Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Obecné informace

Návštěvy vězněných osob probíhají v čase určeném ředitelem vazební věznice v místnostech k tomu určených. Při návštěvách jsou vězněné osoby povinny chovat se k ostatním osobám přítomným při návštěvách slušně a ohleduplně. Nesmějí odevzdávat nebo přijímat peníze, dopisy nebo jiné věci, s výjimkou věcí povolených ředitelem věznice nebo jím pověřeným zaměstnancem Vězeňské služby. Zaměstnanec Vězeňské služby je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit, jestliže vězněná osoba nebo návštěvníci přes upozornění porušují pořádek, kázeň nebo bezpečnost věznice. 

Vstup do prostor vazební věznice vyhrazených pro provádění návštěv vězněných osob se návštěvníku staršímu 15 let umožní po předložení platného občanského průkazu, cestovního pasu nebo jiného průkazu totožnosti vydaného cizím státem, který ČR uznává. Nezletilé děti ve věku do 15 let se mohou zúčastnit návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Vstup na základě potvrzení o ztrátě občanského průkazu se neumožní, pokud není opatřeno fotografií. Z organizačních důvodů doporučujeme přijít do vazební věznice s 20-30 minutovým předstihem.

Vstupující osoba je povinna na výzvu příslušníka Vězeňské služby předložit povolení k návštěvě tzv. navštívenku a prokázat svoji totožnost a podrobit se bezpečnostní prohlídce, a to i za použití technických prostředků. Po vstupu do budovy vazební věznice je vstupující osoba povinna uložit na místo k tomu určené:

  • mobilní telefon nebo jiné komunikační zařízení,
  • nosiče dat,
  • nebezpečný předmět, kterým je možné učinit útok proti tělu důraznějším (např. střelná zbraň, nůž, boxer, slzotvorný prostředek),
  • případně další předměty, o kterých rozhodne příslušník vykonávající bezpečnostní prohlídku.

Návštěvu z naléhavých rodinných nebo osobních důvodů může ředitel věznice nebo jím pověřený zaměstnanec Vězeňské služby povolit častěji i mimo původně určený čas. Je-li vězněná osoba umístěna ve zdravotnickém zařízení mimo objekty spravované Vězeňskou službou, projedná podmínky uskutečnění návštěvy Vězeňská služba se zdravotnickým zařízením.

Návštěvy obhájců mohou vězněné osoby přijímat neomezeně.

Ředitel vazební věznice může v odůvodněných případech rozhodnout, že se návštěva z bezpečnostních důvodů uskuteční v místnosti, kde je návštěvník od vězněné osoby oddělen přepážkou. 

Základní informace a výňatky z právních předpisů lze nalézt i na vývěsce vazební věznice umístěné před vstupem do budovy. V návštěvních místnostech a jejich čekárnách jsou dostupné vnitřní řády vazební věznice a další informace vyplývající z právních předpisů zejména zákona o výkonu trestu odnětí svobody (č. 169/1999 Sb.) a zákona o výkonu vazby (č. 293/1993 Sb.) a jejich prováděcích vyhlášek (č. 345/1999 Sb., č. 109/1994 Sb.). V ostatních rubrikách na webových stránkách jsou k dispozici právní předpisy, vnitřní řády věznice a základní informace, zejména o finančních a materiálních náležitostech vězněných osob a o zabezpečení jejich zdravotní péče.

čekárna
návštěvní místnost pro ods
návštěv obv

Pravidla návštěv obviněných

Obviněný má právo na přijetí návštěvy v počtu nejvýše 4 osob jednou za 2 týdny v trvání 90minut. Do počtu osob, jež mohou obviněného současně navštívit, se započítají i nezletilé děti, které se však mohou návštěvy zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Mladistvý má nárok na přijetí návštěvy jednou za týden. 

U obviněných, u nichž je důvodem vazby obava, že budou mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, bez zbytečného odkladu stanoví podmínky pro uskutečnění návštěvy, kterými jsou zejména termín návštěvy, okruh osob a přítomnost orgánu činného v trestním řízení, v přípravném řízení státní zástupce, v řízení před soudem příslušný soudce. Nejsou-li u obviněných, u nichž je důvodem vazby obava, že budou mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, splněny výše uvedené podmínky, Vězeňská služba návštěvu neumožní. U osob v předběžné, vydávací nebo předávací vazbě stanoví podmínky pro uskutečnění návštěvy, v rámci předběžné vazby státní zástupce, v rámci vydávací nebo předávací vazby příslušný soudce. 

