Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Přihlášky ke studiu

Přijímací řízení: Pro přijetí ke studiu učebního oboru nebo kurzu je nutné podat vyplněnou přihlášku ke studiu. Formuláře přihlášek do jednotlivých školských vzdělávacích středisek včetně příslušných předvyplněných žádostí o lékařské posudky o zdravotní způsobilosti ke studiu jsou dostupné na intranetu Vězeňské služby ve složce SOU – Sdílené dokumenty – Veřejné.

Žádost o vydání stejnopisu

Na základě písemné žádosti žadatele o vydání stejnopisu za ztracené nebo zničené školní vysvědčení, výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce, vyhotoví škola na základě údajů v příslušné dokumentaci „Stejnopis“. 

Žádost je třeba podat řediteli školy na formuláři Žádost o vydání stejnopisu. Formulář je nutné vytisknout, vyplnit a podepsaný odeslat na adresu SOU (elektronicky nebo poštou). 

Současně s odesláním žádosti o vydání stejnopisu je třeba uhradit poplatek ve výši 100 Kč za jeden stejnopis na BÚ 19-3904881/0710. variabilní symbol = RČ (bez lomítka), specifický symbol „2“. Při nezaplacení poplatku nebude stejnopis vydán. Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

Ke stažení