Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Liberec 13. června (VS ČR) – Ve středu 8. června se sešli členové Poradní komise* ředitele Vazební věznice Liberec.

Na úvod jednání zástupce ředitele vazební věznice Ing. Jaroslav Šedivý přivítal členy, kteří od letošního roku nově tvoří tento poradní orgán. Stávající členy předsedkyni komise - vedoucí střediska probační a mediační služby Mgr. Blanku Dejnožkovou, ředitele územního odboru KŘ Policie ČR LK plk. Mgr. Kurta Malinu, zástupce ředitele Městské policie Liberec Mgr. Pavla Finkouse a vedoucího Centra poradenských služeb pro obviněné a odsouzené (Laxus z.ú.) Mgr. Aleše Vaňka letos nově doplnily ředitelka krajské pobočky Liberec Úřadu práce ČR PhDr. Kateřina Sadílková, MBA a vedoucí K-centra, spolku poskytující sociální a adiktologické služby uživatelům návykových látek (a patologickým hráčům), Mgr. Jana Alexandra Koudelková.

V průběhu jednání byl členům poradního sboru představen postup při podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, který byl s účinností od 1.1.2022 legislativně upraven. Vedoucí oddělení správního Mgr. Jarischová přítomné seznámila s procesem související s podáním návrhů, s činností zainteresovaných zaměstnanců a příslušníků vězeňské služby při jejich evidování, zpracování a odesílání příslušným soudům.

Prostřednictvím účetní ekonomického oddělení, která řeší konta vězněných osob, byli členové informováni o způsobu rozúčtování příjmů finančních prostředků vězněných osob a legislativní úpravě při provádění exekučních srážek. Byla zmíněna vybraná rozhodnutí soudů, která od 1.1.2022 shodně dala za pravdu VS ČR v případě provádění srážek z příjmů odsouzených v exekuci. Podle rozhodnutí soudů nemusí vězeňská služba ponechat odsouzeným žádné nezabavitelné minimum, neboť jsou jim základní životní potřeby zajišťovány ve věznici a není proto třeba je chránit ponecháním finančních prostředků v rámci nezabavitelné částky.

Dalším tématem byla činnost mezirezortní skupiny. Psycholog Mgr. Zdeněk Hlinčík přítomné informoval o aktuálních výsledcích této skupiny, která se věnuje koncepci kontrolovaného přemostění absolventů specializovaného oddílu pro odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování do života na svobodě po případném podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody anebo i v případě řádného výstupu. Z jeho slov vyplynulo, že na základě intenzivnější spolupráce zaměstnanců vězeňské služby, probační a mediační služby, neziskových organizací, státního zastupitelství a soudů dochází k efektivnější postpenitenciární péči navazující na terapeutický program.

Na závěr jednání proběhla diskuse, kde se projednala po jednotlivých liniích situace na Ukrajině, s tím spjatá uprchlická krize a její aktuální vliv na činnost PČR, MP, ÚP a neziskových organizací. Dále se prodiskutovala témata vhodná pro projednání na následujícím jednání poradní komise.

*Pozn. Poradní komise ředitele, jejímiž členy jsou odborníci působící v oblasti práce s pachateli trestných činů a osobami se sociálně patologickým nebo obdobným rizikovým způsobem chování, je vnímána jako vnější prvek kontroly a jejím úkolem je navrhovat doporučení, která bezprostředně reagují na aktuální situaci ve věznici. Její členové se tak spolupodílí na naplňování účelu výkonu trestu a výkonu vazby.

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.