Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Duchovenská služba ve Věznici Všehrdy

Vězeňská služba České republiky poskytuje vězněným osobám duchovní službu v souladu s § 20 zákona č. 169/1999 Sb. a v souladu s dalšími vnitřními předpisy Vězeňské služby České republiky. Do věznice vstupují duchovní uvedení v aktuálním seznamu a to na základě povolení ředitele věznice po předchozím souhlasu hlavního kaplana Vězeňské služby České republiky.

Ve Věznici Všehrdy působí od října 2018 na částečný úvazek nová kaplanka, jejímž prostřednictvím je zajišťována duchovenská služba i s dalšími duchovními. Věznice Všehrdy má k výkonu duchovenské péče kapli v prostorách oddělení výkonu trestu odnětí svobody.

Hlavní těžiště pomoci duchovních spočívá hlavně v morálním doprovázení a materiální podpoře odsouzených věřících i nevěřících. Tyto služby jsou realizovány jednotlivými duchovními tak, aby napomáhali odsouzeným k opětovnému začlenění do občanského života. Do Věznice Všehrdy docházejí za odsouzenými zástupci těchto církví:

Římskokatolické církve

Evangelické církve metodistické

Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi Chomutov

O duchovní oblast projevuje pravidelný zájem cca 20-50 vězňů. Odsouzení, kteří dochází na pastorační činnost, si zpravidla domluví s duchovním termín příští návštěvy. Ostatní odsouzení jsou o přítomnosti duchovních vyrozuměni. Případné žádosti o biblické korespondenční studium zprostředkovává speciální pedagog, pověřený koordinací činnosti duchovních a věřících nebo příslušný duchovní. Studijní odbornou literaturu s náboženskou a sociální tématikou si mohou odsouzení půjčovat ve vězeňské knihovně v souladu s provozním řádem knihovny.

Individuální rozhovory s odsouzenými se konají v kapli věznice (docházející duchovní mají v případě potřeby k dispozici i další místnosti, jestliže jich přijde do věznice více duchovních najednou). Zvláštní důraz je věnován duchovní péči o mladistvé, mladé vězně i další věkové kategorie odsouzených. Duchovní se snaží pracovat s vězni ve skupině, formou besed, společné četby církevních textů, přednášek aj. Zpověď se uskutečňuje podle konkrétní potřeby individuální formou. Aktivity mimo věznici, např. návštěvy bohoslužeb, jsou povolovány těm odsouzeným, kteří splňují požadovaná kritéria pro volný pohyb mimo věznici.

Poskytování duchovní služby v jazyce, kterému vězni z jiných zemí rozumí, činí v některých případech potíže. Pověření duchovní VDP, kteří působí ve věznici, však většinou ovládají některé cizí jazyky (např. ruštinu, angličtinu), což výrazně snižuje jazykové bariéry. Mimo to duchovní využívají nonverbální komunikaci s klienty, protože chápou složitou situaci ve vězeňském prostředí, která pro cizince vyplývá z neznalosti jazyka. Snaží se s nimi také komunikovat v češtině a učit je. Pokud se setkají s přímým a skutečně důvodným přáním vězně komunikovat v jazyce, kterému rozumí, jsou připraveni zprostředkovat rozhovor s duchovním stejného jazyka nebo účast tlumočníka. V současnosti je však zájem cizojazyčně mluvících cizinců o VDP minimální, takže neřešíme aktuálně žádné problémy v této oblasti.

Novinky