Obviněný má právo přijímat ve věznici návštěvy obhájce neomezeně. Obviněný má právo přijímat ve věznici návštěvy advokáta, který ho zastupuje v jiné věci, jestliže orgán činný v trestním řízení, je-li obviněný ve vazbě z obavy, že budou mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, nestanoví jinak. V případě, že je třeba ověřit podpis obviněného, může se takové návštěvy zúčastnit i notář. 

Návštěvy obviněných probíhají v místnostech k tomu určených za přítomnosti příslušníků Vězeňské služby, případně též orgánu činného v trestním řízení. Návštěvy se uskutečňují zpravidla v pracovních dnech, v denní době v návštěvní místnosti věznice, která je za tímto účelem vhodně upravená a vybavená. Zaměstnanec Vězeňské služby je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit, jestliže obviněný nebo návštěvníci přes upozornění porušují vnitřní pořádek nebo ohrožují bezpečnost ve věznici. Stejná oprávnění má, jde-li o návštěvu u obviněných ve vazbě z důvodu § 67 odst. 1 písm. b) trestního řádu, přítomný orgán činný v trestním řízení, jestliže v průběhu návštěvy zjistí, že dochází nebo má dojít k maření objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání. 

Těhotným ženám, osobám starším, tělesně postiženým nebo s malými dětmi se umožní návštěva přednostně. Pro  malé děti je vyhrazen prostor, který mohou během návštěvy využít.

Nad rámec zákonného nároku mohou obvinění se souhlasem ředitele věznice realizovat návštěvy také se svými nezletilými dětmi formou videokonference prostřednictvím platformy Skype.

Pokud obviněný požádá o umožnění návštěvy příbuzného v řadě přímé (děti, vnuci, rodiče, prarodiče), manžela nebo sourozence, který je rovněž ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody a nejde o obviněného, u něhož je důvodem vazby obava, že bude mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, může v odůvodněných případech, zejména z naléhavých osobních nebo rodinných důvodů, ředitel věznice takovou návštěvu zprostředkovat přímo ve věznici. Skutečně vynaložené náklady dopravy a ostrahy vynaložené k provedení takové návštěvy ve věznici hradí obviněný, popř. odsouzený.

návštěvní místnost
zázemí pro malé děti u návštěvních místností

Pravidla návštěv odsouzených

Odsouzený má právo přijímat v čase určeném ředitelem věznice návštěvy blízkých osob po dobu celkem 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce. Nevyčerpaná doba návštěv se nepřevádí do následujících kalendářních měsíců. Nestanoví-li vnitřní řád věznice počet vyšší, mohou odsouzeného současně navštívit nejvýše 4 osoby včetně nezletilých dětí. Nezletilé děti ve věku do 15 let se mohou zúčastnit návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Pro návštěvy dětí je zpravidla využívána návštěvní místnost s vyhrazeným dětským koutkem. Návštěvu z naléhavých rodinných nebo osobních důvodů může ředitel věznice povolit častěji případně i mimo původně určený čas. Návštěvy jsou organizovány zpravidla ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu.

V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému povolit návštěvu jiných než blízkých osob. V odůvodněných případech může také ředitel věznice nebo jím pověřený zaměstnanec rozdělit na základě žádosti odsouzeného dobu návštěvy na více oddělených časových úseků rozvržených do kalendářního měsíce.  

Nad rámec zákonného nároku a se souhlasem ředitele věznice mohou odsouzení realizovat návštěvy také se svými nezletilými dětmi formou videokonference prostřednictvím platformy Skype.

Ředitelé věznic mohou ve zvlášť odůvodněných případech povolit návštěvu mezi odsouzenými, kteří jsou blízkými osobami. Náklady předvedení hradí v takovém případě odsouzení rovným dílem, nedohodnou-li se jinak. 

Ředitel vazební věznice může povolit uskutečnění návštěvy odsouzeného bez zrakové a sluchové kontroly zaměstnanců Vězeňské služby v prostorách k tomu určených. Odsouzenému může ředitel věznice povolit v souvislosti s návštěvou opuštění věznice, lze-li mít důvodně za to, že tím nebude ohrožen účel výkonu trestu.

návštěvní místnost pro ods
Dětský koutek v návštěvní místnosti
návštěvní místnost pro ods
kantýna