Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Odsouzený má právo přijímat v čase určeném ředitelem věznice návštěvy blízkých osob po dobu celkem 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce. Nestanoví-li Vnitřní řád věznice počet vyšší, mohou odsouzeného současně navštívit nejvýše 4 osoby včetně nezletilých dětí. Nezletilé děti ve věku do 15 let se mohou zúčastnit návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18 let. V odůvodněných případech může ředitel věznice nebo jím pověřený zaměstnanec vězeňské služby rozdělit na základě žádosti odsouzeného dobu návštěvy stanovenou v zákoně o výkonu trestu odnětí svobody na více oddělených časových úseků rozvržených do kalendářního měsíce. Návštěvu z naléhavých rodinných nebo osobních důvodů může ředitel věznice nebo jím pověřený zaměstnanec vězeňské služby povolit častěji i mimo původně určený čas. Pokud ředitel věznice nebo jím pověřený zaměstnanec vězeňské služby odsouzenému povolí přijmout návštěvu jiné než blízké osoby, nezapočítává se tato návštěva mezi návštěvy blízkých osob.

Ředitel věznice může povolit uskutečnění návštěvy odsouzeného bez zrakové a sluchové kontroly zaměstnanců vězeňské služby v prostorách k tomu určených. Dále může ředitel věznice v odůvodněných případech rozhodnout, že se návštěva z bezpečnostních důvodů uskuteční v místnosti, kde je návštěvník od odsouzeného oddělen přepážkou.

Návštěvy se realizují na základě příslušné povolenky odeslané blízkým osobám, kde je uveden den konání, doba průběhu návštěvy a čas, jmenovitě osoby, kterým je návštěva povolena. Návštěvníci jsou povinni se do věznice dostavit min. 45 minut před zahájením návštěvy. Vstup do prostor věznice vyhrazených pro provádění návštěv odsouzených se návštěvníku staršímu 15 let umožní po předložení platného občanského průkazu, pasu nebo jiného průkazu totožnosti vydaného cizím státem, který Česká republika uznává za platný. Vstup na základě potvrzení o ztrátě občanského průkazu se neumožní, pokud není opatřeno fotografií.

Pro návštěvníky odsouzených je zřízena vhodně vybavená čekárna. V čekárně je k dispozici zákon o výkonu trestu odnětí svobody, vyhláška MS, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, Vnitřní řád věznice a základní informace, zejména o finančních a materiálních náležitostech odsouzených a o zabezpečení zdravotních služeb pro odsouzené.

Při příchodu do věznice je povinen návštěvník odložit všechny nedovolené předměty a zavazadla do schránky umístěné na hlavním vstupu do věznice. Vstup je povolen jen s věcmi bezprostředně souvisejícími s účelem návštěvy (např. balíček, věci povolené). Poté je u návštěvníka provedena prohlídka za pomoci detekčního rámu, ručního detektoru kovů a prohlídka věcí pomocí rentgenového zařízení za účelem, zda u sebe návštěvník nemá nedovolené předměty. Po této prohlídce je návštěvník předveden na návštěvní místnost. Návštěvníci, kteří se odmítnou podrobit prohlídce anebo nebudou respektovat pokyny službu konajících příslušníků, nebudou vpuštěni do věznice.

Nedovolené předměty jsou: zbraně a střelivo, mobilní telekomunikační a radiokomunikační technika, záznamová a výpočetní technika a její součásti, datové nosiče, návykové látky včetně rostlin či jejich částí nebo chemikálie k jejich přípravě, jedy, výbušné nebo pyrotechnické látky, výbušné předměty, alkoholické nápoje, tiskoviny nebo materiály propagující národnostní, etnickou, rasovou, náboženskou nebo sociální nesnášenlivost, fašismus, komunismus a podobná hnutí, násilí a hrubost a také tiskoviny nebo jiná média obsahující popis výroby a použití návykové látky, jedu, výbušniny, zbraně a střeliva.

Návštěvy probíhají v návštěvní místnosti za přítomnosti zaměstnance věznice, a to v níže uvedených časech.

Pondělí - pátek: 10.00 – 13.00 hod.

Sobota: 09.00-12.00 hod., 13.00-16.00 hod.  

V návštěvní místnosti se všichni přítomní chovají slušně a ohleduplně k ostatním osobám. Zaměstnanec věznice je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit, jestliže odsouzený nebo návštěvníci přes upozornění porušují pořádek, kázeň nebo bezpečnost ve věznici. Předávání jakýchkoliv věcí mezi návštěvou a odsouzeným není povoleno, s výjimkou věcí povolených. Předání nárokového balíčku je možné na základě platného potvrzení o právu na přijetí balíčku. Fyzický kontakt mezi návštěvou a odsouzeným je omezen na přivítání a rozloučení realizované společensky uznávanou formou. Jakýkoliv další fyzický kontakt není povolen a bude důvodem k napomenutí zaměstnancem věznice a při opakování tohoto jednání k ukončení návštěvy.

V návštěvní místnosti je zřízen dětský koutek pro ty nejmenší, kteří zde mají k dispozici hračky nebo si mohou zapůjčit například pastelky a mohou si krátit chvíle malováním.

Návštěvní místnost