Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Po přijetí do věznice se nově přijatí odsouzení ubytují odděleně od ostatních odsouzených, a to v nástupním oddělení. Délka pobytu na tomto oddělení zpravidla nepřevyšuje dva týdny. Odsouzení se seznamují se zákonem o výkonu trestu odnětí svobody, řádem výkonu trestu, s obsahem vnitřního řádu pro odsouzené této věznice a s prostředím, ve kterém bude trest vykonávat. 

Dále se provede proškolení v oblastech: bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, manipulace s vlastními finančními prostředky, způsobu dostupnosti a zabezpečování zdravotnické péče, stanovených opatření v protidrogové prevenci, materiálního vybavení a stravovacích náležitostí, možnosti a způsobu zařazování do pracovního procesu, možností řešení osobních a sociálních problémů s příslušnými zaměstnanci věznice, o možnostech a způsobech řešení při vlastní žádosti o přemístění. O seznámení a provedením poučení se provede záznam v osobní kartě odsouzeného, který jej stvrdí svým podpisem. 

V průběhu zařazení v nástupním oddělení absolvuje odsouzený pohovory s odbornými zaměstnanci (vychovatel nástupního oddělení, psycholog, sociální pracovník a speciální pedagog), na základě těchto pohovorů hodnotící nástroj „Souhrnná analýza rizik a potřeb odsouzených“ (dále jen SARPO) vyhodnotí statická a dynamická rizika. Speciální pedagog nástupního oddělení po prostudování spisu odsouzeného a  po vyhodnocení zprávy SARPO stanoví „program zacházení“ (dále jen PZ). Určený PZ přihlíží k  individualitě každého odsouzeného a k možnostem a potřebám věznice.  Po zpracování SARPO a PZ je odsouzený předvolán před odbornou komisi, která s ním projedná obsah programu zacházení a určí vychovatele, kterému bude svěřen do péče.