Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Výkon vězeňství

Práce s vězněnými osobami

Sociální práce

Sociální pracovnice zajišťuje sociálně právní poradenství v přímém styku s odsouzenými. Sociální interakce je zaměřena na aktuální změnu sociálního statusu vězněného, nebezpečí sociální izolace a dalšího možného sociálního selhání po propuštění. Základem sociální práce je především snaha o prosazování sociálních dovedností.

S  každým odsouzeným je proveden vstupní pohovor při nástupu do výkonu trestu. Sociální pracovnice poučí odsouzeného o placení zdravotního a sociálního pojištění, řešení svých dlužných pohledávek, povinnosti platit výživné na nezaopatřené děti, informační povinnosti na ÚP, např. v souvislosti s čerpáním soc. dávek před VTOS,  výši odměny  odsouzeného v případě pracovního zařazení, placení nákladů VT nebo VV,  informován o zákonné variantě přeměny VTOS na domácí vězení, duchovní péči, vyřízení občanského průkazu, vyřízení ŘP po výstupu z VT, spolupráci PMS v souvislosti s podáním žádosti o PP, PMS – poskytnutí postpenitenciární péče po propuštění. V případě drogové závislosti je nabídnuta možnost poradny drogové prevence, včetně zajištění léčby po propuštění.

V rámci skupinového sociálního poradenství jsou odsouzení informováni o aktuálních legislativních změnách, problematice v sociální oblasti, řešení dluhové problematiky, finanční gramotnosti.

Individuální sociální práce vychází z každodenních pohovorů ze strany samotných odsouzených a obviněných. Otázky se především týkají rodinných problémů, placení výživného, otázky financí, dluhového poradenství, bydlení, vyřízení dokladů (OP, ŘP, RL), spolupráce s neziskovými organizacemi a sociálním kurátorem.

K možnému výstupu (podmíněné propuštění, konec výkonu trestu) z výkonu trestu je odsouzený poučen v rámci výstupních pohovorů. Důraz je především kladen na povinnosti po propuštění, a to:  placení dlužných pohledávek, povinnosti placení výživného, evidenci na úřadu práce, dávkách státní sociální podpory a dávkách hmotné nouze, platných dokladech,  vyřízení řidičského průkazu po výstupu z výkonu trestu v co nejkratším možném termínu po propuštění, dohledu probační a mediační služby, pojištění u zdravotní pojišťovny, důchodech, službách a pomoci sociálního kurátora, zahlazení odsouzení, sociálním bydlení, u drogově závislých odsouzených jsou nabídnuty možnosti služeb a zařízení, které jsou  zaměřeny na práci s uživateli drog, aj..

Při řešení sociální problematiky sociální pracovnice spolupracují s městskými úřady, charitou, neziskovými organizacemi, PČR, OSSZ, notářstvím, soudy, duchovní službou a jinými organizacemi.

Pedagogická práce:

V oblasti pedagogické činnosti jsou odsouzeným zpracovávány v rámci centrálního diagnostického nástroje SARPO pedagogická posouzení, v rámci kterých jsou detekována příslušná rizika vycházející ze spáchané trestné činnosti a dalších okolností. Výsledkem je uzavření a zpracování komplexní zprávy o odsouzeném, která je poté podkladem pro stanovení příslušného typu programu zacházení a zvolení adekvátních aktivit, jejichž cílem je snižování detekovaných rizik u odsouzených.

Velký důraz je také kladen na dokončení vzdělání u odsouzených, kterým je nabízena možnost absolvování rekvalifikačního kurzu organizovaného některým ze školských vzdělávacích středisek v rámci celé VS ČR. Mimo to jsou odsouzeným v pravidelných intervalech organizovány vzdělávací aktivity zaměřené na získání dovedností a znalostí např. v oblastech aplikace českého jazyka a získání všeobecného přehledu a také v oblasti práce na PC.

Součástí pedagogické práce s odsouzenými je realizace speciálně-výchovných aktivit, kam ve Věznici Znojmo, z pedagogického hlediska, spadá realizace standardizovaného programu „3Z“ (Zastav se, Zamysli se, Změň se) a také krátkodobý intervenční program „Prevence relapsu“, který je zaměřen na snižování rizik u odsouzených s diagnostikovaným užíváním návykových látek v minulosti. V obou těchto programech je speciální pedagog lektorem spolu s psychologem.

V oblasti zájmové je odsouzeným nabízena pestrá škála činností, které souvisejí s osvojením dovedností v oblasti aktivního využívání volného času a to nejen po dobu výkonu trestu, ale také po jeho opuštění.

Na oddělení bezdrogové zóny je realizován týmem odborných zaměstnanců terapeutický program v rozsahu minimálně 21 hodin týdně se zaměřením na psychoterapeutickou a socioterapeutickou činnost.

Oblast utváření vnějších vztahů zahrnuje především podporu odsouzených při udržování a zkvalitňování adekvátních a potřebných sociálních vazeb. Součástí této oblasti je také realizace extramurálních aktivit odsouzených a to jak s doprovodem personálu věznice nebo s doprovodem rodinných příslušníků. Při splnění všech stanovených podmínek je odsouzeným v jednotlivých případech udělována kázeňská odměna – přerušení výkonu trestu odnětí svobody na konkrétní počet dnů.

U obviněných je hlavní důraz kladen na sestavení optimálního programu činnosti tak, aby bylo smysluplně využito více času mimo prostor cely při práci s obviněnými, např. osvětové činnosti, základům vzdělávání, cíleně zaměřeným zájmům u nabízených možností.

Příprava na ukončení výkonu trestu

Odsouzeným jsou stanovovány programy výstupního zacházení, které obsahují odbornou formu přípravy na občanský život po propuštění z VTOS a ze strany odborných zaměstnanců je této oblasti věnována zvýšená pozornost.

Extramurální aktivity zahrnují institut přerušení výkonu trestu odnětí svobody, opuštění věznice v souvislosti s návštěvou nebo programem zacházení a akce mimo věznici jako společné vycházky, pracovní terapie, besedy a podobně.

Psychologická práce:

Těžiště psychologické práce spočívá především v diagnostice odsouzených, dále v poskytování krizové intervence, terapeutické péče a poradenství. Každý nově nastupující odsouzený je podroben komplexnímu psychologickému vyšetření, jehož účelem je především zhodnocení rizik odsouzeného a nastolení směru resocializačního procesu. Tato posouzení jsou dle potřeby aktualizována. Psychologický profil a posouzení aktuálního psychického stavu je důležitým podkladem při rozhodování o pracovním zařazení vězněných osob.

Na základě zhodnocení rizik jsou odsouzení, u nichž byla detekována vysoká míra rizika v oblasti závislostí zařazení do péče Poradny drogové poradny či na oddělení Bezdrogové zóny. Zde je hlavní role psychologa v poskytování individuální a skupinové terapie a poradenství. U odsouzených na standardním oddělení psycholog reaguje na aktuální potřeby odsouzených, poskytuje nejčastěji krizovou intervenci, poradenství a individuální terapii. V rámci přípravy odsouzených na výstup z výkonu trestu realizuje psycholog extramurální aktivity. V neposlední řadě je úkolem psychologa také dbát na poklidnou atmosféru na oddělení.

Na oddělení výkonu vazby psycholog provádí pohovor s každým nově přijatým obviněným nejpozději do 24 hodin po vzetí do vazby. Pohovor je zaměřen především na exploraci rizik maladaptivního chování a poskytnutí krizové intervence.

Psycholog se také jako spolu lektor účastní na realizaci standardizovaného programu 3Z a nově také speciálně – výchovné aktivity „Prevence relapsu“.