Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Střední odborné učiliště vzniklo na základě zřizovací listiny ministra spravedlnosti, ze které vyplývá i základní charakteristika školy. Hlavním úkolem v oblasti vzdělávání je vytvářet podmínky pro vzdělávání ve výkonu trestu odnětí svobody, a to zejména vhodnou nabídkou vzdělávacích aktivit s cílem uplatnění žáků na trhu práce po propuštění z výkonu trestu. Tento úkol je plněn.

Efektivní naplnění konceptu integrace odsouzených do společnosti je mj. závislé také na možnostech, které jsou vězněným osobám nabízeny v oblasti vzdělávání. U odsouzených jsou vzdělávací aktivity nedílnou součástí programu zacházení, u obviněných tvoří doplnění programových aktivit. Soběstačný způsob života a sociální integrace propuštěného vězně 
do společnosti je do značné míry dána vzděláním a tedy uplatněním na trhu práce. Jako nezbytná se ukazuje nutnost vybavit vězněné osoby zejména pracovními kompetencemi, uplatnitelnými na trhu práce ve spojení s vývojem poptávky. Nutnou podmínkou musí zůstat aktivní zájem o vzdělávání ze strany vězněných osob včetně předpokladu jejich vzdělavatelnosti.

Vzdělávání odsouzených ve Vězeňské službě ČR je děleno na formální a neformální. Formální vzdělávání má dvě části, a to vzdělávání organizované Vězeňskou službou ČR a vzdělávání organizované jinými subjekty. Obecně lze uvést, že výsledkem formálního vzdělávání je doklad o dosaženém vzdělání a výsledkem neformálního vzdělávání je plnění programu zacházení. Neformálním vzděláváním rozumíme vzdělávací aktivity realizované v rámci programu zacházení, jejichž výstupem není doklad, který by byl uplatnitelný na trhu práce. Proto nadále platí nabídka ŠVS o přezkoušení znalostí absolventů některých neformálních aktivit (jazykové, počítačové) a tím umožnit odsouzeným získat Osvědčení 
o absolvování kurzu.