banner

Zvyšování úrovně připravenosti vězeňského personálu na nové výzvy v národním i evropském kontextu

Kurz „Jak školit“ získal od účastníků výborné ohodnocení
První kurz z rozsáhlého bloku 17 kurzů byl úspěšně ukončen. Během 16 výukových dní bylo proškoleno celkem 75 zaměstnanců Vězeňské služby, poslední běh proběhl ve dnech 8. – 11. června. Tento běh se musel vypořádat s určitými omezeními v rámci opatření Covid – 19, ale díky pochopení všech účastníků i  lektorky a díky přístupu vedení Akademie VS ČR ve Stráži pod Ralskem, kde se kurzy konaly, bylo vše bez problémů.

Kurz Jak školit byl připraven tak, aby zaměstnancům ukázal nejen metody a postupy efektivního vyučování, ale aby je také tyto metody naučil využívat. Proto bylo v průběhu kurzu věnováno hodně prostoru praktickému nácviku a řešení modelových situací. Součástí kurzu je také e-learningový modul, který umožňuje účastníkům kdykoliv se navracet k probraným tématům a získané znalosti dále rozvíjet.

Velmi příjemným překvapením a povzbuzením pro přípravu dalších kurzů bylo kladné hodnocení účastníků. Kurz dostal v od účastníků průměrnou známku 1,15, přičemž se hodnotilo stejnými známkami jako ve škole. Vynikající přístup byl i ze strany jeho absolventů – zájem o vlastní profesní rozvoj, tvůrčí přístup při všech cvičeních a řešení modelových situací. Absolventi kurzu si opakovaně přáli, aby kurz pokračoval a mohli se v některých tématech dostat do větší hloubky.

Kurz prošel podle školních měřítek s vyznamenáním. Do  budoucna si můžeme tedy jen přát víc takových úspěšných vzdělávacích akcí a takových skvělých účastníků. V rámci projektu Zvyšování úrovně připravenosti vězeňského personálu na nové výzvy v národním i evropském kontextu financovaného z Operačního programu Zaměstnanost na nás čeká 17 dalších kurzů, celkem více než 200 výukových dní.

***

Etiopská káva, upražená a uvařená na břehu jezera, na „súdánský způsob“ řádně oslazená. Taková odměna čekala po skončení výuky na účastníky prvního běhu kurzu „Komunikace s cizinci – sociologická, psychologická a genderová specifika mimoevropských kultur zastoupených ve vězeňské populaci“. První  běh kurzu proběhl díky podpoře z Operačního programu Zaměstnanost ve dnech 2. až 4. června v prostorách Akademie Vězeňské služby ČR ve Stráži pod Ralskem.  V šesti přednáškových blocích bylo  pod záštitou katedry blízkovýchodních studií Západočeské univerzity v Plzni rozebíráno téma odlišnosti mimoevropských kultur s hlavním zaměřením na 4 okruhy – muslimové, obyvatelé subsaharské Afriky, Vietnamci a Romové.  Cílem přednášejících bylo zprostředkovat, jak vidí a chápou svět příslušníci již zmíněných kultur.  Všichni lektoři mají se „svým“ etnikem či kulturním okruhem mnohaletou praktickou zkušenost denního kontaktu, výhodou byly i jejich zkušenosti s tlumočením u policie nebo u soudu, případně řešení komplikovaných situací jinde v terénu. Bylo tedy skutečně co poslouchat a také na co se dívat. Další 4 běhy kurzu a jiné zajímavé vzdělávací aktivity jsou v rámci čtyřletého Vzdělávacího projektu v Akademii ve Stráži pod Ralskem naplánovány na podzim tohoto roku.

 

Vězeňská služba ČR využila dotační možnosti z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, výzvy č. 25 – Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy, do níž byl podán projekt Zvyšování úrovně připravenosti vězeňského personálu na nové výzvy v národním i evropském kontextu. Předmětem projektu je zvýšení efektivity práce zaměstnanců Vězeňské služby ČR pomocí vzdělávacích aktivit, které rozšíří stávající vzdělávací systém VS ČR. Vzdělávání zaměstnanců v rámci tohoto projektu bude zacíleno na oblast manažerských dovedností, personalistiky, zvládání krizových situací a mediační techniky, ekologie a rovněž na oblast komunikace a zacházení s vězněnými cizinci, a to formou prezenčního a v případě některých témat i e-learningového vzdělávání. Realizace tohoto projektu byla zahájena 1. 4. 2019.

