejich zaměstnávání. V rámci již zmíněné rekonstrukce, byla vytvořena pracoviště uvnitř objektu věznice, kde je v současné době zaměstnáno zhruba 30 odsouzených. Další desítky odsouzených pracují na vnějších nestřežených pracovištích nebo na pracovištích s volným pohybem. Ve vnitřním provozu věznice je zaměstnáno téměř 40 odsouzených. Průměrná zaměstnanost odsouzených se pohybuje okolo 80 %. Zájem firem o zaměstnávání odsouzených neustále narůstá. Nezbytnou součástí vazební věznice je i kvalitní knihovna sloužící potřebám obviněných i odsouzených. Knihovna obsahuje vedle literatury právnické, o kterou je největší zájem, i literaturu s vážným obsahem. Nedílnou součástí knihovny jsou i díla cizojazyčná (např. v polštině, ukrajinštině, romštině apod.).

Zaměstnanci vazební věznice realizují i další typy speciálních výchovných postupů, z nichž mezi nejoblíbenější patří zejména extramurální aktivity. Na základě spolupráce s Magistrátem města Liberce tak pravidelně vyráží skupina předem pečlivě prověřených a vybraných odsouzených v doprovodu zaměstnanců z vazební věznice a podílí se na údržbě městských pozemků a likvidaci černých skládek ve městě. Odsouzení spolu s vychovateli, speciálními pedagogy nebo psychology navštěvují také i kulturní akce, avšak výjimkou nejsou ani sportovní utkání, ZOO nebo botanické zahrady.

Také opuštění věznice v souvislosti s návštěvou nebo přerušení trestu má jistě velmi kladný motivační efekt a zároveň pomáhá udržovat odsouzeným sociální vazby s rodinami a blízkými.

Do programu zacházení musíme zařadit též vzdělávací, speciální výchovné a zájmové aktivity. Ve vzdělávacím programu zacházení je kromě výuky cizího jazyka zahrnut i kurz přírodních a historických zajímavostí. V oblasti speciální výchovné aktivity se zejména psychologové zaměřují na individuální terapii dle potřeb a aktuálních stavů odsouzených.

V oblibě nezůstávají stranou ani zájmové aktivity a to zejména práce v keramické dílně, sportovní aktivity, kondiční cvičení a práce na PC. Aktualizaci programů zacházení provádějí speciální pedagogové nejen s ohledem na závěry jednotlivých vyhodnocení programů, ale též s přihlédnutím k aktuálním změnám potřeb odsouzeného.

Tradici ve vazební věznici má rovněž duchovní služba, kterou využívají jak obvinění, tak odsouzení. Těžiště duchovní služby je v pastoračních rozhovorech, v bohoslužbách a skupinových aktivitách., které zajišťuje kaplan. Kaplan dále spolupracuje se zdejšími specialisty a podílí se na terapeutické činnosti. Pro vězněné osoby kaplan v rámci své činnosti také organizuje extramurální aktivity – návštěvy kostelů a bohoslužeb v Liberci.

Vazební věznice Liberec