Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Vstup do věznice je povolen v případě oprávněného zájmu osoby na základě platného občanského průkazu, služebního průkazu nebo jiného osobního průkazu, z něhož je zřejmý výkon funkce opravňující pro vstup do objektů Vězeňské služby a ze kterého lze věrohodně ověřit totožnost vstupující osoby. Rovněž je možný vstup na základě potvrzení o ztrátě nebo zcizení osobního dokladu, pokud je opatřen fotografií. 

Při střežení objektů je příslušník, který plní úkoly vězeňské stráže, oprávněn zjišťovat totožnost osob, které vstupují do objektu nebo se v něm nacházejí, prohlížet jejich zavazadla i věci. Při důvodném podezření, že osoba má u sebe zbraň nebo jinou věc, kterou by mohla ohrozit výkon trestu odnětí svobody, může tento příslušník provést její osobní prohlídku a takovou zbraň nebo věc po dobu jejího pobytu v objektu odebrat. Do prostoru není povolen vstup osobám zjevně podnapilým, pod vlivem toxických látek a drog, osobám ozbrojeným a s mobilním nebo záznamovým zařízením. Odsouzený má právo přijímat v čase určeném ředitelem věznice návštěvy blízkých osob na dobu celkem 3 hodiny během jednoho kalendářního měsíce.

Ve věznici probíhají návštěvy: 

Pondělí - pátek: 10.00 – 13.00 hod.

Sobota: 09.00-12.00 hod., 13.00-16.00 hod.  

Návštěvy se provádí na základě příslušné povolenky odeslané blízkým osobám, kde je uveden den konání, doba průběhu návštěvy a čas, kdy se nejpozději musí návštěva do věznice dostavit. Dále zde musí být uvedeny jmenovitě osoby, kterým je návštěva povolena. 
Odsouzeného mohou navštívit současně nejvýše 4 osoby, včetně nezletilých dětí. Nezletilé děti ve věku 15 let se mohou zúčastnit návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18 let. 

Návštěvy probíhají v návštěvní místnosti za přítomnosti zaměstnance věznice. U odsouzených, kteří si vzorně plní své povinnosti, může ředitel věznice nebo jím pověřený zaměstnanec povolit návštěvu bez přímého dohledu zaměstnance, která se provádí v oddělené místnosti. 

U odsouzených zařazených do oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením a u odsouzených, u nichž z bezpečnostních důvodů rozhodl ředitel věznice, se návštěva uskuteční v místnosti, kde jsou návštěvníci odděleni od odsouzeného přepážkou. Před započetím a po skončení návštěvy se u odsouzeného provede důkladná osobní prohlídka osobou stejného pohlaví. Při návštěvách jsou odsouzení povinni chovat se slušně a ohleduplně k ostatním osobám přítomných při návštěvách. Nesmějí odevzdávat nebo přijímat peníze, dopisy nebo jiné věci, s výjimkou věcí povolených ředitelem věznice nebo jím pověřeným zaměstnancem ( vedoucím oddělení výkonu trestu). Zaměstnanec věznice je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit, jestliže odsouzený nebo návštěvníci přes upozornění porušují pořádek, kázeň nebo bezpečnost věznice. V návštěvní místnosti (v prostorách kinosálu) je zřízen dětský koutek pro ty nejmenší, kteří zde mají k dispozici hračky nebo si mohou zapůjčit například pastelky a mohou si krátit chvíle malováním.

Návštěvní místnost