Projekt je realizován za poskytování finanční podpory EU.

***

Praha 9. prosince (VS ČR) – Po dlouhé době příprav se v listopadu letošního roku uskutečnily ve školících prostorách Akademie VS ČR ve Stráži pod Ralskem dva čtyřdenní běhy kurzu nazvaného Jak školit. Na každém jsme přivítali kolem 20 účastníků, kteří měli možnost se seznámit s didaktickými metodami, s častými chybami školitelů, se zásadami správné prezentace, s vytvářením myšlenkových map a s mnoha dalšími tématy. Podstatné ovšem je, že kurz nebyl zdaleka jen o naslouchání, ale také o tvůrčím přístupu a tréninku nabytých vědomostí. Další dva běhy tohoto kurzu se uskuteční hned v prvních měsících roku 2020.

V příštím roce očekáváme také zahájení dalších z celé řady ostatních kurzů, na kterých se již nyní velmi intenzivně pracuje. Bude se jednat o kurzy zaměřené na problematiku odsouzených cizinců v českých věznicích, oblast personálního řízení, řešení krizových situací, manažerské dovednosti pro vedoucí zaměstnance, environmentální management a další. Vzdělávání bude probíhat formou prezenčních školení i e-learningu. Celkově bude prezenční formou proškoleno v následujících třech letech více než jeden tisíc zaměstnanců VS ČR.

***

Realizace čtyřletého projektu byla zahájena v dubnu 2019. Prezenční vzdělávání bylo zahájeno v Akademii VS ČR v listopadu 2019 prvním čtyřdenním během kurzu „Jak školit“, poslední čtvrtý běh školení se měl uskutečnit na konci března, ale byl kvůli vyhlášení nouzového stavu odložen na červen. Koncem května 2020 bude pro všechny zaměstnance VS ČR zpřístupněna e-learningová verze kurzu „Jak školit“, jejíž součástí jsou rovněž výuková videa. Na podzimní měsíce bylo rovněž odloženo zahájení dalšího vzdělávacího programu Komunikace s vězněnými cizinci, na jehož přípravě pracují odborníci ze Západočeské univerzity v Plzni a Univerzity Karlovy v Praze. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele dalších vzdělávacích kurzů, jejichž realizace by měla započít na podzim tohoto roku. Během doby realizace projektu by mělo být prezenčně proškoleno více než 900 zaměstnanců VS ČR.

Vzdělávání z fondů EU v nucené přestávce

I přes organizační problémy spojené s opatřeními proti Covid-19 se podařilo úspěšně nastartovat vzdělávání příslušníků a zaměstnanců VS ČR z fondů EU.

Vzdělávací projekt „Zvyšování úrovně připravenosti vězeňského personálu na nové výzvy v národním i evropském kontextu“ zahájil svůj první kurz v listopadu 2019 s 20 účastníky, od té doby nabral rychlost a už „svezl 124 pasažérů“. A Kdyby se před námi neobjevila překážka, kterou nelze ani objet, ani předjet, už bychom se na dálnici vzdělávání řítili nejvyšší povolenou rychlostí.

Podařilo se dokončit kurz Jak školit, jehož čtyřmi běhy prošlo celkem 75 účastníků. Je hotová i jeho

e-learningová verze, která je přístupná v rámci intranetu Vězeňské služby. Mezitím byl připraven kurz Komunikace s vězněnými cizinci, tedy s tematikou, která je mimořádně aktuální. Lektoři, kteří přednášejí svoje témata Islám a Blízký východ, Vietnamci, Země subsaharské Afriky a Romové jsou v denním kontaktu se „svými“ cizinci, nejedná se tedy v žádném případě jen o čistě teoretické přednášky. Protože zkušenosti s odlišným chováním některých cizinců stihli nasbírat i zaměstnanci Vězeňské služby, často tak dochází během výuky k oboustranné výměně zkušeností.

 

Další kurzy i s jinou tematikou pro dalších více než 1000 účastníků jsou připravené a rozběhnou se, jakmile to vnější podmínky dovolí.