Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Pracovní poměr

Výkon pracovního poměru se řídí Zákoníkem práce. Každý uchazeč je přijímán na konkrétní pracovní místo (např. vychovatel, speciální pedagog, mzdová účetní, zdravotní sestra ).

Pro každé pracovní místo jsou právními předpisy stanoveny kvalifikační předpoklady či odborná způsobilost. Pro některá pracovní místa jsou vnitřními předpisy Vězeňské služby České republiky stanoveny kvalifikační požadavky.

Podmínky uchazeče o vznik pracovního poměru

  • o přijetí písemně požádá,
  • musí být občanem České republiky, starším 18 let,
  • bezúhonný,
  • minimální vzdělání – střední vzdělání s maturitní zkouškou,
  • musí splňovat kvalifikační předpoklady, případně odbornou způsobilost, stanovené právními předpisy a kvalifikační požadavky stanovené vnitřním platovým předpisem,
  • musí být osobnostně a zdravotně způsobilý pro výkon funkce (pracovní zařazení),
  • pro výkon vedoucí funkce založené jmenováním je nutné negativní lustrační osvědčení, pro některé jmenované funkce je potřebná bezpečnostní prověrka kategorie „Důvěrné“

Přijímací řízení se zahajuje doručením písemné žádosti na volné pracovní místo. V případě , že není volné pracovní místo, přijímací řízení se nezahájí. Občan, který se hlásí na pracovní místo musí být o výsledku písemně vyrozuměn. Důvody pro nepřijetí se neoznamují. Pokud je na jedno pracovní místo přihlášeno více uchazečů je vyhlášeno výběrové řízení.