Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

LIBEREC 27. ledna (VS ČR) – Ve středu 18. ledna se ve Vazební věznici Liberec sešli zástupci všech zainteresovaných subjektů zapojených do projektu podporující myšlenku kontrolovaného propuštění odsouzených. Pracovní skupina vznikla před více než rokem za účelem vytváření meziresortní spolupráce a cílila nejen na podporu odsouzených v prvních měsících života, které jsou dle dostupných statistik nejrizikovější ve smyslu recidivy trestné činnosti, ale také na vytvoření funkčního komunikačního kanálu mezi Vězeňskou službou ČR, Probační mediační službou, Římskokatolickou církví, K – centrem a v neposlední řadě také státním zastupitelstvím a okresním soudem. Zástupci všech vyjmenovaných institucí se sešli opět po roce, aby vyhodnotili funkčnost projektu a diskutovali o jeho životaschopnosti v budoucích letech.

Prezentované výstupy plně potvrdily nutnost vytvoření přechodu mezi samotným výkonem trestu a životem na svobodě. V průběhu roku se pracovníci jednotlivých stran scházeli s odsouzenými po propuštění a nabízeli podporu v situacích, na které se odsouzení snažili připravit ještě ve výkonu trestu. Tato setkání probíhala na půdě liberecké pobočky Probační a mediační služby ČR. Samotná absence této podpory nejen v oblasti sociální ale především možné terapeutické návazné práce, se ukázala jako klíčovou pro život odsouzených po propuštění. V tomto kontextu se objevil nejpalčivější problém kontrolovaného propuštění, kterým je návykové chování trestaných osob. Pracovní skupina, především v zastoupení vedoucí adiktologické ambulantní služby K-centra Liberec a Jablonec nad Nisou Mgr. Jany Koudelkové, toto řešila v průběhu roku umísťováním do komunitních či ústavních léčeb. Naopak obtíže s praktickými otázkami života odsouzených, mezi které lze zařadit bydlení a práci, pomohla z velké části Římskokatolická církev prostřednictvím vězeňského kaplana A.R.D. Mgr. Radka Jurnečky. Schůzky probíhaly vždy i za přítomnosti zaměstnanců věznice, tedy terapeuta a psychologa, kteří s bývalými vězni pracovali ještě v průběhu výkonu trestu odnětí svobody. Nutno dodat, že do projektu byli zařazeni odsouzení, kteří absolvovali důkladnou terapeutickou práci v rámci Specializovaného oddílu pro poruchy osobnosti a poruchy chování ve Vazební věznici v Liberci. Oddíl se zaměřuje především na práci s násilím a jsou zde odsouzení, kteří představovali vysoké riziko pro společnost v kontextu svého násilného jednání. Řada z nich byla ve výkonu trestu opakovaně a z předchozího života si sami nesli vážná traumata, která významně ovlivňovala jejich chování.

Samotný projekt poukázal především na aktuálně nedostatečnou komunikaci mezi Vězeňskou službou ČR a dalšími organizacemi či službami, které následně s odsouzenými pracují na svobodě. Vzájemné předávání informací bylo velkým činitelem v efektivitě vedených intervencí. V neposlední řadě se také otevřela lepší komunikace mezi těmito subjekty a zástupci soudu, kteří byli informováni v případě, že některý z propuštěných odmítl či se snažil fungovat mimo nastavený systém a mohli tak včasně jednat. Tato vzájemná interakce dopomohla k zachycení těch propuštěných, kteří by měli tendence uchylovat se v životě na svobodě k protiprávním aktivitám a opět by se stali rizikem pro společnost.

Myšlenkou projektu bylo nabídnout odsouzeným, kteří skutečně chtějí změnit svůj život a chtějí podporu systému, šanci, aby takové změny mohli realizovat. Všichni z nich měli i dodatečnou terapeutickou podporu, kterou vnímáme jako přínosnou. Na druhou stranu se podařilo včas zachytit i ty, kteří se vymykali nastavenému systému a selhali. Byl tak úspěšně naplněn společný cíl všech zainteresovaných, kterým je ochrana společnosti a snížení rizikovosti pachatelů násilných trestných činů. 

Dlouhodobé úspěšné naplňování cíle v podobě ochrany společnosti, je statisticky asi nejlépe prokazatelné v recidivě násilí, která se v posledních pěti letech drží pod 10%.

Pro srovnání lze uvést, že u odsouzených pachatelů násilí, kteří si neprojdou dlouhodobým terapeutickým programem je míra recidivy 50% do 12 měsíců od propuštění z VTOS.

V závěru setkání bylo diskutováno zejména téma dalšího možného pokračování programu a způsoby, jak pro něj zajistit tolik potřebné lidské a materiální zdroje. Všemi zúčastněnými byla zamítnuta myšlenka na případnou standardizaci tohoto projektu, neboť je zatím postaven na optimálním nastavení a nadšení pro věc všech zúčastněných a nemá žádnou oporu v systému ani v legislativě, jak bylo s nadsázkou přítomnými sděleno.

Jedním z účastníků setkání byl krajský vedoucí Probační a mediační služby ČR Mgr. Jan Odvárka, který na závěr všem poděkoval za skvěle připravený a plně funkční projekt, který by si zasloužil velkou pozornost a podporu a přislíbil, že jej bude v nejbližší době konzultovat s ředitelkou Probační a mediační služby ČR. Ideálním výstupem by pak bylo zajištění financování pro případné další rozšiřování tohoto projektu prostřednictvím grantu, který by mohl navázat na úspěšný projekt parolových komisí. V rámci lidských zdrojů by se pak opíral především o úzkou spolupráci mezi Probační a mediační službou a Vězeňskou službou ČR.

psycholog vazební věznice Mgr. Zdeněk Hlinčík a vychovatel - terapeut Bc. Zdeněk Bořil      

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.